Skip to main content

Culture and Creativity

Trajnostni kulturni turizem

Kultura je gonilna sila in hkrati dejavnik, ki omogoča trajnostni razvoj.

Evropska kulturna dediščina je dragocen vir za turizem, izobraževanje, zaposlovanje in trajnostni razvoj. Trajnostni kulturni turizem je bistven del regionalnih in makroregionalnih razvojnih strategij. V tem pogledu je kultura gonilo in dejavnik, ki omogoča trajnostni razvoj.

Turizem: ravnotežje med razvojem in zaščito kulturne dediščine

Turizem je odlična priložnost za spodbujanje in zagotavljanje dostopa do kulturne dediščine, vendar prinaša tudi izzive, povezane s prenatrpanostjo in prilaščanjem kulturne dediščine ter izgubo pristnosti. Turizem mestom in regijam prinaša denar in delovna mesta, lahko pa tudi škoduje vsakodnevnemu življenju prebivalcev ter kulturi in dediščini območja.

Zaradi morebitnih negativnih učinkov pretiranega turizma in njegovega vpliva na kulturno dediščino nekatere lokalne skupnosti in strokovnjaki za dediščino občasno nasprotujejo turizmu in z njim povezanemu razvoju.

Trajnostni kulturni turizem ponuja novo perspektivo, saj kulturno dediščino in lokalne skupnosti postavlja v središče odločanja.

Vključevanje lokalnih skupnosti in drugih deležnikov v postopke odločanja je ključno za zagotavljanje rezultatov, ki bodo koristili kulturni dediščini in lokalnemu prebivalstvu. Cilj trajnostnega kulturnega turizma je zagotoviti dobre prakse ohranjanja skupaj z avtentično razlago, ki podpira lokalno gospodarstvo.

Več o dejavnostih Evropske komisije za spodbujanje trajnostnega kulturnega turizma.

Delovna skupina za odprto metodo koordinacije trajnostnega kulturnega turizma

Delovni načrt za področje kulture, ki so ga države članice EU sprejele za obdobje 2015–2018, je vključeval delovno skupino evropskih strokovnjakov za trajnostni kulturni turizem, ki je delovala z odprto metodo koordinacije.

Nastalo poročilo skupine vključuje prvo opredelitev trajnostnega kulturnega turizma, priporočila in smernice za oblikovalce politik ter 27 študij primerov, ki ponazarjajo najboljše prakse na področju snovne in nesnovne kulturne dediščine.

Preberite poročilo o trajnostnem kulturnem turizmu.

Izbrani projekti

SPOT

Ta projekt, ki se financira iz programa Obzorje 2020, je namenjen razvoju novega pristopa k razumevanju in obravnavanju kulturnega turizma ter spodbujanju razvoja območij z omejenimi možnostmi.

Več o projektu SPOT.

SmartCulTour

Projekt se financira iz programa Obzorje 2020 in podpira razvoj trajnostnega kulturnega turizma v evropskih regijah s pomembnimi kulturnimi snovnimi in nesnovnimi dobrinami.

Več o SmartCulTour.

IMPACTOUR

Projekt se financira iz programa Obzorje 2020 in povezuje deležnike v kulturnem turizmu z raziskovalci, ki uporabljajo nove pristope in metode za podporo evropskemu kulturnemu turizmu. Cilj projekta je okrepiti občutek pripadnosti in poudariti pomen manjšinskih kultur.

Več o projektu IMPACTOUR.

Evropske destinacije odličnosti (EDEN)

EDEN spodbuja modele trajnostnega turizma po vsej EU. Partnerske države s to pobudo izberejo in promovirajo „destinacije odličnosti“.

EDEN opozarja na nove, netradicionalne evropske destinacije ter poudarja njihove vrednote in značilnosti. Deluje tudi kot platforma za izmenjavo dobrih praks med izbranimi destinacijami. Evropska komisija in nacionalne turistične organizacije vsako leto izberejo osrednjo temo. Leta 2017 je bila tema pobude EDEN kulturni turizem.

Na spletišču EDEN so objavljene zmagovalne destinacije.