Skip to main content

Culture and Creativity

Ekosystém na podporu umelcov

V pracovnom pláne pre kultúru na roky 2015 – 2018 sa v rámci spolupráce pri tvorbe politiky v oblasti kultúry uvádzajú kultúrne a kreatívne sektory, kreatívne hospodárstvo a inovácia ako jedna zo štyroch hlavných priorít. V novej európskej stratégii pre kultúru a pracovnom pláne pre kultúru na roky 2019 – 2022 sa zdôrazňuje význam kultúrnych a kreatívnych sektorov pre inovácie, tvorbu pracovných miest, súdržnosť a blahobyt spoločností.

Kultúrny a kreatívny priemysel pôsobia v rámci ekosystémov. Jadro tohto ekosystémového prístupu tvorí myšlienka, že kultúrne a kreatívne sektory fungujú medzisektorovým spôsobom v súčinnosti s rôznymi hraničiacimi sektormi alebo aj s úplne odlišnými sektormi. Zdôrazňuje sa to v správe OMK s názvom „Úloha verejných politík pri rozvoji podnikateľského a inovačného potenciálu kultúrnych a kreatívnych sektorov.“

Kultúrne a tvorivé ekosystémy sú živnou pôdou pre inovácie, najmä v rámci čoraz uznávanejšej širokej koncepcie inovácií, ktorá prechádza z rámca výlučne technologických inovácií v oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) na oblasť STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) a zahŕňa sociálne a spoločenské aspekty inovácií. Tento prístup sa odráža v nových programoch, ako sú Horizont Európa a ZIS (Znalostné a inovačné spoločenstvo) pre kultúrny a kreatívny priemysel (KKP), v rámci ktorých zohrávajú kultúrne a kreatívne sektory kľúčovú úlohu.

Spolutvorba a podpora zo strany EÚ

Európska komisia sa zamerala na ekosystémový prístup na podporu umelcov, profesionálov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti, ako aj na európsky obsah, a to prostredníctvom rôznych iniciatív vrátane financovania v rámci programu Kreatívna Európa a ďalších nástrojov finančnej podpory EÚ.

V rámci politického projektu FVIP financovaného z prostriedkov EÚ (Financovanie, vzdelávanie, inovácia a patentovanie) pre KKP sa preskúmal ekosystémový prístup. V rámci tohto projektu sa v januári 2020 zorganizovala konferencia za účasti expertov Komisie a členských štátov s cieľom preskúmať dosiahnuté výsledky týkajúce sa financií, inovácií a ďalších tém, ktoré sú dôležité pre kultúrny a kreatívny priemysel. Prečítajte si závery konferencie [pdf].

Zdieľanie informácií

Ďalšie informácie o kultúrnom a kreatívnom priemysle možno nájsť aj na platforme Creatives Unite. Experimentovanie v oblasti politiky a spolutvorba politiky, partnerské učenie a výmena osvedčených postupov s občianskou spoločnosťou (dialóg Voices of Culture), ďalšie činnosti v rámci partnerského učenia s kreatívnymi centrami, ako je napríklad sieť kreatívnych centier EÚ v spolupráci s mestami a regiónmi, pomáhajú formovať politiky pre kultúrne a kreatívne ekosystémy.

Pracovné podmienky

S cieľom vykonávať pracovný plán pre kultúru na roky 2019 – 2022 iniciovala Komisia štúdiu o postavení a pracovných podmienkach umelcov a profesionálov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti, po ktorej bude nasledovať stretnutie skupiny OMK, ako aj dialóg Voices of Culture o pracovných podmienkach umelcov. Uvedené opatrenia vychádzajú z predchádzajúcich iniciatív, ako je správa OMK z roku 2012, v ktorej sa navrhujú kľúčové zásady silného rámca na podporu mobility umelcov a profesionálov v oblasti kultúry (hodnotiace zasadnutie sa uskutočnilo v roku 2016). Odporúčanie na bližšie preskúmanie pracovných podmienok umelcov sa uvádza aj v štúdii Európskeho parlamentu z roku 2006 o postavení umelcov v Európe alebo v správe skupiny OMK z roku 2018 o inováciách a podnikavosti v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.

Širšie financovanie a regulácia

V otázke financovania podporuje EÚ ekosystémy prostredníctvom programov, ako je Kreatívna Európa, Horizont 2020, COSME (vrátane programu Erasmus pre mladých podnikateľov) alebo cez Európske štrukturálne a investičné fondy.

Regulačné prostredie EÚ, napríklad revízie práv duševného vlastníctva v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu, takisto vplývajú na rozvoj KKP, pokiaľ ide o spôsob ich fungovania, ako aj na tvorbu politík založenú na faktoch.