Skip to main content

Culture and Creativity

Postup při podávání žádosti o označení „Evropské dědictví“

Kritéria způsobilosti pro pamětihodnosti a státy

Pamětihodnosti, které se ucházejí o označení „Evropské dědictví“, musí mít symbolickou evropskou hodnotu. Musely hrát významnou roli v evropských dějinách a evropské kultuře a/nebo při budování Unie.

Pro účely rozhodnutí, kterým se zavádí opatření pro označení „Evropské dědictví“, se „pamětihodnostmi“ rozumí:

 • památníky
 • přírodní památky
 • podvodní památky
 • archeologické památky
 • průmyslové nebo městské památky
 • kulturní krajiny
 • památná místa
 • kulturní statky a objekty
 • nehmotné dědictví, které se váže k určitému místu, včetně soudobého dědictví

Možnost podat žádost o označení „Evropské dědictví“ se vztahuje na pamětihodnosti z 25 členských států, které se účastní opatření:

 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Kypr
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Řecko
 • Maďarsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španělsko

Druhy pamětihodností

Evropská unie uděluje označení „Evropské dědictví“ třem druhům pamětihodností:

 1. jednotlivá pamětihodnost – žádost podaná pro jednu pamětihodnost
 2. národní tematicky vázaná pamětihodnost – několik pamětihodností umístěných ve stejném členském státě, které se zaměřují na jedno konkrétní téma a podávají společnou žádost
 3. nadnárodní pamětihodnost – několik pamětihodností umístěných v různých členských státech, které se zaměřují na jedno konkrétní téma a podávají společnou žádost, nebo jedna pamětihodnost umístěná na území alespoň dvou členských států podávající žádost

V případě nadnárodních pamětihodností se označení udělí pamětihodnosti jako celku a pod společným názvem. Pokud všechna kritéria splňuje určitá nadnárodní pamětihodnost, bude této pamětihodnosti při výběru dána přednost.

Informace o postupu výběru

Kritéria

Každý zúčastněný členský stát může jednou za dva roky provést předběžný výběr nejvýše dvou pamětihodností. Předběžný výběr je založen na kritériích stanovených v článku 7 rozhodnutí, kterým se zavádí opatření, a na formuláři žádosti.

Porota hodnotí kandidáty na základě jejich evropského významu, jakož i na základě jejich předloženého projektu a pracovního plánu k označení „Evropské dědictví“.

Průběh

Každý zúčastněný členský stát stanoví vlastní postupy a vlastní časový rozvrh předběžného výběru v souladu se zásadou subsidiarity. Členské státy zasílají Komisi formuláře žádostí s předběžně vybranými pamětihodnostmi do 1. března roku výběrového řízení podle časového rozvrhu stanoveného v rozhodnutí.

Evropský panel nezávislých odborníků provádí výběr pamětihodností na úrovni EU pod vedením Evropské komise. Panel vybere nejvýše jednu pamětihodnost z každého členského státu.

Panel vydá zprávu o předem vybraných pamětihodnostech, včetně doporučení pro udělení označení.

Pamětihodnosti, kterým se udělí označení, určí Komise, přičemž řádně zohlední doporučení evropského panelu.

Pamětihodnosti, které se ucházely o označení a nebyly vybrány, mohou v následujících letech podat novou žádost o předběžný výběr na vnitrostátní úrovni.

Dokumenty k žádosti

Pokyny ohledně pamětihodností, které se ucházejí o označení, vysvětlují, jak podat návrh a jaké jsou podmínky účasti.

Dokument s pokyny najdete v dolní části stránky.

Žadatelé ucházející se o označení by měli

 • kontaktovat národního koordinátora označení „Evropské dědictví“ s žádostí o informace o předběžném výběru na vnitrostátní úrovni
 • vyplní formulář žádosti a předloží jej příslušnému národnímu koordinátorovi

Další informace týkající se procesu podávání žádosti získáte u národního koordinátora v příslušném členském státě, na kterého můžete směřovat také obecné dotazy.

V případě konkrétních dotazů kontaktujte Evropskou komisi na adrese EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Formuláře žádostí pro rok 2023 budou k dispozici v brzké době.

Platnost uděleného označení

Označení „Evropské dědictví“ uděluje Evropská unie nastálo. Příslušný členský stát pravidelně monitoruje každou označenou pamětihodnost, aby zajistil, že nadále splňuje kritéria pro udělení označení a že respektuje projekt a pracovní plán předložený spolu se žádostí.

Pamětihodnosti se mohou označení kdykoli vzdát. Oznámí to dotčeným členským státům, které o tom uvědomí Komisi. Další informace o monitorování, odejmutí nebo vzdání se označení jsou k dispozici v rozhodnutí, kterým se zavádí opatření.

Předchozí výběry

Zprávy evropského panelu o výběrových řízeních jsou uvedeny v oddíle Zprávy na konci stránky.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Kreativní Evropa