Skip to main content

Culture and Creativity

Klaster na podporu politiky

Spoločný európsky prístup k hlavným otázkam audiovizuálnej politiky je nevyhnutný na konsolidáciu jednotného európskeho audiovizuálneho trhu.

Podpora audiovizuálneho odvetvia

Cieľom klastra na podporu politiky v rámci podprogramu MEDIA je presadzovať celostnú európsku audiovizuálnu politiku prostredníctvom opatrení, ako sú

  • regulačný dialóg,
  • výmena analýz a údajov,
  • výhľadovo orientované informácie o trendoch,
  • konzultácie so zainteresovanými subjektmi, ako aj
  • propagácia a osvetová činnosť.

Podpora hlavných politík EÚ prostredníctvom klastra na podporu politiky

V rámci tohto klastra sa osobitný dôraz kladie na:

  • plné využívanie možností digitálnej transformácie počas realizácie projektov a
  • podporu ekologizácie odvetvia, ako aj začlenenia, rovnosti, rozmanitosti a participácie.

Viac informácií o postupe podávania žiadostí

Tagged in:  Kreatívna Európa