Skip to main content

Culture and Creativity

Euroopa kultuuripärandi märgise taotlemise protsess

Kultuuriväärtuslike objektide ja riikide jaoks kehtestatud sobivuskriteeriumid

Euroopa kultuuripärandi märgist taotlev kultuuripärandi objekt peab olema Euroopa Liidu jaoks märgilise tähtsusega ning sellel peab olema kaalukas roll Euroopa ajaloos ja kultuuris ja/või Euroopa Liidu ülesehitamises.

Euroopa kultuuripärandi märgist käsitleva otsuse tähenduses on kultuuriväärtuslikud objektid:

 • mälestised,
 • looduslikud paigad,
 • veealune pärand,
 • arheoloogilised paigad,
 • tööstuspärand ja linnaehituslikud paigad,
 • kultuurmaastikud,
 • mälestuspaigad,
 • kultuuriväärtuslikud esemed,
 • teatava kohaga seotud vaimne kultuuripärand, sealhulgas kaasaegne kultuuripärand.

Euroopa kultuuripärandi märgist saab taotleda meetmes osalevates liikmesriikides asuvatele kultuuriväärtuslikele objektidele. Neid liikmesriike on 25:

 • Austria
 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Horvaatia
 • Küpros
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Eesti
 • Soome
 • Prantsusmaa
 • Saksamaa
 • Kreeka
 • Ungari
 • Itaalia
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Malta
 • Madalmaad
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Slovakkia
 • Sloveenia
 • Hispaania

Kultuuriväärtuslike objektide liigid

Euroopa Liit annab Euroopa kultuuripärandi märgist kolme liiki objektidele:

 1. üksikobjekt: märgist taotletakse ühele objektile;
 2. riigi temaatiline kultuuriväärtuslik objekt: mitu samas liikmesriigis asuvat kultuuriväärtuslikku objekti, mis keskenduvad ühele konkreetsele teemale ja mille kohta esitatakse ühistaotlus;
 3. piiriülene kultuuriväärtuslik objekt: mitu eri liikmesriikides asuvat objekti, mis keskenduvad ühele konkreetsele teemale ja mille kohta esitatakse ühistaotlus, või üks objekt, mis asub vähemalt kahe liikmesriigi territooriumil ja mille kohta esitatakse taotlus.

Piiriüleste objektide puhul antakse märgis objektile tervikuna ja ühise nimetuse all. Kui piiriülene kultuuriväärtuslik objekt vastab kõigile kriteeriumidele, eelistatakse lõpliku valiku tegemisel seda objekti.

Valikuprotsessist

Kriteeriumid

Iga osalev liikmesriik võib iga kahe aasta tagant lisada eelvalikusse kuni kaks objekti. Eelvaliku tegemisel võetakse aluseks meedet käsitleva otsuse artiklis 7 sätestatud kriteeriumid ja taotlusvorm.

Žürii hindab kandidaate nende üleeuroopalise tähtsuse ning Euroopa kultuuripärandi märgise saamiseks esitatud projekti ja töökava põhjal.

Valikuprotsess

Iga osalev liikmesriik kehtestab kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega eelvaliku tegemiseks oma korra ja ajakava. Liikmesriigid saadavad eelvalikusse lisatud kultuuriväärtuslike objektide taotlusvormid komisjonile valikumenetluse aasta 1. märtsiks vastavalt otsuses ettenähtud ajakavale.

ELi tasandil valib objektid välja Euroopa Komisjoni poolt volitatud Euroopa sõltumatu eksperdikomitee. Komitee valib maksimaalselt ühe kultuuriväärtusliku objekti liikmesriigi kohta.

Komitee esitab eelvalikusse lisatud objektide kohta aruande, sealhulgas soovituse märgise andmise kohta.

Seejärel määrab Euroopa Komisjon märgise saavad objektid, võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa eksperdikomitee soovitust.

Kui märgist taotlenud kultuuriväärtuslik objekt märgist ei saanud, võib järgnevatel aastatel esitada objekti kohta uue taotluse, et osaleda eelvalikus liikmesriigi tasandil.

Taotlusdokumendid

Kuidas taotlust esitada ja millised on osalemistingimused, selgitatakse märgise taotlejatele mõeldud juhendis.

Juhenddokumendiga saab tutvuda lehe allosas.

Taotlejad peaksid

 • võtma ühendust Euroopa kultuuripärandi märgise riikliku koordinaatoriga, et saada teavet riigi tasandi eelvaliku kohta;
 • täitma taotlusvormi ja esitama selle oma riiklikule koordinaatorile.

Lisateabe saamiseks ja üldiste küsimuste esitamiseks taotlusprotsessi kohta võtke ühendust asjaomase liikmesriigi riikliku koordinaatoriga.

Konkreetsete küsimuste korral võtke ühendust Euroopa Komisjoniga aadressil EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Peagi on kättesaadavad 2023. aasta taotlusvormid.

Objektile antud märgise kehtivus

Euroopa Liit annab kultuuripärandi märgise välja alalise märgisena. Asjaomane liikmesriik kontrollib iga märgise saanud objekti korrapäraselt, et tagada selle jätkuv vastavus märgise andmise kriteeriumidele ning koos taotlusega esitatud projekti ja töökava järgimine.

Kultuuriväärtuslikud objektid võivad märgisest igal ajal loobuda. Nad peavad sellest teatama asjaomastele liikmesriikidele, kes omakorda teavitavad Euroopa Komisjoni. Rohkem teavet kontrolli, tagasivõtmise või loobumise kohta on esitatud meetme kehtestamise otsuses.

Varasemad valikumenetlused

Euroopa eksperdikomitee aruanded valikumenetluste kohta leiate jaotisest „Aruanded“ lehe allosas.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“