Skip to main content

Culture and Creativity

Hållbar kulturturism

Kultur är både en drivkraft och en möjliggörande faktor för hållbar utveckling.

Kulturarvet i EU är en värdefull resurs för turism, utbildning, sysselsättning och hållbar utveckling. Hållbar kulturturism är en viktig del av regionala och makroregionala utvecklingsstrategier. I detta avseende är kultur både en drivkraft och en möjliggörande faktor för hållbar utveckling.

Turism: att hitta balansen mellan utveckling och skydd av kulturarvet

Turism är ett utmärkt sätt att främja och ge tillgång till kulturarvet, men den kan också skapa problem med överturism, kulturell appropriering och förlust av autenticitet. Turismen ger inkomster och jobb till städer och regioner, men den kan också ha en negativ inverkan på invånarnas vardag och områdets kultur och arv.

Eftersom överturism kan ha negativa effekter, bland annat för kulturarvet, motsätter sig vissa lokalsamhällen och kulturarvsexperter turismen och den utveckling den leder till.

Hållbar kulturturism kan vara en lösning, eftersom kulturarvet och lokalsamhället då står i centrum för beslutsfattandet.

Att involvera lokalsamhället och andra intressenter i beslutsprocessen är viktigt för att både kulturarvet och lokalbefolkningen ska gynnas. Målet med en hållbar kulturturism är att säkerställa en god bevarandepraxis och att erbjuda en autentisk tolkning som stöder den lokala ekonomin.

Läs mer om vad EU-kommissionen gör för att främja hållbar kulturturism.

Arbetsgruppen för hållbar kulturturism och den öppna samordningsmetoden

I den arbetsplan för kultur som antogs av EU-länderna för perioden 2015–2018 ingick en arbetsgrupp med europeiska experter på hållbar kulturturism som arbetade genom den öppna samordningsmetoden.

Den rapport som gruppen tog fram innehåller den första definitionen av hållbar kulturturism, rekommendationer och riktlinjer för beslutsfattare samt 27 fallstudier som illustrerar bästa praxis för både materiellt och immateriellt kulturarv.

Läs rapporten om hållbar kulturturism

Exempel på projekt

Spot-projektet

Spot-projektet finansieras genom Horisont 2020 och ska ta fram en ny strategi för att förstå och hantera kulturturism och främja utvecklingen i missgynnade områden.

Läs mer om Spot-projektet

SmartCulTour

SmartCulTour-projektet finansieras genom Horisont 2020 och stöder utvecklingen i europeiska regioner med viktiga kulturella tillgångar – både materiella och immateriella – genom hållbar kulturturism.

Läs mer om SmartCulTour

Impactour

Impactour-projektet finansieras genom Horisont 2020 och kopplar samman aktörer inom kulturturism och forskare som arbetar på nya sätt att stödja kulturturismen i Europa. Syftet med projektet är att stärka känslan av tillhörighet och att värdesätta minoritetskulturer.

Läs mer om Impactour-projektet

Eden-initiativet för framstående europeiska resmål

Inom Eden (som står för ”European Destinations of Excellence”) arbetar man för att sprida modeller för hållbar turism i hela EU. Partnerländerna väljer ut och marknadsför sina mest framstående resmål.

Genom initiativet uppmärksammas nya, ovanliga europeiska resmål, och deras värden och egenart framhävs. Initiativet fungerar också som en plattform för utbyte av god praxis mellan de utvalda resmålen. EU-kommissionen och de nationella turismorganen väljer ett tema varje år. Kulturturism var temat för Eden 2017.

Upptäck de vinnande resmålen på Eden-initiativets webbplats.