Skip to main content

Culture and Creativity

Kaip teikti paraišką Europos paveldo ženklui gauti

Paveldo objektams ir šalims taikomi tinkamumo kriterijai

Paveldo objektai, pretenduojantys gauti ženklą, turi turėti simbolinę europinę vertę. Jos turi būti atlikusios svarbų vaidmenį Europos istorijoje ir kultūroje ir (arba) kuriant Sąjungą.

Sprendime dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu paveldo objektai yra:

 • paminklai,
 • gamtos paminklai,
 • povandeninės,
 • archeologinės,
 • pramoninės arba miesto vietovės,
 • kultūriniai kraštovaizdžiai,
 • atmintinos vietos,
 • kultūros vertybės ir objektai,
 • nematerialus paveldas, susijęs su vieta, įskaitant šiuolaikinį paveldą.

Teikti Europos paveldo ženklo paraiškas gali iniciatyvoje dalyvaujančių 25 valstybių narių organizacijos:

 • Austrija;
 • Belgija;
 • Bulgarija;
 • Kroatija;
 • Kipras;
 • Čekija;
 • Danija;
 • Estija;
 • Suomija;
 • Prancūzija;
 • Vokietija;
 • Graikija;
 • Vengrija;
 • Italija;
 • Latvija;
 • Lietuva;
 • Liuksemburgas;
 • Мalta;
 • Nyderlandai;
 • Lenkija;
 • Portugalija;
 • Rumunija;
 • Slovakija;
 • Slovėnija;
 • Ispanija.

Paveldo objektų tipai

Europos Sąjunga Europos paveldo ženklą gali skirti trijų tipų objektams:

 1. pavieniams paveldo objektams: teikiama to paveldo objekto paraiška;
 2. nacionaliniams teminiams paveldo objektams: keliems paveldo objektams, esantiems toje pačioje valstybėje narėje, siejamiems su viena konkrečia tema, dėl kurių teikiama bendra paraiška;
 3. transnacionaliniams paveldo objektams: skirtingose valstybėse narėse esantiems keliems paveldo objektams, siejamiems su viena konkrečia tema, dėl kurių teikiama bendra paraiška; arba vienam paveldo objektui, esančiam bent dviejų valstybių narių teritorijoje, teikiančiam vieną paraišką.

Transnacionalinių paveldo objektų atveju ženklas teikiamas visam objektui bendru pavadinimu. Jei transnacionalinis paveldo objektas atitinka visus kriterijus, atrankoje tai vietai teikiama pirmenybė.

Atrankos procesas

Kriterijai

Kiekviena valstybė narė kas dvejus metus gali iš anksto atrinkti ne daugiau kaip du paveldo objektus. Išankstinė atranka grindžiama kriterijais, išdėstytais Sprendimo dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu, 7 straipsnyje ir paraiškos formoje.

Atrankos komisija kandidatus vertina pagal jų europinę reikšmę, taip pat pagal projektą ir darbo planą, pateiktus Europos paveldo ženklui gauti.

Procesas

Laikantis subsidiarumo principo, pirminės atrankos procedūras ir tvarkaraštį nustato pačios valstybės narės. Valstybės narės perduoda Komisijai paraiškos formas dėl iš anksto atrinktų paveldo objektų iki atrankos vykdymo metų kovo 1 d., vadovaudamosi Sprendime nustatytu tvarkaraščiu.

Atranką ir stebėseną Sąjungos lygmeniu vykdo Europos Komisijos vadovaujama Europos nepriklausomų ekspertų grupė. Ekspertų grupė atrenka ne daugiau kaip vieną kiekvienos valstybės narės paveldo objektą.

Ekspertų grupė parengia atrinktų paveldo objektų vertinimo ataskaitą ir rekomendaciją dėl paveldo ženklo skyrimo.

Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Europos ekspertų grupės rekomendaciją, nustato paveldo objektus, kuriems suteikiamas ženklas.

Ateinančiais metais gali būti pateikiamos naujos paraiškos išankstinei atrankai nacionaliniu lygmeniu dėl paveldo objektų, kurie nebuvo atrinkti.

Paraiškos dokumentai

Paveldo objektų, pretenduojančių gauti ženklą, gairėse paaiškinta, kaip teikti paraišką, ir išdėstytos dalyvavimo sąlygos.

Gairės pateikiamos puslapio apačioje.

Paveldo objektai, pretenduojantys gauti ženklą, turėtų:

 • susisiekti su Europos paveldo ženklo nacionaliniu koordinatoriumi, kuris pateiks informacijos apie išankstinę atranką nacionaliniu lygmeniu;
 • užpildyti ir pateikti paraiškos formą atitinkamam nacionaliniam koordinatoriui.

Jei jums reikia papildomos informacijos arba turite bendro pobūdžio klausimų apie paraiškų procesą, susisiekite su atitinkamos valstybės narės nacionaliniu koordinatoriumi.

Jei turite specifinių klausimų, susisiekite su Europos Komisija (EAC-CULTURE [at] ec.europa.eu).

2023 m. paraiškų formos bus paviešintos netrukus.

Suteikto ženklo galiojimas

Europos Sąjunga paveldo ženklą skiria visam laikui. Atitinkama valstybė narė nuolat stebi visus paveldo ženklu pažymėtus objektus, kad užtikrintų, jog toliau tenkinami ženklo skyrimo kriterijai ir laikomasi su paraiška pateikto projekto ir darbų plano.

Paveldo objektas gali bet kada nuspręsti savanoriškai atsisakyti paveldo ženklo. Jos apie tai praneša atitinkamai valstybei narei, o ši – Europos Komisijai. Daugiau informacijos apie stebėseną, ženklo atšaukimą ar atsisakymą pateikiama Sprendime dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu.

Ankstesnės atrankos

Europos ekspertų grupės atrankos procedūrų ataskaitos pateikiamos puslapio pabaigoje, skyrelyje „Ataskaitos“.

Validity of the label awarded

The European Union awards the Heritage Label on a permanent basis.

The relevant Member State monitors regularly each award-winning site to ensure that it continues to meet the criteria for the attribution of the label and that it respects the project and work plan submitted with the application.

Sites may renounce the label at any time. They shall notify the Member States concerned, which shall in turn inform the Commission. More information on monitoring, withdrawal, or renunciation is available in the Decision establishing the action.

Previous selections

Find the European panel reports on selections procedures under the Reports section, at the end of the page.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“