Skip to main content

Culture and Creativity

Клъстер „Политическа подкрепа“

Карфици във формата на знамето на ЕС върху глобус

Един общ европейски подход към основните въпроси на аудио-визуалната политика е от съществено значение за консолидирането на единния европейски аудио-визуален пазар.  

Подкрепа за аудио-визуалната индустрия

Целта на клъстера „Политическа подкрепа“ е да се насърчи цялостна европейска аудио-визуална политика чрез:

  • регулаторен диалог
  • обмен на анализи и данни
  • ориентирана към бъдещето информация за тенденциите
  • консултации със заинтересованите страни
  • дейности за популяризиране и информиране

Конкретни подкрепящи действия и техните цели

Използване на данни

Чрез този клъстер по „Творческа Европа“ се финансират проучвания относно бъдещите тенденции в аудио-визуалната екосистема в тясно сътрудничество с Европейската аудио-визуална обсерватория и Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги.

Дейности за достигане до публиката и кампании за повишаване на осведомеността

Подкрепата за европейски награди – като Европейската филмова награда и наградата LUX – европейска филмова награда на публиката, присъждана от Европейския парламент и European Film Academy, както и за филмовото наследство, има за цел да се покажат европейски шедьоври от миналото и настоящето пред широката публика.

Безвъзмездните средства по направление МЕДИА на програма „Творческа Европа“ се отпускат след конкурентни покани за представяне на предложения, публикувани на портала за възможностите за финансиране и обществени поръчки на Европейската комисия. Моля, имайте предвид, че поканите за представяне на предложения имат определени периоди за подаване и не са отворени непрекъснато. Горепосочените безвъзмездни средства могат да се предоставят на годишна или шестмесечна база, затова проверявайте действащата работна програма, за да разберете какви са наличните безвъзмездни средства.

Tagged in:  Творческа Европа