Skip to main content

Culture and Creativity

Postopek prijave za znak evropske dediščine

Merila za upravičenost za spomeniška območja in države

Spomeniška območja, ki kandidirajo za znak evropske dediščine, morajo imeti simbolno evropsko vrednost. Imeti so morala pomembno vlogo v evropski zgodovini in kulturi in/ali pri nastanku Unije.

Za namene sklepa o uvedbi ukrepa za znak evropske dediščine „spomeniška območja“ pomenijo naslednje:

 • spomenike;
 • naravne znamenitosti;
 • podvodne znamenitosti;
 • arheološke znamenitosti;
 • industrijska ali urbana območja;
 • kulturne krajine;
 • spominska obeležja;
 • kulturne dobrine in predmete;
 • nesnovno dediščino, povezano z določenim krajem, vključno s sodobno dediščino.

Prijava za pridobitev znaka evropske dediščine se lahko vloži za spomeniška območja v 25 državah članicah, ki sodelujejo v ukrepu:

 • Avstrija
 • Belgija
 • Bolgarija
 • Hrvaška
 • Ciper
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francija
 • Nemčija
 • Grčija
 • Madžarska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovaška
 • Slovenija
 • Španija

Vrste spomeniških območij

Evropska unija podeljuje znak evropske dediščine trem vrstam spomeniških območij:

 1. eno spomeniško območje: prijava enega spomeniškega območja;
 2. nacionalno tematsko spomeniško območje: več spomeniških območij iz iste države članice na eno specifično temo, ki vložijo skupno prijavo;
 3. nadnacionalno spomeniško območje: več spomeniških območij v različnih državah članicah na eno specifično temo, ki vložijo skupno prijavo, ali eno spomeniško območje na ozemlju vsaj dveh držav članic, ki vloži prijavo.

V primeru nadnacionalnega spomeniškega območja se znak podeli spomeniškemu območju kot celoti in pod skupnim imenom. Če nadnacionalno spomeniško območje izpolnjuje vsa merila, ima to spomeniško območje prednost pri izboru.

O postopku izbire

Merila

Posamezna sodelujoča država članica lahko v predizbirnem postopku vsaki dve leti imenuje največ dve spomeniški območji. Predizbor se opravi v skladu z merili iz člena 7 sklepa o uvedbi ukrepa in prijavnico.

Žirija oceni spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, glede na njihov evropski pomen ter projekt in načrt dela, predložena za znak evropske dediščine.

Postopek

Vsaka sodelujoča država članica določi svoje postopke in časovni razpored za predizbor v skladu z načelom subsidiarnosti. Države članice pošljejo prijavnice za predhodno izbrana spomeniška območja Komisiji do 1. marca v letu, v katerem poteka izbirni postopek, v skladu s časovnim razporedom iz Sklepa.

Evropska žirija neodvisnih strokovnjakov opravi izbor spomeniških območij na ravni EU pod odgovornostjo Evropske komisije. Ta žirija izbere največ eno spomeniško območje na državo članico.

Pripravi poročilo o predhodno izbranih spomeniških območjih, vključno s priporočilom za podelitev znaka.

Komisija nato imenuje spomeniška območja, ki se jim podeli znak, ob ustreznem upoštevanju priporočila evropske žirije.

Spomeniška območja, ki kandidirajo, a niso izbrana, se lahko v naslednjih letih ponovno prijavijo na predizbor na nacionalni ravni.

Dokumenti za prijavo

V smernicah za spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, je pojasnjeno, kako predložiti predlog in kateri so pogoji za sodelovanje.

Poiščite smernice na dnu strani.

Spomeniška območja, ki kandidirajo za znak, naj:

 • se za informacije o predizboru na nacionalni ravni obrnejo na nacionalnega koordinatorja;
 • izpolnijo in predložijo prijavnico svojemu nacionalnemu koordinatorju.

Če potrebujete dodatne informacije ali imate splošna vprašanja o postopku prijave, se obrnite na nacionalnega koordinatorja v zadevni državi članici.

Če imate posebna vprašanja, se obrnite na Evropsko komisijo prek e-poštnega naslova EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Prijavnice za leto 2023 bodo kmalu na voljo.

Veljavnost podeljenega znaka

Evropska unija znak dediščine podeli za neomejen čas. Zadevna država članica redno spremlja vsako spomeniško območje, ki mu je bil podeljen znak, s čimer zagotovi, da še naprej izpolnjuje merila za podelitev znaka ter spoštuje projekt in delovni načrt, predložena v prijavi.

Spomeniška območja se lahko kadar koli odpovejo znaku. O tem uradno obvestijo zadevno državo članico, ki o odpovedi obvesti Komisijo. Več informacij o spremljanju, odvzemu znaka ali odpovedi znaku je na voljo v sklepu o uvedbi ukrepa.

Pretekli izbori

Poročila evropske žirije o izbirnih postopkih najdete v razdelku Poročila na koncu strani.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa