Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna baština u regionalnoj politici

Stanovnici i posjetitelji europskih regija i gradova iznimno cijene kulturu. Kulturna baština važan je element imidža i identiteta tih gradova i regija. Kulturni turizam čini 40 % svih turističkih aktivnosti u Europi.

Kulturna baština ključna je za postizanje uključivog i održivog razvoja i može pomoći u revitalizaciji gradova i regija. Europska unija surađuje s gradovima i regijama kako bi iz nekoliko instrumenata pružala financijsku potporu za kulturu, informirala javnost o potencijalima kulture i kulturne baštine i oblikovala integrirane strategije.

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i kulturna baština

Taj fond pruža potporu kulturnoj baštini financiranjem aktivnosti za zaštitu, razvoj i promicanje kulturnih dobara na lokalnoj razini.

Neke od aktivnosti u razdobljima od 2007. do 2013. te od 2014. do 2020. uključuju:

Više projekata kulturne baštine pronađite na internetskoj stranici Europskog fonda za regionalni razvoj, uključujući nagrade REGIOSTARS.

Plan EU-a za gradove

Države članice EU-a 2018. započele su novo partnerstvo u području kulture i kulturne baštine. Ta radna metoda s više razina promiče suradnju između gradova, država članica, Europske komisije i ostalih dionika u okviru plana EU-a za gradove.

Planom EU-a za gradove nastoji se poboljšati oblikovanje politika EU-a i provedba tih politika u tri glavna aspekta:

  1. bolja regulativa
  2. bolje financiranje
  3. bolje znanje.

Svako partnerstvo tijekom svojega trajanja predlaže dobrovoljne akcijske planove s konkretnim inicijativama koje trebaju provesti članovi partnerstva. Akcijski planovi ključni su mehanizam provedbe u okviru plana EU-a za gradove.

Kulturna baština u akciji

Kulturna baština u akciji program je uzajamnog učenja za lokalne i regionalne oblikovatelje politika čiji je cilj razmjena znanja o kulturnoj baštini. Ta aktivnost, koja se financira iz programa Kreativna Europa, započela je u siječnju 2020.

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu nadzire tu aktivnost koju je pokrenuo konzorcij partnera na čelu s Eurocitiesom i u suradnji s Europom Nostrom, Mrežom europskih regija za istraživanje i inovacije (ERRIN), konzultanstkom kućom KEA European Affairs i Vijećem arhitekata Europe (ACE).

U sklopu projekta objavit će se katalog s 30 dobrih praksa gradova, regija, neurbanih i ruralnih područja iz svih dijelova Europske unije. Organizirat će se 12 posjeta lokacijama koje su dio programa u svrhu uzajamnog učenja, a na svakom će sudjelovati više od 20 sudionika.

Kulturna baština u akciji pomoći će stotini lokalnih i regionalnih oblikovatelja politika u razmjeni znanja o kulturnoj baštini, a najvažnije će biti sljedeće teme:

  • participativno upravljanje kulturnom baštinom
  • prilagodljiva ponovna uporaba zgrada koje čine kulturnu baštinu
  • načela kvalitete za intervencije u području kulturne baštine.

Ta se aktivnost temelji na prethodnoj inicijativi za uzajamno učenje Kultura u gradovima i regijama, koja se financirala iz programa Kreativna Europa i provodila od 2015. do 2017. Ispitane su odabrane kulturne inicijative i njihov učinak na lokalni i regionalni razvoj.

Rezultati tog projekta uključivali su:

Obzor 2020. za kulturnu baštinu u regijama i gradovima

Europska unija 2019. uložila je 25 milijuna eura u četiri projekta kojim se povijesna urbana područja i kulturni krajolici nastoje preobraziti u poduzetničke centre društvene i kulturne integracije.

Slijede neki od istaknutih projekata tog programa:

RURITAGE

U tom je projektu dokazano da kulturna i prirodna baština potiču obnovu ruralnih područja.

Saznajte više o projektu RURITAGE.

ROCK

U središtu projekta ROCK su povijesne jezgre gradova kao laboratoriji koji pokazuju da kulturna baština može snažno i na jedinstven način pokrenuti revitalizaciju, održivi razvoj i gospodarski rast cijelog grada.

Doznajte više o projektu ROCK.

CLIC

CLIC je transdisciplinarni projekt kojim se žele identificirati alati za evaluaciju kako bi se ispitali, proveli, potvrdili i dijelili modeli inovativnog „kružnog“ financiranja, upravljanja i poslovni modeli za ponovnu upotrebu kulturne baštine i krajolika.

U okviru programa Obzor 2020. osnovana je radna skupina o „financijskim i poslovnim modelima za ponovnu uporabu graditeljske baštine u gradovima“. Cilj je tog projekta pružiti stručno znanje i savjete o financiranju i upravljanju ponovnom uporabom zgrada i prostora u skladu s pristupom kružnog gospodarstva. Projekt CLIC vodi radnu skupinu.

Saznajte više o projektu CLIC.

Open Heritage

Projektom Open Heritage identificiraju se i ispituju dobre prakse za prilagodljivu ponovnu uporabu baštine u Europi.

Saznajte više o projektu Open Heritage.

Saznajte više