Skip to main content

Culture and Creativity

Policy support cluster (działania polityczne)

Wspólne europejskie podejście do głównych zagadnień polityki audiowizualnej ma zasadnicze znaczenie dla konsolidacji europejskiego jednolitego rynku audiowizualnego.

Wspieranie przemysłu audiowizualnego

Celem klastra wspierającego działania polityczne w ramach komponentu MEDIA jest promowanie całościowej europejskiej polityki audiowizualnej poprzez:

  • dialog regulacyjny
  • wymianę analiz i danych
  • wybiegające w przyszłość informacje na temat trendów
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami
  • działania promocyjne i informacyjne.

Promowanie głównych polityk UE poprzez klaster wspierający działania polityczne

W ramach tego klastra szczególną uwagę zwraca się na:

  • pełne wykorzystanie możliwości transformacji cyfrowej podczas realizacji projektów
  • wspieranie ekologizacji sektora i zachęcanie do włączenia społecznego, równości, różnorodności i uczestnictwa.

Więcej informacji na temat procesu składania wniosków

Tagged in:  Kreatywna Europa