Skip to main content

Culture and Creativity

Културното наследство в регионалната политика

Културата се цени високо както от жителите, така и от посетителите в регионите и градовете на Европа. Културното наследство е важен елемент от техния имидж и идентичност. Културният туризъм представлява 40 % от всички туристически дейности в Европа.

Културното наследство играе решаваща роля за постигането на приобщаващо и устойчиво развитие и може да помогне за съживяването на градове и региони. Европейският съюз (ЕС) си сътрудничи с градовете и регионите с цел предоставяне на финансова подкрепа за културата, повишаване на осведомеността относно потенциала на културата и културното наследство и формулиране на интегрирани стратегии чрез няколко инструмента.

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и културното наследство

Този фонд предоставя подкрепа за културното наследство чрез финансиране на действия за опазване, развитие и популяризиране на културни активи на местно равнище.

Сред действията от периода 2007—2013 г. и 2014—2020 г. са:

Открийте повече примери за проекти в областта на културното наследство на уебсайта на Европейския фонд за регионално развитие, включително наградите REGIOSTARS.

Програма на ЕС за градовете

Държавите от ЕС започнаха ново партньорство по темата за културата и културното наследство през 2018 г. Многостепенният метод на работа насърчава сътрудничеството между градовете, държавите членки, Европейската комисия и други заинтересовани страни в рамките на Програмата на ЕС за градовете.

Програмата за градовете има за цел подобряване на създаването на политики на ЕС и тяхното изпълнение по 3 направления:

  1. подобряване на регулирането
  2. подобряване на финансирането
  3. подобряване на знанията

Всяко партньорство предлага планове за доброволни действия с конкретни инициативи, които да бъдат въведени от съответните партньори. Плановете за действие са основния механизъм за постигане на резултати в рамките на Програмата за градовете.

Културното наследство в действие

„Културното наследство в действие“ е програма за партньорско обучение за местни и регионални създатели на политики, която им позволява да обменят знания относно културното наследство. Програмата е финансирана по програма „Творческа Европа“ и стартира през януари 2020 г.

Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ осъществява надзор върху програмата, която се изпълнява от консорциум от партньори, ръководен от EUROCITIES и включващ Europa Nostra, Мрежата на европейските региони за изследователска дейност и иновации (ERRIN), KEA European Affairs и Съвета на архитектите в Европа (ACE).

По проекта ще бъде съставен каталог с 30 добри практики от градове, региони, извънградски и селски райони от целия Европейски съюз. Като част от дейността ще бъдат проведени 12 посещения за партньорско обучение на съответните места с участието на над 20 представители на посещение.

Културното наследство в действие ще помогне на над 100 местни и регионални политици да обменят знания за културното наследство, като се съсредоточат върху следните теми:

  • основано на участието управление на културното наследство
  • адаптивно повторно използване на сгради, свързани с културното наследство
  • принципи за качество на интервенциите в областта на културното наследство.

Програмата се основава на предишната инициатива за партньорско обучение, финансирана по програма „Творческа Европа“ — „Култура за градовете и регионите“ — която се проведе от 2015 до 2017 г. В нейните рамки бяха разгледани избрани културни инициативи и тяхното въздействие върху местното и регионалното развитие.

Сред резултатите от проекта са:

„Хоризонт 2020“ за културното наследство в регионите и градовете

През 2019 г. Европейският съюз инвестира 25 милиона евро в четири проекта, целящи превръщането на градски райони и културни ландшафти в центрове за предприемачество, социална и културна интеграция.

Ето някои от проектите:

RURITAGE

Проектът цели да се демонстрира как културното и природното наследство в дадени селски райони може да се превърне в двигател на обновяването.

Научете повече за проекта RURITAGE.

ROCK

Проектът ROCK е съсредоточен върху историческите градски центрове като лаборатории, демонстриращи как културното наследство може да бъде уникална и мощна движеща сила за обновяване, устойчиво развитие и икономически растеж за целия град.

Научете повече за проекта ROCK.

CLIC

CLIC е трансдисциплинарен проект за идентифициране на инструменти за изпитване, прилагане, валидиране и споделяне на новаторски модели за кръгово финансиране, стопанска дейност и управление с цел повторно използване на културното наследство и ландшафт.

По „Хоризонт 2020“ бе създадена работна група за „модели за финансиране и бизнес модели за повторното използване на архитектурното наследство в градовете“. Целта е да се предостави експертен опит и съвети относно финансирането и управлението на повторното използване на сгради и пространства в съответствие с подхода на кръговата икономика. Работната група ръководи проекта.

Научете повече за проекта CLIC.

Open Heritage

Open Heritage (Отворено наследство) е проект за идентифициране и изпробване на добри практики за адаптивно повторно използване на културното наследство в Европа.

Научете повече за проекта Open Heritage.

Научете повече