Skip to main content

Culture and Creativity

Kestävä kulttuurimatkailu

Kulttuuri mahdollistaa kestävän kehityksen ja vauhdittaa sitä.

Euroopan kulttuuriperintö tarjoaa arvokkaita resursseja matkailuun, koulutukseen, työllisyyteen ja kestävään kehitykseen. Kestävä kulttuurimatkailu on tärkeä osa alueellisia ja makroalueellisia kehittämisstrategioita. Kulttuurin voidaankin katsoa sekä mahdollistavan kestävän kehityksen että vauhdittavan sitä.

Matkailu: kehitys ja kulttuuriperinnön suojelu tasapainossa

Matkailu on erinomainen tapa tutustuttaa ihmiset kulttuuriperintöön. Se kuitenkin tuo mukanaan myös haasteita, jotka liittyvät ihmismassoihin, kulttuuriseen omimiseen ja autenttisuuden katoamiseen. Matkailu tuo rahaa ja työpaikkoja kaupunkien ja alueiden asukkaille mutta voi myös haitata asukkaiden arkea ja vahingoittaa alueen kulttuuria ja perintöä.

Massaturismin kielteisten vaikutusten ja kulttuuriperintöön kohdistuvien haittavaikutusten vuoksi jotkin paikallisyhteisöt ja kulttuuriperinnön asiantuntijat ovat vastustaneet matkailua ja siihen liittyvää kehitystä.

Kestävä kulttuurimatkailu tuo matkailualalle uusia toimintatapoja, koska siihen liittyvässä päätöksenteossa keskeisessä osassa ovat kulttuuriperintö ja paikallisyhteisöt.

Paikallisyhteisöjen ja muiden sidosryhmien osallistaminen on tärkeää, sillä näin voidaan varmistaa, että päätökset edistävät sekä kulttuuriperinnön säilymistä että paikallisen väestön hyvinvointia. Kestävän kulttuurimatkailun tavoitteena onkin varmistaa, että kulttuurikohteita suojellaan asianmukaisesti, autenttisuus säilyy ja paikallista taloutta tuetaan.

Lue lisää, miten Euroopan komissio tukee kestävää kulttuurimatkailua.

Avointa koordinointimenetelmää käyttävä kestävää kulttuurimatkailua käsittelevä työryhmä

EU:n jäsenvaltioiden hyväksymään kulttuurialan työsuunnitelmaan (2015–2018) kuului työryhmä, joka koostui eurooppalaisista kestävän kulttuurimatkailun asiantuntijoista. Työryhmän toiminnassa käytettiin avointa koordinointimenetelmää.

Kestävä kulttuurimatkailu määritellään ensimmäistä kertaa työryhmän tuloksia käsittelevässä raportissa. Siinä annetaan suosituksia ja ohjeita päätöksentekijöille sekä esitellään 27 tapaustutkimusta, joissa havainnollistetaan parhaita käytäntöjä sekä aineellisen että aineettoman kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

Tutustu kestävää kulttuurimatkailua koskevaan raporttiin.

Esimerkkejä hankkeista

SPOT

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavalla SPOT-hankkeella pyritään kehittämään uusi lähestymistapa kulttuurimatkailun ymmärtämiseksi ja siihen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi samalla tukien heikommassa asemassa olevien alueiden kehitystä.

Lue lisää SPOT-hankkeesta.

SmartCulTour

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettavalla SmartCulTour-hankkeella tuetaan kestävän kulttuurimatkailun avulla niitä Euroopan alueita, joilla on merkittävää aineellista ja aineetonta kulttuuriomaisuutta.

Lue lisää SmartCulTourista.

IMPACTOUR

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettava IMPACTOUR-hanke tuo yhteen kulttuurimatkailun sidosryhmät ja tutkijat, joilla on eurooppalaista kulttuurimatkailua tukevia uusia lähestymistapoja ja menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisätä vähemmistökulttuurien arvostusta.

Lue lisää IMPACTOUR-hankkeesta.

Eurooppalaisen matkailun huippukohteet (EDEN)

EDEN-aloitteella edistetään kestävän matkailun toimintamalleja kaikkialla EU:ssa. Aloitteeseen osallistuvat maat valitsevat matkailun huippukohteita ja jakavat niistä tietoa.

EDENin avulla nostetaan esiin uusia eurooppalaisia kohteita ja korostetaan niiden arvoa ja luonnetta. Se toimii myös alustana, jolla palkitut kohteet voivat jakaa hyviä käytäntöjä. Euroopan komissio ja kansalliset matkailualan toimijat valitsevat vuosittain teeman. Vuoden 2017 EDEN-teema oli kulttuurimatkailu.

Tutustu voittaneisiin kohteisiin EDEN-sivustolla.