Skip to main content

Culture and Creativity

Устойчив културен туризъм

Културата е едновременно двигател и предпоставка за устойчивото развитие.

Културното наследство на Европа е ценен ресурс в областта на туризма, образованието, заетостта и устойчивото развитие. Устойчивият културен туризъм е жизненоважна част от регионалните и макрорегионалните стратегии за развитие. Културата е едновременно двигател и предпоставка за устойчивото развитие.

Туризъм: баланс между развитието и опазването на културното наследство

Туризмът е отличен начин за насърчаване и предоставяне на достъп до културното наследство, но той е свързан и с предизвикателства като пренаселеност, културно присвояване и загуба на автентичност. Туризмът носи пари и работни места в градовете и регионите, но може също така да навреди на ежедневието на жителите и на културата и наследството на района.

Като се имат предвид възможните отрицателни последици от прекомерния туризъм и неговото въздействие върху културното наследство, някои местни общности и специалисти в областта на културното наследство понякога се противопоставят на туризма и на свързаното с него развитие.

Устойчивият културен туризъм предлага нов поглед върху проблема, тъй като поставя културното наследство и местните общности в центъра на процесите на вземане на решения.

Участието на местните общности и други заинтересовани страни в тези процеси е от съществено значение за постигане на резултати, които са от полза както за културното наследство, така и за местното население. Целта на устойчивия културен туризъм е да се използват добри практики за опазване редом с автентично тълкуване в подкрепа на местната икономика.

Научете повече за действията на Европейската комисия за насърчаване на устойчивия културен туризъм.

Работна група по отворения метод на координация за устойчив културен туризъм

В рамките на работния план за културата, приет от държавите от ЕС за периода 2015—2018 г., бе създадена работна група от европейски експерти по устойчив културен туризъм с използване на подхода за отворен метод на координация.

В доклада на групата се съдържа първото определение за устойчив културен туризъм, както и препоръки и насоки за създателите на политики и 27 примера, илюстриращи най-добрите практики по отношение както на материалното, така и на нематериалното културно наследство.

Прочетете доклада за устойчивия културен туризъм.

Подбрани проекти

Проект SPOT

Този проект е финансиран по програма „Хоризонт 2020“ и има за цел разработване на нов подход към разбирането и използването на културния туризъм и към насърчаването на развитието на необлагодетелстваните райони.

Научете повече за проекта SPOT.

SmartCulTour

Този проект е финансиран по линия на „Хоризонт 2020“ и подкрепя развитието на европейски региони с важни материални и нематериални културни активи чрез устойчив културен туризъм.

Научете повече за SmartCulTour.

IMPACTOUR

Този проект е финансиран по „Хоризонт 2020“ и свързва заинтересованите страни в областта на културния туризъм и изследователите, които разполагат с нови подходи и методи в подкрепа на европейския културен туризъм. Целта на проекта е да се засили чувството за принадлежност и да се изтъкне ценността на културите на малцинствата.

Научете повече за проекта IMPACTOUR.

Най-добри европейски дестинации (EDEN)

EDEN насърчава модели на устойчив туризъм в целия ЕС. Чрез тази инициатива държавите партньори избират и популяризират „образцови дестинации“.

Привлича се внимание към нововъзникващи, нетрадиционни европейски дестинации, като се подчертават тяхната ценност и характер. Инициативата функционира и като платформа за обмен на добри практики между отличените дестинации. Европейската комисия и националните органи в областта на туризма избират тема всяка година. Културният туризъм бе темата на EDEN през 2017 г.

Вижте кои са отличените дестинации на уебсайта на EDEN.