Skip to main content

Culture and Creativity

Postup podávania žiadostí o pridelenie značky „Európske dedičstvo“

Kritériá oprávnenosti pre lokality a krajiny

Lokality, ktoré sa uchádzajú o značku „Európske dedičstvo“, musia mať symbolickú európsku hodnotu. Musia zohrávať významnú úlohu v histórii a kultúre Európy a/alebo pri budovaní Únie.

Na účely rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo, „lokalitami“ sú:

 • pamiatky,
 • prírodné lokality,
 • lokality pod vodou,
 • archeologické,
 • priemyselné alebo mestské lokality,
 • oblasti kultúrnej krajiny,
 • pamätné miesta,
 • kultúrny tovar a predmety a prvky kultúrnej hodnoty,
 • nehmotné dedičstvo spojené s určitým miestom vrátane súčasného dedičstva.

O značku „Európske dedičstvo“ sa môžu uchádzať lokality v 25 členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na akcii:

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko

Typy lokalít

Európska únia prideľuje značku „Európske dedičstvo“ trom typom lokalít:

 1. samostatnej lokalite: žiadosť sa týka jednej lokality;
 2. národnej tematickej lokalite: viaceré lokality, ktoré sa nachádzajú v rovnakom členskom štáte so zameraním na jednu konkrétnu tému, pričom sa predloží spoločná žiadosť;
 3. nadnárodnej lokalite: niekoľko lokalít, ktoré sa nachádzajú v rôznych členských štátoch a ktoré sa zameriavajú na jednu konkrétnu tému, na základe spoločnej žiadosti, alebo jedna lokalita, ktorá sa nachádza na území aspoň dvoch členských štátov, na základe žiadosti.

V prípade nadnárodných lokalít sa značka pridelí nadnárodnej lokalite ako celku a pod spoločným názvom. Pri výbere sa dáva prednosť nadnárodnej lokalite, ktorá spĺňa všetky kritériá.

Výberové konanie

Kritériá

Každý zúčastnený členský štát môže predbežne vybrať každé dva roky najviac dve lokality. Predbežný výber sa uskutočňuje na základe kritérií stanovených v článku 7 rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje akcia, a formulára žiadosti.

Porota posúdi lokality, ktoré sa uchádzajú o značku, na základe ich európskeho významu, ako aj ich projektu a pracovného plánu predloženého v žiadosti o značku „Európske dedičstvo“.

Postup

Každý zúčastnený členský štát si v súlade so zásadou subsidiarity stanoví pre predbežný výber vlastné postupy a vlastný harmonogram. Členské štáte zašlú formuláre žiadostí predbežne vybraných lokalít Komisii do 1. marca roka, v ktorom sa výberové konanie koná, v súlade s harmonogramom uvedeným v rozhodnutí.

Výber lokalít na úrovni EÚ, za ktorý zodpovedá Európska komisia, uskutočňuje európska skupina nezávislých odborníkov. Táto skupina vyberie najviac jednu lokalitu za každý členský štát.

Skupina vydá správu o predbežne vybraných lokalitách spolu s odporúčaním na pridelenie značky.

Komisia potom s náležitým zreteľom na odporúčanie európskej skupiny určí lokality, ktorým sa má značka prideliť.

Lokality, ktoré nebudú vybrané, môžu v nasledujúcich rokoch podať novú žiadosť o predbežný výber na vnútroštátnej úrovni.

Podklady k žiadosti

V usmerneniach pre lokality uchádzajúce sa o značku sa vysvetľuje, ako podať návrh, a uvádzajú sa podmienky účasti.

Odkaz na usmernenia sa nachádza v dolnej časti stránky.

Lokality, ktoré sa uchádzajú o značku,

 • by sa mali obrátiť na národného koordinátora pre značku „Európske dedičstvo“, aby získali informácie o predbežnom výbere na vnútroštátnej úrovni,
 • vyplnia a predložia formulár žiadosti príslušnému národnému koordinátorovi.

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo máte všeobecné otázky k postupu podávania žiadostí, obráťte sa na národného koordinátora v príslušnom členskom štáte.

Osobitné otázky môžete adresovať Európskej komisii na adrese EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu.

Formuláre žiadostí na rok 2023 budú čoskoro k dispozícii.

Platnosť udelenej značky

Európska únia prideľuje značku „Európske dedičstvo“ natrvalo. Príslušný členský štát pravidelne monitoruje každú lokalitu, ktorej bola pridelená značka, s cieľom zabezpečiť, aby naďalej spĺňala kritériá a dodržiavala projekt a pracovný plán predložený v žiadosti.

Lokality sa môžu značky kedykoľvek zrieknuť. V takom prípade to oznámia dotknutým členským štátom, ktoré o tom následne informujú Komisiu. Ďalšie informácie o monitorovaní, odňatí značky alebo zrieknutí sa značky sú k dispozícii v rozhodnutí, ktorým sa ustanovuje akcia.

Predchádzajúce výbery

Správy európskej skupiny nezávislých odborníkov o výberových konaniach nájdete v časti Správy na konci stránky.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Kreatívna Európa