Skip to main content

Culture and Creativity

Ansøgningsprocessen for det europæiske kulturarvsmærke

Udvælgelseskriterier for steder og lande

Steder, der ansøger om det europæiske kulturarvsmærke, skal være symboler på europæiske værdier. De skal have spillet en vigtig rolle for Europas historie og kultur og/eller opbygningen af EU.

I afgørelsen om oprettelse af et europæisk kulturarvsmærke har "steder" følgende betydning:

 • monumenter
 • naturlandskaber
 • undersøiske lokaliteter
 • arkæologiske lokaliteter
 • industrielle lokaliteter og byområder
 • kulturlandskaber
 • mindesteder
 • kulturgenstande
 • immateriel kulturarv, der er knyttet til et sted, herunder moderne kulturarv

Det europæiske kulturarvsmærke kan anvendes af steder i de 25 EU-lande, der deltager i ordningen:

 • Østrig
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Tyskland
 • Grækenland
 • Ungarn
 • Italien
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Holland
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien

Typer af steder

EU tildeler det europæiske kulturarvsmærke til tre typer steder:

 1. Enkeltsteder: anvendelse på ét sted.
 2. Nationale tematiske steder: en række steder, der er beliggende i ét og samme medlemsland, og som fokuserer på et specifikt emne i en fælles ansøgning.
 3. Tværnationale steder: en række steder, der er beliggende i forskellige medlemslande, og som fokuserer på et specifikt emne i en fælles ansøgning, eller et sted, der er beliggende på mindst to medlemslandes område, som indsender en ansøgning.

For tværnationale steder tildeles stedet mærket som helhed og under det fælles navn. Hvis et tværnationalt sted opfylder alle kriterierne, får det fortrinsret i forbindelse med udvælgelsen.

Om udvælgelsesprocessen

Kriterier

Hvert deltagende medlemsland kan forhåndsudvælge op til to steder hvert andet år. Den foreløbige udvælgelse er baseret på de kriterier, der er angivet i artikel 7 i afgørelsen om oprettelsen af tiltaget og på ansøgningsskemaet.

Juryen vurderer ansøgerne på grundlag af deres betydning for Europa samt det projekt og den arbejdsplan, de har indsendt.

Proces

Hvert deltagende medlemsland fastlægger sine egne procedurer og sin egen tidsplan for den foreløbige udvælgelse i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Medlemslandene indsender ansøgningsskemaet for de på forhånd udvalgte steder til Europa-Kommissionen senest den 1. marts i det år, hvor udvælgelsen finder sted, i overensstemmelse med tidsplanen for afgørelsen.

En europæisk jury bestående af uafhængige eksperter udvælger stederne på EU-plan under Europa-Kommissionens ansvar. Denne jury udvælger højst ét sted pr. medlemsland.

Juryen udsender en rapport om de forhåndsudvalgte steder, herunder en anbefaling om tildeling af mærket.

Kommissionen udpeger derefter de steder, der skal have mærket tildelt, under behørig hensyntagen til den europæiske jurys anbefaling.

Kandidatsteder, der ikke blev udvalgt, kan indsende en ny ansøgning til den foreløbige udvælgelse på nationalt niveau de følgende år.

Ansøgningsmateriale

Retningslinjer for kandidatsteder forklarer, hvordan man indsender et forslag og betingelserne for deltagelse.

Du finder vejledningsdokumentet nederst på siden.

Kandidatsteder skal

 • kontakte den nationale koordinator for det europæiske kulturarvsmærke for at få oplysninger om den foreløbige udvælgelse på nationalt niveau
 • Udfyld og send ansøgningsskemaet til den nationale koordinator

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller har generelle spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte den nationale koordinator i det pågældende medlemsland.

Hvis du har specifikke spørgsmål, kan du kontakte Europa-Kommissionen på EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Ansøgningsskemaerne for 2023 kommer snart.

Gyldigheden af det tildelte mærke

EU tildeler kulturarvsmærket permanent. Det relevante medlemsland overvåger regelmæssigt hvert prisvindende sted for at sikre, at de fortsat opfylder kriterierne, og at de overholder det projekt og den arbejdsplan, som de forelagde i deres ansøgning.

Steder kan til enhver tid vælge at frasige sig mærket. De underretter de berørte medlemslande, som derefter underretter Europa-Kommissionen. Du kan finde yderligere oplysninger om overvågning, tilbagetrækning og frasigelse i afgørelsen om oprettelsen af tiltaget.

Tidligere udvælgelsesrunder

Du finder den europæiske jurys rapporter om udvælgelsesrunder i rapportafsnittet nederst på siden.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Et Kreativt Europa