Skip to main content

Culture and Creativity

Proċess ta’ applikazzjoni taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew

Kriterji ta’ eliġibbiltà għal siti u pajjiżi

Is-siti kandidati għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew irid ikollhom valur Ewropew simboliku. Irid ikollhom rwol sinifikanti fl-istorja u l-kultura tal-Ewropa u/jew l-akkumulazzjoni tal-Unjoni.

Għall-fini tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi l-azzjoni taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew, “siti” tfisser dan li ġej:

 • monumenti
 • naturali
 • taħt l-ilma
 • arkeoloġiċi
 • siti industrijali jew urbani
 • pajsaġġi kulturali
 • postijiet ta' kommemorazzjoni
 • affarijiet u oġġetti kulturali
 • patrimonju intanġibbli assoċjat ma’ post, inkluż il-wirt kontemporanju

Iċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew hu miftuħ għal siti fil-25 Stat Membru li jipparteċipaw fl-azzjoni:

 • L-Awstrija
 • Il-Belġju
 • Il-Bulgarija
 • Il-Kroazja
 • Ċipru
 • Ir-Repubblika Ċeka
 • Id-Danimarka
 • L-Estonja
 • Il-Finlandja
 • Franza
 • Il-Ġermanja
 • Il-Greċja
 • L-Ungerija
 • L-Italja
 • Il-Latvja
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • Malta
 • In-Netherlands
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • Ir-Rumanija
 • Is-Slovakkja
 • Is-Slovenja
 • Spanja

Tipi ta’ siti

L-Unjoni Ewropea tagħti ċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew lil 3 tipi ta’ siti:

 1. Sit uniku: applikazzjoni ta’ sit wieħed.
 2. Siti nazzjonali tematiċi: diversi siti, li jinsabu fl-istess Stat Membru, li jiffukaw fuq tema speċifika waħda u jissottomettu applikazzjoni konġunta.
 3. Sit transnazzjonali: diversi siti, li jinsabu fi Stati Membri differenti, li jiffukaw fuq tema speċifika waħda u jissottomettu applikazzjoni konġunta, jew sit wieħed li jinsab fit-territorju ta’ mill-anqas 2 Stati Membri jissottometti applikazzjoni.

Għal siti transnazzjonali, iċ-ċertifikat jingħata lis-sit kollu kemm hu u taħt l-isem komuni. Jekk sit transnazzjonali jissodisfa l-kriterji kollha, tingħata prijorità lil dak is-sit matul l-għażla.

Dwar il-proċess ta’ għażla

Kriterji

Kull Stat Membru parteċipanti jista’ jagħżel minn qabel sa 2 siti kull sentejn. L-għażla minn qabel hi bbażata fuq il-kriterji kif stabbiliti fl-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni li tistabbilixxi l-azzjoni u fuq il-formola tal-applikazzjoni.

Il-ġurija tivvaluta l-kandidati abbażi tas-sinifikat Ewropew tagħhom kif ukoll il-proġett u l-pjan ta’ ħidma tagħhom ippreżentati għaċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew.

Proċess

Kull Stat Membru parteċipanti jistabbilixxi l-proċeduri tiegħu stess u l-kalendarju tiegħu stess għall-għażla minn qabel skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. L-Istati Membri jibagħtu l-formoli tal-applikazzjoni tas-siti magħżulin minn qabel lill-Kummissjoni sal-1 ta’ Marzu tas-sena tal-proċedura tal-għażla, skont il-kalendarju tad-Deċiżjoni.

Panel Ewropew ta’ esperti indipendenti jwettaq l-għażla tas-siti fil-livell tal-UE taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni Ewropea. Dan il-panel jagħżel massimu ta’ sit wieħed għal kull Stat Membru.

Il-panel joħroġ rapport dwar is-siti magħżulin minn qabel inkluża rakkomandazzjoni għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat.

Imbagħad il-Kummissjoni tagħżel is-siti li se jingħataw iċ-ċertifikat, wara li tqis ir-rakkomandazzjoni tal-panel Ewropew.

Is-siti kandidati mhux magħżulin jistgħu jippreżentaw applikazzjonijiet ġodda għall-għażla minn qabel fil-livell nazzjonali fis-snin ta’ wara.

Dokumenti tal-applikazzjoni

Il-linji gwida għas-siti kandidati jispjegaw kif għandha titressaq proposta u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.

Sib id-dokument tal-linji gwida f’qiegħ il-paġna.

Is-siti kandidati għandhom

 • jikkuntattjaw lill-koordinatur nazzjonali taċ-Ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew għal informazzjoni dwar l-għażla minn qabel fil-livell nazzjonali
 • jimlew u jissottomettu l-formola tal-applikazzjoni lill-koordinatur nazzjonali rispettiv.

Għal informazzjoni addizzjonali u mistoqsijiet ġenerali dwar il-proċess ta’ applikazzjoni, ikkuntattja lill-koordinatur nazzjonali fl-Istat Membru rispettiv.

Għal mistoqsijiet speċifiċi, ikkuntattja lill-Kummissjoni Ewropea f’EAC-CULTURE@ec.europa.eu.

Il-formoli ta’ applikazzjoni għall-2023 dalwaqt se jkunu disponibbli.

Validità taċ-ċertifikat mogħti

L-Unjoni Ewropea tagħti ċ-Ċertifikat tal-Patrimonju fuq bażi permanenti. L-Istat Membru rilevanti jimmonitorja regolarment kull sit rebbieħ tal-premju sabiex jiżgura li jkompli jissodisfa l-kriterji għall-attribuzzjoni taċ-ċertifikat u li jirrispetta l-proġett u l-pjan ta’ ħidma sottomessi mal-applikazzjoni.

Is-siti jistgħu jirrinunzjaw iċ-ċertifikat fi kwalunkwe ħin. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Istati Membri kkonċernati, li min-naħa tagħhom għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni. Aktar informazzjoni dwar il-monitoraġġ, l-irtirar, jew ir-rinunzja hi disponibbli fid-Deċiżjoni li tistabbilixxi l-azzjoni.

Għażliet preċedenti

Sib ir-rapporti tal-panel Ewropew dwar il-proċeduri tal-għażla taħt it-taqsima tar-Rapporti fl-aħħar tal-paġna.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Ewropa Kreattiva