Skip to main content

Culture and Creativity

Postupak prijave za oznaku europske baštine

Kriteriji prihvatljivosti za lokacije i zemlje

Zemlje kandidati za oznaku europske baštine moraju imati simboličnu europsku vrijednost. Morale su imati značajnu ulogu u europskoj povijesti i kulturi ili izgradnji Europske unije.

Za potrebe Odluke o uspostavljanju djelovanja Europske unije za oznaku europske baštine „lokacije” znači sljedeće:

 • spomenici
 • prirodne
 • podvodne
 • arheološke
 • industrijske ili urbane lokacije
 • kulturni krajolici
 • memorijalna obilježja
 • kulturna dobra i predmeti
 • nematerijalna baština povezana s mjestom, uključujući suvremenu baštinu.

Prijave za oznaku europske baštine otvorene su za lokacije u 25 država članica koje sudjeluju u tom djelovanju:

 • Austrija
 • Belgija
 • Bugarska
 • Hrvatska
 • Cipar
 • Češka
 • Danska
 • Estonija
 • Finska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Grčka
 • Mađarska
 • Italija
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunjska
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska

Vrste lokacija

Europska unija dodjeljuje oznaku europske baštine trima vrstama lokacija:

 1. jedinstvena lokacija: prijava za jednu lokaciju
 2. nacionalna tematska lokacija: nekoliko lokacija smještenih u istoj državi članici koje su usmjerene na jednu specifičnu temu uz podnošenje zajedničke prijave
 3. transnacionalna lokacija: nekoliko lokacija smještenih u različitim državama članicama koje su usmjerene na jednu specifičnu temu uz podnošenje zajedničke prijave ili jedna lokacija smještena na državnom području najmanje dviju država članica.

Za transnacionalne lokacije oznaka se dodjeljuje lokaciji u cjelini i pod zajedničkim imenom. Ako transnacionalna lokacija ispunjava sve kriterije, toj se lokaciji daje prednost pri odabiru.

O postupku odabira

Kriteriji

Svaka država članica sudionica može svake dvije godine prethodno odabrati do dvije lokacije. Taj predodabir temelji se na kriterijima iz članka 7. Odluke o uspostavljanju djelovanja i na obrascu prijave.

Kandidate ocjenjuje odbor na temelju njihova europskog značaja i na temelju projekta i plana rada koji su dostavljeni u okviru prijave.

Postupak

Svaka država članica sudionica utvrđuje vlastite procedure i vlastiti kalendar za predodabir u skladu s načelom supsidijarnosti. Države članice šalju Komisiji obrasce za prijavu prethodno odabranih lokacija do 1. ožujka godine u kojoj se provodi postupak odabira, u skladu s kalendarom iz Odluke.

Europski odbor neovisnih stručnjaka provodi odabir lokacija na razini EU-a pod odgovornošću Europske komisije. Taj odbor odabire najviše jednu lokaciju po državi članici.

Izdaje izvješće o prethodno odabranim lokacijama s preporukom za dodjelu oznake.

Komisija zatim imenuje lokacije kojima se dodjeljuje oznaka uzimajući u obzir preporuku europskog odbora.

Lokacije koje ne budu odabrane mogu sljedećih godina podnijeti nove prijave za predodabir na nacionalnoj razini.

Dokumentacija za prijavu

U smjernicama za lokacije koje se natječu objašnjavaju se postupak podnošenja prijave i uvjeti sudjelovanja.

Poveznica na dokument sa smjernicama nalazi se na dnu stranice.

Lokacije koje se natječu za oznaku trebale bi:

 • obratiti se nacionalnom koordinatoru za oznaku europske baštine, koji će im dati informacije o predodabiru na nacionalnoj razini
 • ispuniti obrazac za prijavu i dostaviti ga odgovarajućem nacionalnom koordinatoru.

Za dodatne informacije i odgovore na opća pitanja o postupku prijave obratite se nacionalnom koordinatoru u predmetnoj državi članici.

S konkretnim pitanjima obratite se Europskoj komisiji na adresu EAC-CULTURE@ec.europa.eu.

Obrasci za prijavu za 2023. bit će dostupni uskoro.

Valjanost dodijeljene oznake

Oznaku europske baštine Europska unija dodjeljuje trajno. Relevantna država članica redovito prati svaku lokaciju kojoj je dodijeljena oznaka kako bi osigurala da ta lokacija nastavlja ispunjavati kriterije za dodjelu te da se provode projekt i plan rada dostavljeni uz prijavu.

Lokacije se u bilo kojem trenutku mogu odreći oznake. O tome obavješćuju dotične države članice, a one zatim obavješćuju Komisiju. Više informacija o praćenju, oduzimanju oznake ili odustajanju od oznake dostupno je u Odluci o utvrđivanju djelovanja.

Dosadašnji odabiri

Pronađite izvješća europskog odbora o postupcima odabira u odjeljku „Izvješća” na kraju stranice.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Kreativna Europa