Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv och regionalpolitik

Kulturen är mycket uppskattad av både invånare och besökare i regionerna och städerna i EU. Kulturarvet är viktig för deras image och identitet. Kulturturismen står för 40 % av all turistverksamhet i Europa.

Kulturarvet är en viktig del av en inkluderande och hållbar utveckling och kan bidra till att blåsa nytt liv i städer och regioner. EU samarbetar med städer och regioner för att ge ekonomiskt stöd till kultur, öka medvetenheten om kulturens och kulturarvets potential och utveckla integrerade strategier genom flera instrument.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och kulturarvet

Eruf stöder kulturarvet genom åtgärder som finansierar skydd, utveckling och främjande av kulturtillgångar på lokal nivå.

Under perioderna 2007–2013 och 2014–2020 användes fonden bland annat för

Fler exempel på kulturarvsprojekt finns på Erufs webbplats, där du också hittar information om Regiostars-priset.

EU-agendan för städer

År 2018 tog EU-länderna initiativ till ett nytt partnerskap för kultur och kulturarv. Genom en arbetsmetod på flera nivåer främjas samarbetet mellan städerna, EU-länderna, EU-kommissionen och andra berörda parter inom EU-agendan för städer.

Målet med EU-agendan för städer är att förbättra utformningen och genomförandet av tre aspekter av EU:s politik, närmare bestämt

  1. bättre lagstiftning
  2. bättre finansiering
  3. bättre kunskap.

Varje partnerskap lägger fram frivilliga handlingsplaner med konkreta initiativ som ska genomföras av partnerskapets medlemmar. Handlingsplanerna är den viktigaste genomförandemekanismen inom EU-agendan för städer.

Cultural Heritage in Action

”Cultural Heritage in Action” är ett program för ömsesidigt lärande, där lokala och regionala beslutsfattare lär sig av varandra genom diskussioner och kunskapsutbyte om kulturarv. Det finansieras genom programmet Kreativa Europa och inleddes i januari 2020.

Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur har det övergripande ansvaret för programmet, som genomförs av ett konsortium av partner som leds av Eurocities i samarbete med Europa Nostra, de europeiska regionernas forsknings- och innovationsnätverk (Errin), KEA European Affairs och Europeiska arkitektrådet (ACE).

Projektet ska ställa samman en katalog med 30 exempel på god praxis från städer, regioner och landsbygdsområden i hela EU. Tolv besök för ömsesidigt lärande kommer att anordnas på olika platser, med mer än 20 deltagare per besök.

Cultural Heritage in Action kommer att ge över 100 lokala och regionala beslutsfattare möjlighet att utbyta kunskap om kulturarvsfrågor, med fokus på följande teman:

  • Delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet.
  • Adaptiv återanvändning av kulturarvsbyggnader.
  • Kvalitetsprinciper för ingrepp i kulturarvet.

Programmet bygger på det tidigare initiativet för ömsesidigt lärande som finansierades av programmet Kreativa Europa – ”Kultur för städer och regioner” – som genomfördes mellan 2015 och 2017. Där undersöktes utvalda kulturinitiativ och deras inverkan på den lokala och regionala utvecklingen.

Projektet resulterade bland annat i

  • en katalog med över 70 fallstudier
  • studiebesök i 15 städer/regioner
  • experthandledning för tio städer/regioner.

Horisont 2020 för kulturarvet i regioner och städer

Under 2019 investerade EU 25 miljoner euro i fyra projekt som syftar till att göra historiska stadsområden och kulturlandskap till nav för entreprenörskap och social och kulturell integration.

Nedan presenteras några av de projekt som ingår i programmet.

Ruritage

Inom projektet Ruritage testas olika sätt att använda kultur- och naturarvet i landsbygdsområden som en drivkraft för förnyelse.

Läs mer om Ruritage-projektet

Rock

Inom projektet Rock används historiska stadskärnor som laboratorier för att visa hur kulturarvet kan vara en unik och kraftfull drivkraft för förnyelse, hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt för staden som helhet.

Läs mer om Rock-projektet

Clic

Clic är ett ämnesöverskridande projekt där man försöker hitta utvärderingsverktyg för att testa, genomföra, validera och dela innovativa cirkulära finansierings-, affärs- och styrningsmodeller för återanvändning av kulturarv och kulturlandskap.

Genom Horisont 2020 inrättades en arbetsgrupp för finansiering och affärsmodeller för återanvändning av kulturarvsbyggnader i städer. Den ska tillhandahålla sakkunskap och rådgivning om hur man kan finansiera återanvändning av byggnader och platser och förvalta dem med hjälp av en modell för cirkulär ekonomi. Arbetsgruppen leds av Clic-projektet.

Läs mer om Clic-projektet

Open Heritage

Inom projektet Open Heritage kartläggs och testas bästa praxis för adaptiv återanvändning av kulturarvet i Europa.

Läs mer om Open Heritage-projektet

Vill du veta mer?