Skip to main content

Culture and Creativity

Designworkshoppar i Gdańsk

Ett forum där lokalbefolkningen kan hitta lösningar på utmaningar i stadsmiljön och forma sin stad.

Land:
Type of project :
Size of city/region:
People around a table with a city planning.

I korthet

Huvudsponsor: Staden Gdańsk

År då projektet färdigställdes: pågående

Priser: Utmärkelsen Ledande lokal myndighet 2022 från polska kommunförbundet

Om staden/regionen

Gdańsk har en övergripande strategi för den bebyggda miljön för att värna om invånarnas livskvalitet och välbefinnande. Utvecklingsstrategin Gdańsk 2030+ sätter de offentliga platsernas kvalitet och samstämmighet i fokus för stadens utvecklingsmål.

Gdańsk inrättade 2021 en stadsarkitekttjänst för att samordna arbetet kring stadsplanering, estetik och kvalitet i ny och renoverad bebyggd miljö. Stadsarkitektens arbete berör olika lokala myndigheter och politikområden, där målet är att Gdańsk ska bli en grön, tillgänglig och innovativ stad för alla.

Stadsarkitekten genomför bland annat samråd och utbyten med lokalsamhället när det gäller stadsutveckling i offentliga och privata områden.

Om projektet

Designworkshopparna i Gdańsk är en rad möten som ordnas för att diskutera innovationer som kan forma den offentliga miljön. Mötena utformas och genomförs av en multidisciplinär grupp från stadsbyggnadskontoret, vid behov med externa experter.

Workshopparna är öppna för alla berörda parter, t.ex. boende, experter och lekmän inom stadsplanering och arkitektur, investerare, forskarsamhället, lokala tjänstemän och icke-statliga organisationer.

Designworkshopparna har till exempel lett till en undersökning av sträckan längs med Aleja Grunwaldzka – ett viktigt serviceområde i staden – som kommer att öka antalet arbetstillfällen, bostäder, tjänster och grönområden och utvidga kollektivtrafiknätet. Ett annat exempel är att man har tagit fram en vision för hur arkitekturen och stadsområdet närmast stranden i Stogi skulle kunna se ut.

Workshopparna speglar viktiga aspekter av stadens utvecklingsstrategi, nämligen samarbete, utbildning, öppenhet, miljö och rörlighet. Tonvikten ligger på den offentliga miljön, social integration och samhällsengagemang, där deltagarna får lösa lokala problem och lämna rekommendationer om hur man kan omforma staden.

Processen tar mellan tre månader och två år och omfattar vanligtvis fem möten: ett inledande möte, tre workshoppar och en slutsats med rekommendationer för framtida planering.

Omkring tio projekt har redan genomförts med hjälp av denna metod.

Vilka är projektets kvaliteter?

  • Varje workshop förbättrar stadsmiljön med hjälp av tillgängliga mänskliga, arkitektoniska, naturliga och kulturella resurser samtidigt som miljöns begränsningar och funktionsfel hanteras.
  • De experter och aktörer som deltar i designworkshopparna varierar beroende på ämne, område och fråga. Bland annat har stadsplanerare, sociologer, arkitekter, historiker, ingenjörer, ekonomer, utbildare, it-specialister, medie- och marknadsföringsexperter deltagit.
  • Designworkshopparna har i hög grad bidragit till att bygga upp förtroende mellan stadsförvaltningen och lokalsamhället. Deltagarna har i högre grad känt att de kan påverka beslutsfattandet och att det finns ett delat ansvar för hur politiken påverkar stadens natur och fysiska och sociala miljö.
  • Deltagarna i designworkshopparna har alla en känslomässig koppling till den plats som håller på att omvandlas. Via workshopparna får deltagarna en estetisk utbildning och en känsla av ansvar för de lösningar som tillämpas så att de sedan kan förespråka deras kvalitet och lämplighet.

Planering och ledning

Stadsbyggnadskontoret håller i workshopparna, med en heltidsanställd och tre deltidsanställda.

Budget och finansiering

Budgeten varierar mellan 5 000 och 180 000 polska złoty (1 079–38 841 euro) per designworkshop, beroende på problemets komplexitet och de förväntade resultaten.

Processen varar vanligtvis i sex månader och personalkostnaderna uppgår då till 3 500 euro.

Hur man lyckas med sitt projekt

Tre tips från staden/regionen:

  • Skapa ett team som samlar olika kompetenser, med stark tonvikt på sociala färdigheter (kommunikation, medling, ledarskap).
  • Hitta finansiering för verksamheten genom att informera lokala politiska ledare och stadsförvaltningen om hur viktigt det är med designworkshoppar.
  • Var flexibel, tänk utanför boxen och arbeta horisontellt. Var modig, våga göra misstag, var vänlig och ärlig och ge inte upp!

Kontakt

Kontakta Gdańsks kommun via e-post.