Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturna dediščina v regionalni politiki

Prebivalci in obiskovalci evropskih regij in mest zelo cenijo kulturo. Kulturna dediščina je bistven element njihove podobe in identitete. Kulturni turizem predstavlja 40 % vseh turističnih dejavnosti v Evropi.

Kulturna dediščina je ključna za doseganje vključujočega in trajnostnega razvoja ter lahko prispeva k oživitvi mest in regij. Evropska unija sodeluje z mesti in regijami, da bi finančno podprla kulturo, opozorila na potencial kulture in kulturne dediščine ter z različnimi instrumenti oblikovala celostne strategije.

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in kulturna dediščina

Sklad podpira kulturno dediščino z ukrepi, ki financirajo zaščito, razvoj in promocijo kulturnih dobrin na lokalni ravni.

Primeri ukrepov iz obdobij 2007–2013 in 2014–2020 so med drugim:

Več primerov projektov kulturne dediščine, vključno z nagradami REGIOSTARS, je na voljo na spletišču Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Agenda EU za mesta

Države članice EU so leta 2018 začele novo partnerstvo na temo kulture in kulturne dediščine. Ta delovna metoda na več ravneh spodbuja sodelovanje med mesti, državami članicami, Evropsko komisijo in drugimi deležniki v okviru agende EU za mesta.

Cilj agende EU za mesta je izboljšati oblikovanje in izvajanje politik EU s treh vidikov:

  1. boljše pravno urejanje
  2. boljše financiranje
  3. boljše znanje

Vsako partnerstvo predlaga prostovoljne akcijske načrte s konkretnimi pobudami, ki jih morajo izvesti člani partnerstva. Akcijski načrti so ključni izvedbeni mehanizem agende EU za mesta.

Kulturna dediščina v akciji

Kulturna dediščina v akciji je program vzajemnega učenja z izmenjavo znanja o kulturni dediščini za lokalne in regionalne oblikovalce politik. Ukrep, ki se financira iz programa Ustvarjalna Evropa, se je začel januarja 2020.

Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo nadzoruje ta ukrep, ki ga je vzpostavil konzorcij partnerjev pod vodstvom EUROCITIES v sodelovanju z mrežo Europa Nostra, Mrežo evropskih regij za raziskave in inovacije (ERRIN), družbo KEA European Affairs in Evropskim svetom arhitektom (ACE).

S projektom bo pripravljen katalog 30 dobrih praks iz mest, regij, nemestnih in podeželskih območij po vsej Evropski uniji. V okviru ukrepa bo organiziranih 12 obiskov vzajemnega učenja na določenih lokacijah, pri posameznem obisku pa bo sodelovalo več kot 20 udeležencev.

Program Kulturna dediščina v akciji bo več kot 100 lokalnim in regionalnim oblikovalcem politik pomagal pri izmenjavi znanja o kulturni dediščini, pri čemer se bo osredotočil na naslednje teme:

  • participativno upravljanje kulturne dediščine
  • prilagodljiva ponovna uporaba stavbne dediščine
  • načela kakovosti za posege v kulturno dediščino

Ukrep temelji na prejšnji pobudi za vzajemno učenje, financirani iz programa Ustvarjalna Evropa (Kultura v mestih in regijah), ki je potekala med letoma 2015 in 2017 in je preučila izbrane kulturne pobude in njihov vpliv na lokalni in regionalni razvoj.

Rezultati projekta so bili med drugim:

  • katalog s 70 študijami primerov
  • študijski obiski 15 mest oziroma regij
  • strokovno mentorstvo za 10 mest oziroma regij

Obzorje 2020 za kulturno dediščino v regijah in mestih

Evropska unija je leta 2019 vložila 25 milijonov evrov v štiri projekte za preoblikovanje zgodovinskih mestnih območij in kulturnih krajin v središča podjetništva ter socialnega in kulturnega vključevanja.

Nekateri vidnejši projekti iz programa:

RURITAGE

S projektom se podeželska območja preoblikujejo v vzorčne primere, ki prikazujejo kulturno in naravno dediščino kot gonilo obnove.

Več o projektu RURITAGE.

ROCK

Projekt ROCK prikazuje nekdanja mestna središča kot laboratorije, njegov namen pa je pokazati, kako je lahko kulturna dediščina edinstveno in močno gonilo obnove, trajnostnega razvoja in gospodarske rasti za celotno mesto.

Več o projektu ROCK.

CLIC

CLIC je transdisciplinarni projekt, katerega cilj je opredeliti orodja za ocenjevanje za preskušanje, izvajanje, potrjevanje in izmenjavo inovativnih modelov „krožnega“ financiranja, poslovanja in upravljanja za ponovno uporabo kulturne dediščine in krajine.

V okviru programa Obzorje 2020 je bila ustanovljena projektna skupina za modele financiranja in poslovanja za ponovno uporabo stavbne dediščine v mestih. Njen cilj je zagotoviti strokovno znanje in svetovanje o financiranju in upravljanju ponovne uporabe stavb in prostorov v skladu s pristopom krožnega gospodarstva. Projektno skupino vodi projekt CLIC.

Več o projektu CLIC.

Open Heritage

Projekt Open Heritage (odprta dediščina) opredeljuje in preskuša najboljše prakse za prilagodljivo ponovno uporabo dediščine v Evropi.

Več o projektu Open Heritage.

Več informacij