Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros paveldas vykdant regioninę politiką

Kultūrą Europos regionuose ir miestuose labai vertina tiek gyventojai, tiek lankytojai. Kultūros paveldas – svarbi jų įvaizdžio ir tapatumo dalis. Kultūrinis turizmas sudaro 40 proc. visos turistų veiklos Europoje.

Kultūros paveldas itin svarbus siekiant įtraukaus ir darnaus vystymosi, be to, jis gali padėti atgaivinti miestus ir regionus. Europos Sąjunga (ES) bendradarbiauja su miestais ir regionais siekdama teikti jiems finansinę paramą kultūros srityje, didinti informuotumą apie kultūros teikiamas galimybes bei kultūros paveldą ir rengti integruotas strategijas įgyvendinant kelias priemones.

Europos regioninės plėtros fondas (ERDF) ir kultūros paveldas

Iš šio fondo teikiama parama kultūros paveldui įgyvendinant veiksmus, kuriais finansuojama kultūros vertybių apsauga, plėtra ir skatinimas vietos lygmeniu.

2007–2013 m. ir 2014–2020 m. įgyvendintų veiksmų pavyzdžiai (sąrašas nebaigtinis):

Daugiau kultūros paveldo projektų pavyzdžių, taip pat informacijos apie „Regiostars“ apdovanojimus rasite Europos regioninės plėtros fondo svetainėje.

ES miestų darbotvarkė

2018 m. ES valstybės narės inicijavo naują partnerystės grupę, kurios tema – kultūra ir kultūros paveldas. Taikant šį kelių lygmenų darbo metodą miestai, valstybės narės, Europos Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai skatinami bendradarbiauti įgyvendinant ES miestų darbotvarkę.

ES miestų darbotvarke siekiama pagerinti ES politikos formavimą ir įgyvendinimą atsižvelgiant į tris aspektus

  1. geresnį reglamentavimą
  2. geresnį finansavimą
  3. geresnes žinias

Kol vykdo savo veiklą, kiekviena partnerystės grupė pasiūlo savanorišką veiksmų planą su konkrečiomis iniciatyvomis, kurias turėtų įgyvendinti partnerystės grupės nariai. Veiksmų planai yra pagrindinė ES miestų darbotvarkės įgyvendinimo priemonė.

Veiksmai kultūros paveldo srityje

Veiksmai kultūros paveldo srityje – tarpusavio mokymosi programa, skirta tam, kad vietos ir regiono politikos formuotojai galėtų keistis žiniomis kultūros paveldo srityje. Šį pagal programą „Kūrybiška Europa“ finansuojamą veiksmą pradėta įgyvendinti 2020 m. sausio mėn.

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas stebi, kaip įgyvendinamas šis veiksmas, kurį parengė asociacijos EUROCITIES vadovaujamas partnerių konsorciumas, bendradarbiaudamas su tinklu „Europa Nostra“, Europos regionų mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklu (ERRIN), tyrimų centru „KEA European Affairs“ ir Europos architektų taryba.

Projekto metu bus parengtas 30 gerosios patirties pavyzdžių iš miestų, regionų, ne miesto ir kaimo vietovių iš visos Europos Sąjungos, katalogas. Įgyvendinant šį veiksmą nurodytose vietovėse bus suorganizuota 12 tarpusavio mokymosi vizitų, kurių metu kaskart susivienys daugiau nei 20 dalyvių.

Veiksmai kultūros paveldo srityje padės daugiau nei 100 vietos ir regiono politikos formuotojų keistis žiniomis apie kultūros paveldą, daugiausia dėmesio skiriant šioms temoms:

  • kultūros paveldo dalyvaujamasis valdymas
  • pritaikomasis pakartotinis paveldo statinių naudojimas
  • intervencijų kultūros paveldo srityje kokybės principai

Šis veiksmas grindžiamas ankstesne tarpusavio mokymosi iniciatyva, kuri buvo įgyvendinama 2015–2017 m. ir finansuojama pagal programą „Kūrybiška Europa“, – Kultūra miestams ir regionams. Pagal ją buvo nagrinėjamos atrinktos iniciatyvos kultūros srityje ir jų poveikis vietos ir regioninei plėtrai.

Be kita ko, projekto metu

  • parengtas 70 atvejų tyrimų katalogas
  • suorganizuoti pažintiniai vizitai į 15 miestų ir (arba) regionų
  • 10 miestų ir (arba) regionų suorganizuotas ekspertų konsultuojamasis ugdymas

Programa „Horizontas 2020“ – kultūros paveldo regionuose ir miestuose labui

2019 m. Europos Sąjunga investavo 25 mln. EUR į keturis projektus, kuriais siekta istorines miestų teritorijas ir kultūrinius kraštovaizdžius pakeisti į verslumo, socialinės ir kultūrinės integracijos centrus.

Keli svarbiausi programos projektai:

RURITAGE

Įgyvendinant šį projektą kaimo vietovės pasitelkiamos kaip pavyzdžiai, siekiant parodyti, kad kultūros ir gamtos paveldas yra atkūrimo variklis.

Daugiau informacijos apie projektą RURITAGE.

ROCK

Projekte ROCK istoriniai miestų centrai vaizduojami kaip laboratorijos, siekiant parodyti, kad kultūros paveldas gali būti unikalus ir galingas viso miesto atkūrimo, darnaus vystymosi ir ekonomikos augimo variklis.

Daugiau informacijos apie projektą ROCK.

CLIC

CLIC – tarpdisciplininis projektas, kuriuo siekiama nustatyti vertinimo priemones, skirtas išbandyti ir įgyvendinti novatoriškus „žiedinio“ finansavimo, verslo ir valdymo modelius, siekiant pakartotinai naudoti kultūros paveldo objektus ir kraštovaizdį, ir tais modeliais dalytis.

Pagal programą „Horizontas 2020“ buvo įkurta darbo grupė „finansavimo ir verslo modelių siekiant pakartotinai naudoti architektūros paveldą miestuose“ klausimais. Jos tikslas – dalytis praktine patirtimi ir konsultuoti pakartotinio pastatų ir erdvių naudojimo, taikant žiedinės ekonomikos metodą, finansavimo ir valdymo klausimais. Projektas CLIC vadovauja šiai darbo grupei.

Daugiau informacijos apie projektą CLIC.

„Atviras paveldas“

Pagal projektą „Atviras paveldas“ nustatoma ir išbandoma geriausia patirtis, susijusi su pritaikomuoju pakartotiniu paveldo objektų naudojimu Europoje.

Daugiau informacijos apie projektą „Atviras paveldas“.

Daugiau informacijos