Skip to main content

Culture and Creativity

Gdaņskas projektēšanas darbsemināri

Vieta, kur vietējie iedzīvotāji var risināt pilsētas problēmas un veidot savu pilsētu.

Valsts:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

Svarīgākie fakti

Galvenais sponsors: Gdaņskas pilsēta

Pabeigšanas gads: projekts vēl tiek īstenots

Balvas: Polijas Pilsētu apvienības balva “Vadošā vietējā pašvaldība” 2022. gadā

Pilsētas/reģiona konteksts

Gdaņska izmanto visaptverošu pieeju iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labbūtības nodrošināšanai, izmantojot būvētās vides apzinīgu pārvaldību. "Gdaņskas attīstības stratēģijā 2030+" publiskās telpas kvalitāte un saskaņotība ir izvirzīta pilsētas attīstības mērķu priekšplānā.

Lai koordinētu jaunās un atjaunotās būvētās vides pilsētplānošanu, estētiku un kvalitāti, Gdaņska 2021. gadā izveidoja pilsētas arhitekta amata vietu. Pilsētas arhitekts sadarbojas ar dažādiem pašvaldības departamentiem un ņem vērā nozaru politiku, lai palīdzētu veidot Gdaņsku par zaļu, iekļaujošu, pieejamu un inovatīvu pilsētu.

Pilsētas arhitekts savu darbību ietvaros nodrošina konsultācijas un līdzdalības procesus ar vietējām kopienām, lai attīstītu pilsētas publiskās un privātās zonas.

Risinājums

Gdaņskas projektēšanas darbsemināri ir virkne sanāksmju, kas veltītas inovācijām publiskās telpas veidošanā. Tos izstrādā un īsteno Pilsētas arhitektu biroja daudzdisciplinārā komanda, vajadzības gadījumā piesaistot ārējus ekspertus.

Gdaņskas projektēšanas darbsemināri ir iekļaujoši un atvērti visām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā iedzīvotājiem, speciālistiem un nespeciālistiem pilsētplānošanā un arhitektūrā, investoriem, zinātnieku aprindām, pašvaldību amatpersonām, nevalstiskajām organizācijām.

Projektēšanas darbsemināru procesa rezultātā, piemēram, tika veikts pētījums par Grunwaldzka avēniju, kas ir svarīga pilsētas pakalpojumu zona, kura palielinās darbavietu, dzīvokļu, pakalpojumu un apstādījumu skaitu un paplašinās sabiedriskā transporta tīklu. Vēl viens piemērs ir Stogi pludmales ieejas arhitektūras un pilsētas vīzijas izstrāde.

Darbsemināros tiek pielietotas pilsētas attīstības stratēģijas vērtības, proti: sadarbība, izglītība, atvērtība, vide un mobilitāte. Galveno uzmanību pievēršot publiskajai telpai, sociālajai integrācijai un pilsoniskajai aktivitātei, ar darbsemināru palīdzību notiek centieni iesaistīt iedzīvotājus vietējo jautājumu risināšanā un tiek sniegti ieteikumi jauniem pilsētas attīstības virzieniem.

Katra projekta process ilgst no trim mēnešiem līdz diviem gadiem, un parasti tas ietver piecas sanāksmes: ievada sanāksmi, trīs darbseminārus un secinājumu sanāksmi ar ieteikumiem turpmākai plānošanai.

Izmantojot šo metodi, jau ir īstenoti aptuveni 10 projekti.

Kvalitātes kritēriji (konteksts, atmosfēra, daudzveidība, estētika)

  • Katrs darbseminārs uzlabo pilsētvidi, izmantojot pieejamos cilvēkresursus, arhitektūras, dabas un kultūras resursus, vienlaikus ņemot vērā attiecīgās teritorijas ierobežojumus un trūkumus.
  • Katram projektēšanas darbsemināram tiek piemeklētas speciālas zināšanas un partneri, kas orietnējas konkrētajā jomā, teritorijā un apzinās izaicinājumus. Tie var būt pilsētplānotāji, sociologi, arhitekti, vēsturnieki, inženieri, ekonomisti, pedagogi, IT speciālisti, mediju un sabiedrisko attiecību eksperti.
  • Projektēšanas darbsemināri ir ļoti veicinājuši uzticības veidošanos starp pilsētas vadību un iedzīvotājiem. Tie ir nostiprinājuši sajūtu, ka ikviens var piedalīties politikas veidošanā un uzņemties kopīgu atbildību par tās īstenošanas ietekmi uz pilsētas fizisko, vides un sociālo telpu.
  • Projektēšanas darbsemināru dalībniekiem ir emocionāla saikne ar pārveidojamo teritoriju. Darbsemināri veicina dalībnieku estētisko izglītošanos, jo dalībnieki jūtas atbildīgi par izvēlētajiem risinājumiem un darbojas kā to kvalitātes un piemērotības vēstnieki.

Plānošana un apsaimniekošana

Darbseminārus vada Pilsētas arhitektu birojs, kurā strādā viens pilnas slodzes darbinieks un trīs pusslodzes darbinieki.

Budžets un finansēšana

Atkarībā no problēmas sarežģītības, kas tiek risināta ar projektēšanas darbsemināru metodi, un sagaidāmajiem rezultātiem budžets ir robežās no 5000 līdz 180 000 Polijas zlotu (1079 līdz 38 841 eiro) vienam projektēšanas darbsemināra procesam.

Viena darbsemināra procesa (vidēji seši mēneši) personāla izmaksas ir 3500 eiro.

Idejas, ko var pārņemt

Trīs padomi no pilsētas/reģiona

  • Izveidojiet savu komandu — piesaistiet dalībniekus ar plašu kompetenču klāstu, lielu uzmanību pievēršot sociālajām prasmēm (komunikācijai, starpniecībai, vadībai).
  • Lai saņemtu finansējumu, palieliniet vietējo politisko līderu un pilsētas pašvaldības izpratni par projektēšanas darbsemināru vērtību.
  • Esiet elastīgi šajā procesā, nebaidieties strādāt netradicionāli un iesaistīt savus līdzgaitniekus. Esiet drosmīgi, nebaidieties kļūdīties, esiet draudzīgi, godīgi un nepadodieties!

Kontaktinformācija

Ar Gdaņskas pašvaldību varat sazināties pa e-pastu.