Skip to main content

Culture and Creativity

Proces ubiegania się o przyznanie znaku dziedzictwa europejskiego

Kryteria kwalifikowalności dla obiektów i państw

Obiekty kandydujące do znaku dziedzictwa europejskiego muszą mieć symboliczną wartość europejską.. Musiały odegrać znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii Europejskiej.

Do celów decyzji ustanawiającej działanie na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego „obiekty” oznaczają:

 • zabytki
 • miejsca naturalne
 • obiekty podwodne
 • obiekty archeologiczne
 • obiekty przemysłowe lub miejskie
 • krajobrazy kulturowe
 • miejsca pamięci
 • dobra i obiekty kultury
 • dziedzictwo niematerialne związane z danym miejscem, w tym dziedzictwo współczesne.

O przyznanie znaku dziedzictwa europejskiego mogą ubiegać się obiekty w 25 państwach członkowskich, które uczestniczą w działaniu:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania.

Rodzaje obiektów

Unia Europejska przyznaje znak dziedzictwa europejskiego trzem rodzajom obiektów:

 1. Pojedynczy obiekt: wniosek dotyczy jednego obiektu.
 2. Krajowy obiekt tematyczny: kilka obiektów usytuowanych w tym samym państwie członkowskim, które łączy jeden konkretny temat, co pozwala na złożenie wspólnego wniosku.
 3. Obiekt międzynarodowy: kilka obiektów usytuowanych w różnych państwach członkowskich, które łączy jeden konkretny temat, co pozwala na złożenie wspólnego wniosku, lub jeden obiekt usytuowany na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, dla którego składa się jeden wniosek.

W przypadku obiektów międzynarodowych znak zostaje przyznany temu obiektowi jako całości i pod wspólną nazwą. Jeżeli obiekt międzynarodowy spełnia wszystkie kryteria, jest on traktowany priorytetowo podczas dokonywania selekcji.

Informacje o procedurze selekcji

Kryteria

Każde państwo członkowskie może wstępnie wybrać do dwóch obiektów co dwa lata. Wstępna selekcja opiera się na kryteriach określonych w art. 7 decyzji ustanawiającej działanie oraz w formularzu wniosku.

Jury ocenia obiekty kandydujące na podstawie ich znaczenia dla Europy, a także projektu i planu prac przedstawionych we wniosku dotyczącym znaku dziedzictwa europejskiego.

Proces

Każde uczestniczące państwo członkowskie ustanawia własne procedury i własny harmonogram wstępnej selekcji obiektów zgodnie z zasadą pomocniczości. Państwa członkowskie przekazują Komisji formularze wniosków dotyczące wstępnie wybranych obiektów do dnia 1 marca roku, w którym odbywa się procedura selekcji, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w decyzji.

Europejski panel niezależnych ekspertów przeprowadza procedurę selekcji obiektów na szczeblu UE. Za ostateczny wybór obiektów odpowiada Komisja. Panel wybiera maksymalnie jeden obiekt w każdym państwie członkowskim oraz

przygotowuje sprawozdanie dotyczące wstępnie wybranych obiektów zawierające zalecenie przyznania znaku.

Komisja następnie wyznacza obiekty, którym ma zostać przyznany znak, uwzględniając w należyty sposób zalecenia europejskiego panelu ekspertów.

Obiekty kandydujące, które nie zostały wybrane, mogą w kolejnych latach być zgłaszane do wstępnej selekcji na szczeblu krajowym.

Dokumentacja wniosku

Wytyczne dla obiektów kandydujących zawierają wyjaśnienie, jak złożyć wniosek i jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w inicjatywie.

Wytyczne można znaleźć na dole strony.

Obiekty kandydujące powinny:

 • skontaktować się z krajowym koordynatorem ds. znaku dziedzictwa europejskiego, aby uzyskać informacje na temat wstępnej selekcji na szczeblu krajowym
 • wypełnić i złożyć formularz wniosku do odpowiedniego koordynatora krajowego.

Więcej informacji oraz odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące procesu składania wniosków można uzyskać u koordynatora krajowego w danym państwie członkowskim.

Szczegółowe pytania prosimy kierować do Komisji Europejskiej na adres: EAC-CULTURE@ec.europa.eu.

Wkrótce dostępne będą formularze wniosków na 2023 r.

Na jak długo przyznaje się znak

Unia Europejska przyznaje znak dziedzictwa europejskiego na stałe. Odpowiednie państwo członkowskie regularnie monitoruje każdy obiekt, któremu przyznano znak, aby zagwarantować, że nadal spełnia on kryteria przyznania znaku oraz że jest zgodny z projektem i planem prac przedstawionych we wniosku.

Obiekty mogą w dowolnym momencie zrezygnować ze znaku. W takich przypadkach powiadamiają o rezygnacji dane państwa członkowskie, które z kolei informują o niej Komisję. Więcej informacji na temat monitorowania, odebrania znaku lub rezygnacji można znaleźć w decyzji ustanawiającej działanie.

Wcześniej przeprowadzone selekcje

Sprawozdania panelu europejskiego dotyczące procedur selekcji można znaleźć w części „Sprawozdania” na dole strony.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  Kreatywna Europa