Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturní dědictví v regionální politice

Kultura je vysoce ceněna obyvateli i návštěvníky ve všech evropských regionech a městech. Kulturní dědictví je klíčovým prvkem jejich image a identity. Kulturní cestovní ruch představuje 40 % všech turistických aktivit v Evropě.

Kulturní dědictví hraje klíčovou úlohu při dosahování inkluzivního a udržitelného rozvoje a může přispět k oživení měst a regionů. Evropská unie (EU) spolupracuje s městy a regiony s cílem podporovat kulturu finančně, zvyšovat povědomí o potenciálu kultury a kulturního dědictví a vytvořit pomocí několika nástrojů integrované strategie.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a kulturní dědictví

Tento fond poskytuje kulturnímu dědictví podporu prostřednictvím akcí, které financují ochranu, rozvoj a propagaci kulturního bohatství na místní úrovni.

Mezi příklady akcí v letech 2007–2013 a 2014–2020 patří mimo jiné:

Další příklady projektů v oblasti kulturního dědictví naleznete na internetových stránkách Evropského fondu pro regionální rozvoj, včetně cen REGIOSTARS.

Městská agenda pro EU

V roce 2018 uzavřely členské státy EU nové partnerství na téma kultury a kulturního dědictví. Tato víceúrovňová pracovní metoda podporuje spolupráci mezi městy, členskými státy, Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými stranami v rámci městské agendy pro EU.

Městská agenda pro EU má za cíl zlepšit tvorbu a provádění politik EU ve třech oblastech:

  1. zlepšování právní úpravy
  2. lepší financování
  3. lepší znalosti

Každé partnerství během svého trvání navrhuje dobrovolné akční plány s konkrétními iniciativami, které mají členové partnerství zavést. Akční plány jsou klíčovým prováděcím mechanismem v rámci městské agendy pro EU.

Kulturní dědictví v akci

Kulturní dědictví v akci je program vzájemného učení pro místní a regionální tvůrce politik za účelem výměny poznatků o kulturním dědictví. Program byl zahájen v lednu 2020. Je financován v rámci programu Kreativní Evropa.

Realizace se ujalo konsorcium partnerů vedené sítí EUROCITIES ve spolupráci s federací Europa Nostra, Sítí evropských regionů pro výzkum a inovace (ERRIN), společností KEA European Affairs a Evropskou radou architektů (ACE) a dohled zajišťuje Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (GŘ EAC).

Výsledkem projektu bude katalog 30 osvědčených postupů z měst, regionů, mimoměstských a venkovských oblastí v celé Evropské unii. V rámci akce bude uspořádáno dvanáct vzájemných vzdělávacích návštěv v doporučených lokalitách, přičemž se každé návštěvy zúčastní více než dvacet účastníků.

Kulturní dědictví v akci pomůže více než 100 místním a regionálním tvůrcům politik při výměně poznatků o kulturním dědictví se zaměřením na tato témata:

  • participativní správa kulturního dědictví
  • adaptace památkových budov k jejich novému využití
  • zásady kvality platné pro zásahy do kulturního dědictví

Tato akce navazuje na předchozí iniciativu vzájemného učení financovanou v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura pro města a regiony, která probíhala v letech 2015 až 2017. Zkoumala vybrané kulturní iniciativy a jejich dopad na místní a regionální rozvoj.

K výstupům projektu patří

Horizont 2020 pro kulturní dědictví v regionech a městech

Evropská unie v roce 2019 investovala 25 milionů eur do čtyř projektů, jejichž cílem je přeměnit historické městské oblasti a kulturní krajiny na centra podnikání a sociální a kulturní integrace.

Některé významné projekty z tohoto programu:

RURITAGE

Projekt přeměňuje venkovské oblasti v místa, která dokazují, že kulturní a přírodní dědictví je hnací silou oživení.

Další informace o projektu RURITAGE

ROCK

Projekt ROCK se zaměřuje na historická centra měst jako na laboratoře ukazující, jak může být kulturní dědictví jedinečným a silným motorem oživení, udržitelného rozvoje a hospodářského růstu pro celé město.

Další informace o projektu ROCK

CLIC

CLIC je mezioborový projekt, jehož cílem je vytvořit hodnoticí nástroje pro testování, provádění, validaci a sdílení inovativních „oběhových“ modelů financování, podnikání a správy pro nové využití kulturního dědictví a krajiny.

Program Horizont 2020 zřídil pracovní skupinu pro „financování a obchodní modely nového využití architektonického kulturního dědictví ve městech“. Jejím cílem je poskytovat odborné znalosti a poradenství v oblasti financování a řízení nového využití budov a prostor podle přístupu oběhového hospodářství. Pracovní skupinu vede projekt CLIC.

Další informace o projektu CLIC

Open Heritage

Projekt Open Heritage hledá a testuje osvědčené postupy pro adaptace kulturního dědictví v Evropě v zájmu jeho nového využití.

Podrobnější informace o projektu Open Heritage

Další informace