Skip to main content

Culture and Creativity

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

Κριτήρια επιλεξιμότητας χώρων και χωρών

Οι υποψήφιοι χώροι για την απονομή του σήματος πρέπει να διαθέτουν συμβολική ευρωπαϊκή αξία. Πρέπει να έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης και/ή την οικοδόμηση της Ένωσης.

Για τους σκοπούς της απόφασης σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως «χώροι» νοούνται:

 • μνημεία
 • φυσικοί
 • ενάλιοι
 • αρχαιολογικοί
 • βιομηχανικοί ή αστικοί χώροι
 • πολιτιστικά τοπία
 • τόποι ιστορικής μνήμης
 • πολιτιστικά αγαθά και αντικείμενα
 • άυλη κληρονομιά που συνδέεται με έναν τόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης κληρονομιάς

Για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να υποβάλουν αίτηση χώροι από τα 25 κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στη δράση:

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Κύπρος
 • Τσεχική Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ισπανία

Είδη χώρων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απονέμει το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς σε τρία είδη χώρων:

 1. Ενιαίος χώρος: αίτηση από έναν χώρο.
 2. Εθνικός θεματικός χώρος: διάφοροι χώροι που βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος, οι οποίοι επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και υποβάλλουν κοινή αίτηση.
 3. Διακρατικός χώρος: διάφοροι χώροι που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, οι οποίοι επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και υποβάλλουν κοινή αίτηση, ή ένας χώρος που βρίσκεται στην επικράτεια τουλάχιστον δύο κρατών μελών και υποβάλλει αίτηση.

Για διακρατικούς χώρους, το σήμα απονέμεται στον χώρο ως σύνολο και με την κοινή ονομασία. Εάν ένας διακρατικός χώρος καλύπτει όλα τα κριτήρια, δίδεται προτεραιότητα σ’ αυτόν τον χώρο κατά την τελική επιλογή.

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

Κριτήρια

Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος μπορεί να προεπιλέξει έως δύο χώρους ανά διετία. Η προεπιλογή βασίζεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 7 της απόφασης σχετικά με τη θέσπιση της δράσης και στο έντυπο της αίτησης.

Η κριτική επιτροπή αξιολογεί τους υποψήφιους χώρους με βάση την ευρωπαϊκή τους σημασία, καθώς και το σχέδιο και το πρόγραμμα εργασιών τους τα οποία υποβάλλονται για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Διαδικασία

Κάθε συμμετέχον κράτος μέλος θεσπίζει τις διαδικασίες του και το χρονοδιάγραμμά του για την προεπιλογή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν τα έντυπα αίτησης των προεπιλεγμένων χώρων στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου του έτους της διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της απόφασης.

Μια ευρωπαϊκή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επιλέγει τους χώρους σε ενωσιακό επίπεδο υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ομάδα αυτή επιλέγει έναν χώρο, κατ’ ανώτατο όριο, ανά κράτος μέλος.

Η επιτροπή καταρτίζει έκθεση για τους προεπιλεγμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένης σύστασης για την απονομή του σήματος.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή καθορίζει τους χώρους που θα λάβουν το σήμα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σύσταση της ευρωπαϊκής ομάδας.

Οι υποψήφιοι χώροι που δεν επελέγησαν μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις για προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο κατά τα επόμενα έτη.

Έγγραφα αίτησης

Στις κατευθυντήριες γραμμές για τους υποψήφιους χώρους επεξηγούνται ο τρόπος υποβολής μιας πρότασης και οι όροι συμμετοχής.

Στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρείτε το έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών.

Οι υποψήφιοι χώροι θα πρέπει

 • να επικοινωνήσουν με τον εθνικό συντονιστή για το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για πληροφορίες σχετικά με την προεπιλογή σε εθνικό επίπεδο
 • να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο της αίτησης στον αντίστοιχο εθνικό συντονιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες και γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επικοινωνήστε με τον εθνικό συντονιστή στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Για ειδικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα έντυπα αίτησης για το 2023.

Ισχύς του σήματος που απονέμεται

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απονέμει το σήμα πολιτιστικής κληρονομιάς σε μόνιμη βάση. Το εκάστοτε κράτος μέλος παρακολουθεί τακτικά κάθε χώρο που έχει λάβει σήμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αυτός εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και ότι τηρεί το σχέδιο και το πρόγραμμα εργασιών που υπέβαλε με την αίτηση.

Οι χώροι μπορούν να αποποιηθούν το σήμα ανά πάσα στιγμή. Ενημερώνουν τα οικεία κράτη μέλη, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν την Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση, την ανάκληση ή την αποποίηση του σήματος διατίθενται στην απόφαση σχετικά με τη θέσπιση της δράσης.

Προηγούμενες διαδικασίες επιλογής

Βρείτε τις εκθέσεις της ευρωπαϊκής ομάδας σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής στο τμήμα «Εκθέσεις» στο τέλος της σελίδας.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Δημιουργική Ευρώπη