Skip to main content

Culture and Creativity

Próiseas iarratais an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh

Critéir incháilitheachta le haghaidh láithreán agus tíortha

Ba cheart luach siombalach a bheith ag na láithreán is iarrthóirí le haghaidh an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh. Ní mór ról suntasach a bheith acu maidir le stair agus cultúr na hEorpa agus/nó forbairt an Aontais.

Chun críocha an Chinnidh lena mbunaítear gníomhaíocht le haghaidh an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh, ciallaíonn ‘láithreáin’ na nithe seo a leanas:

 • séadchomharthaí
 • láithreáin nádúrtha
 • láithreáin faoi uisce
 • láithreáin seandálaíochta
 • láithreáin thionsclaíocha nó uirbeacha
 • tírdhreacha cultúrtha
 • áiteanna cuimhneacháin
 • earraí agus réada cultúrtha
 • oidhreacht dholáimhsithe a bhaineann le háit, an oidhreacht chomhaimseartha san áireamh

Táthar ag glacadh le hiarratais ar an Lipéad Oidhreachta Eorpach ó láithreáin sna 25 Bhallstáit seo a leanas a bhíonn rannpháirteach sa ghníomhaíocht:

 • an Ostair
 • an Bheilg
 • an Bhulgáir
 • an Chróit
 • an Chipir
 • Poblacht na Seice
 • an Danmhairg
 • an Eastóin
 • an Fhionlainn
 • an Fhrainc
 • an Ghearmáin
 • an Ghréig
 • an Ungáir
 • an Iodáil
 • an Laitvia
 • an Liotuáin
 • Lucsamburg
 • Málta
 • AN ÍSILTÍR
 • an Pholainn
 • an Phortaingéil
 • an Rómáin
 • an tSlóvaic
 • an tSlóivéin
 • an Spáinn

Cineálacha láithreán

Bronnann an tAontas Eorpach an Lipéad Oidhreachta Eorpach ar thrí chineál láithreán:

 1. Láithreán aonair: iarratas ó láithreán amháin.
 2. Láithreán náisiúnta téamach: níos mó ná láithreán amháin, iad suite sa Bhallstát amháin, a dhíríonn ar théama sonrach amháin agus a chuireann comhiarratas isteach.
 3. Láithreán trasnáisiúnta: níos mó ná láithreán amháin, iad suite i mBallstáit éagsúla, a dhíríonn ar théama sonrach amháin agus a chuireann comhiarratas isteach, nó láithreán amháin atá suite ar chríoch dhá Bhallstát ar a laghad.

I gcás láithreáin trasnáisiúnta, bronntar an lipéad ar an láithreán trí chéile faoin ainm coitianta. Má chomhlíonann láithreán trasnáisiúnta na critéir go léir, tugtar tús áite don láithreán sin le linn an roghnúcháin.

Maidir leis an bpróiseas roghnúcháin

Critéir

Féadfaidh gach Ballstát rannpháirteach suas le dhá láithreán a réamhroghnú gach ré bliain. Bionn an réamhroghnúchán bunaithe ar na critéir mar a leagtar amach iad in Airteagal 7 den Chinneadh lena mbunaítear an ghníomhaíocht agus ar an bhfoirm iarratais.

Déanann an giúiré measúnú ar na hiarrthóirí bunaithe ar a dtábhacht san Eoraip chomh maith leis an tionscadal agus an plean oibre a chuireann siad isteach le haghaidh an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh.

Próiseas

Leagann gach Ballstát rannpháirteach a chuid nósanna imeachta agus a fhéilire féin síos don réamhroghnúchán i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta. Seolann na Ballstáit foirmeacha iarratais na láithreán réamhroghnaithe chuig an gCoimisiún faoin 1 Márta de bhliain an phróisis roghnúcháin, de réir fhéilire an Chinnidh.

Is é painéal Eorpach saineolaithe neamhspleácha a roghnaíonn na láithreáin ar leibhéal an Aontais faoi fhreagracht an Choimisiúin Eorpaigh. Roghnaíonn an painéal sin uasmhéid de láithreán amháin in aghaidh an Bhallstáit.

Eisíonn an painéal tuarascáil maidir leis na láithreáin réamhroghnaithe ina mbíonn moladh maidir le sannadh an lipéid.

Ainmníonn an Coimisiún na láithreáin ansin ar a mbronnfar an lipéad, agus tugtar aird chuí ar an moladh a dhéanann an painéal Eorpach.

Na láithreáin is iarrthóirí nár roghnaíodh, féadfaidh siad iarratais nua a chur isteach lena réamhroghnú ar an leibhéal náisiúnta sna blianta ina dhiaidh sin.

Doiciméid iarratais

Mínítear sna treoirlínte le haghaidh láithreáin is iarrthóirí conas togra a chur isteach agus na coinníollacha a bhaineann lena bheith rannpháirteach.

Faightear doiciméad na dtreoirlínte ag bun an leathanaigh.

Ba cheart do láithreáin is iarrthóirí na nithe seo a leanas a dhéanamh

 • dul i dteagmháil le comhordaitheoir náisiúnta an Lipéid Oidhreachta Eorpaigh chun eolas a fháil faoin réamhroghnúchán ar leibhéal náisiúnta
 • an fhoirm iarratais a líonadh isteach agus a sheoladh chuig an gcomhordaitheoir náisiúnta lena mbaineann.

Chun eolas breise a fháil agus má tá ceisteanna ginearálta agat faoin bpróiseas iarratais, téigh i dteagmháil leis an gcomhordaitheoir náisiúnta sa Bhallstát faoi seach.

Má tá ceisteanna sonracha agat, téigh i dteagmháil leis an gCoimisiún Eorpach ag EAC-CULTURE [ag] ec.europa.eu.

Beidh na foirmeacha iarratais le haghaidh 2023 ar fáil go luath.

Bailíocht an lipéid a bhronntar

Is ar bhonn buan a bhronnann an tAontas Eorpach an Lipéad Oidhreachta Eorpach. Déanann an Ballstát ábhartha monatóireacht rialta ar gach láithreán a bhaineann gradam amach chun a chinntiú go leanann sé ar aghaidh de chomhlíonadh na gcritéar le haghaidh shannadh an lipéid agus chun a chinntiú go gcloítear leis an bplean tionscadail agus oibre a chuirtear isteach leis an iarratas.

Féadfaidh láithreáin diúltú don lipéad ag tráth ar bith. Cuirfidh siad é sin in iúl do na Ballstáit a bheidh i gceist, agus cuirfidh siadsan an Coimisiún ar an eolas ansin. Tá tuilleadh eolais maidir le monatóireacht, tarraingt siar, nó diúltú ar fáil sa Chinneadh lena mbunaítear an ghníomhaíocht.

Roghnúcháin roimhe seo

Tá tuarascálacha na bpainéal Eorpach maidir le nósanna imeachta roghnúcháin ar fáil i rannán na dTuarascálacha ag bun an leathanaigh.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta