Skip to main content

Culture and Creativity

Kultúrne dedičstvo v regionálnej politike

Kultúru si vysoko cenia obyvatelia aj návštevníci všetkých európskych regiónov a miest. Kultúrne dedičstvo je kľúčovým prvkom ich imidžu a identity. Kultúrny cestovný ruch predstavuje 40 % všetkých činností v oblasti cestovného ruchu v Európe.

Kultúrne dedičstvo zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní inkluzívneho a udržateľného rozvoja a môže prispieť k oživeniu miest a regiónov. Európska únia (EÚ) spolupracuje s mestami a regiónmi, ktorým pomocou viacerých nástrojov poskytuje finančnú podporu v oblasti kultúry, zvyšuje povedomie o potenciáli kultúry a kultúrneho dedičstva a formuluje integrované stratégie.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a kultúrne dedičstvo

Z tohto fondu sa financujú akcie na podporu kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany, rozvoja a propagácie kultúrneho bohatstva na miestnej úrovni.

V rokoch 2007 – 2013 a 2014 – 2020 sa okrem iného uskutočnili tieto akcie:

Ďalšie príklady projektov v oblasti kultúrneho dedičstva vrátane cien REGIOSTARS nájdete na webovom sídle Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Urbánna agenda pre EÚ

Členské štáty EÚ v roku 2018 iniciovali nové partnerstvo na tému kultúry a kultúrneho dedičstva. Táto viacúrovňová pracovná metóda je zameraná na podporu spolupráce medzi mestami, členskými štátmi, Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými stranami v rámci Urbánnej agendy pre EÚ.

Cieľom Urbánnej agendy pre EÚ je zlepšiť tvorbu a vykonávanie politík EÚ v troch oblastiach:

  1. lepšia právna regulácia
  2. lepšie financovanie
  3. lepšie poznatky

V rámci každého partnerstva sa počas jeho trvania predkladajú návrhy dobrovoľných akčných plánov s konkrétnymi iniciatívami, ktorých realizáciu uskutočnia členovia partnerstva. Akčné plány sú kľúčovým mechanizmom realizácie v rámci Urbánnej agendy pre EÚ.

Kultúrne dedičstvo v akcii

Kultúrne dedičstvo v akcii je program partnerského učenia sa pre miestnych a regionálnych tvorcov politík zameraný na výmenu poznatkov o kultúrnom dedičstve. Akcia sa začala v januári 2020 a je financovaná z programu Kreatívna Európa.

Uskutočňuje sa pod patronátom Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru a realizuje ju konzorcium partnerov na čele s EUROCITIES v spolupráci s federáciou Europa Nostra, Výskumno-inovačnou sieťou európskych regiónov (ERRIN), spoločnosťou KEA European Affairs a Architektonickou Radou Európy (ACE).

Výstupom projektu bude katalóg 30 osvedčených postupov z miest, regiónov, mimomestských a vidieckych oblastí v celej Európskej únii. V rámci akcie sa uskutoční 12 návštev partnerského učenia sa v príslušných lokalitách, pričom na každej sa zíde viac ako 20 účastníkov.

Kultúrne dedičstvo v akcii pomôže viac ako 100 miestnym a regionálnym tvorcom politík s výmenou poznatkov v oblasti kultúrneho dedičstva so zreteľom na tieto témy:

  • participatívna správa kultúrneho dedičstva
  • adaptívne opätovné využitie pamiatkových budov
  • zásady kvality pri zásahoch do kultúrneho dedičstva

Táto akcia nadväzuje na predchádzajúcu iniciatívu partnerského učenia sa, ktorá bola financovaná z programu Kreatívna Európa – Kultúra pre mestá a regióny a ktorá prebiehala v rokoch 2015 až 2017. Skúmali sa v nej vybrané kultúrne iniciatívy a ich vplyv na miestny a regionálny rozvoj.

K výstupom projektu patria:

Program Horizont 2020 pre kultúrne dedičstvo v regiónoch a mestách

Európska únia v roku 2019 investovala 25 miliónov EUR do štyroch projektov zameraných na transformáciu historických mestských oblastí a kultúrnych krajín na centrá podnikania a spoločenskej a kultúrnej integrácie.

K vybraným projektom z tohto programu patria:

RURITAGE

V rámci tohto projektu sa vidiecke oblasti menia na miesta, ktoré dokazujú, že kultúrne a prírodné dedičstvo môže byť hnacou silou obnovy.

Ďalšie informácie o projekte RURITAGE.

ROCK

Projekt ROCK predstavuje historické centrá miest ako laboratóriá, v ktorých môže byť kultúrne dedičstvo jedinečnou a veľmi účinnou hnacou silou obnovy, udržateľného rozvoja a hospodárskeho rastu pre celé mesto.

Ďalšie informácie o projekte ROCK.

CLIC

CLIC je medziodborový projekt, ktorého cieľom je identifikovať hodnotiace nástroje na testovanie, zavádzanie, validáciu a spoločné využívanie inovatívnych „obehových“ modelov financovania, podnikania a riadenia v záujme opätovného využitia kultúrneho dedičstva a kultúrnych krajín.

V rámci programu Horizont 2020 bola zriadená osobitná skupina pre „modely financovania a podnikania v záujme opätovného využitia architektonického dedičstva v mestách“. Jej cieľom je poskytovať odborné znalosti a poradenstvo v oblasti financovania a riadenia opätovného využitia budov a priestorov podľa princípu obehového hospodárstva. Osobitná skupina pôsobí v rámci projektu CLIC.

Ďalšie informácie o projekte CLIC.

Open Heritage

V rámci projektu Open Heritage sa identifikujú a testujú najlepšie postupy adaptívneho opätovného využitia dedičstva v Európe.

Ďalšie informácie o projekte Open Heritage.

Ďalšie informácie