Skip to main content

Culture and Creativity

Pałac Pokoju w Hadze (Holandia)

Pałac Pokoju w Hadze jest kamieniem węgielnym pokoju w Europie. Przed otwarciem pałacu w roku 1913 Haga była gospodarzem pierwszej światowej konferencji pokojowej w 1899 r., będącej punktem kulminacyjnym działań ruchu pokojowego w XIX wieku, wspieranego przez licznych europejskich intelektualistów.

W Pałacu Pokoju odbywały się we wczesnych latach XX wieku, począwszy od roku 1913, międzynarodowe konferencje pokojowe, które miały na celu regulowanie wyścigu zbrojeń oraz rozstrzyganie międzynarodowych sporów w drodze arbitrażu.

Prace te trwają nadal, ponieważ Pałac Pokoju jest siedzibą wielu instytucji sądowych (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Stałego Trybunału Arbitrażowego, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego) i stał się symbolem wartości pokoju i sprawiedliwości. Pałac często określa się mianem siedziby prawa międzynarodowego.

Więcej informacji na temat procesu selekcji obiektów można znaleźć w sprawozdaniu ekspertów.