Skip to main content

Culture and Creativity

Klaster na podporu politiky

Špendlíky v tvare vlajky EÚ zapichnuté na glóbuse

Spoločný európsky prístup k hlavným otázkam audiovizuálnej politiky je nevyhnutný na konsolidáciu jednotného európskeho audiovizuálneho trhu.  

Podpora audiovizuálneho odvetvia

Cieľom klastra na podporu politiky je presadzovať celostnú európsku audiovizuálnu politiku prostredníctvom opatrení, ako sú napríklad

  • regulačný dialóg,
  • výmena analýz a údajov,
  • výhľadovo orientované informácie o trendoch,
  • konzultácie so zainteresovanými subjektmi, ako aj
  • propagácia a osvetová činnosť.

Osobitné podporné akcie a ich ciele

Spravodajské informácie o údajoch

Týmto klastrom financuje program Kreatívna Európa štúdie o budúcich trendoch audiovizuálneho ekosystému v úzkej spolupráci s Európskym audiovizuálnym observatóriom a Skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby.

Osvetové činnosti a informačné kampane pre publikum

Cieľom podpory európskych cien, napríklad Európskej filmovej ceny či Ceny publika LUX, ktorú udeľuje Európsky parlament, ako aj filmového dedičstva je predstaviť európske filmové klenoty súčasnosti i minulosti širokému publiku za hranicami.

Granty podprogramu MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa sa udeľujú na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov uverejnených na portáli financovania a verejných súťaží Európskej komisie. Upozorňujeme, že zasielanie žiadostí v rámci výziev na predkladanie návrhov je časovo ohraničené, nie je teda možné podávať ich kedykoľvek. Uvedené granty sa môžu udeľovať raz za rok alebo raz za polrok. Uchádzači, ktorí chcú zistiť, o aké granty sa možno uchádzať, by mali sledovať platný pracovný program.

Tagged in:  Kreatívna Európa