Skip to main content

Culture and Creativity

Kulturarv i regionalpolitikken

Kultur værdsættes højt af både beboere og besøgende i Europas regioner og byer. Kulturarven er et centralt element i deres image og identitet. Kulturturisme udgør 40 % af al turistaktivitet i Europa.

Kulturarven spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå inklusiv og bæredygtig udvikling, og den kan bidrage til at puste nyt liv i byer og regioner. EU samarbejder med byer og regioner om at yde finansiel støtte til kultur, øge bevidstheden om kulturens og kulturarvens potentiale og udforme integrerede strategier gennem flere instrumenter.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og kulturarv

Denne fond yder støtte til kulturarv gennem foranstaltninger, der finansierer beskyttelse, udvikling og fremme af kulturelle aktiver på lokalt plan.

Eksempler på foranstaltninger fra 2007-2013 og 2014-2020 omfatter bl.a.:

Se flere eksempler på kulturarvsprojekter på Den Europæiske Fond for Regionaludviklings hjemmeside, herunder REGIOSTARS-priserne.

EU's dagsorden for byerne

EU's medlemslande har indledt et nyt partnerskab om kultur og kulturarv i 2018. Denne arbejdsmetode på flere niveauer fremmer samarbejdet mellem byer, medlemsstater, Europa-Kommissionen og andre interessenter inden for rammerne af EU's dagsorden for byerne.

EU's dagsorden for byerne sigter mod at forbedre EU's politiske beslutningstagning og gennemførelse i dens tre aspekter.

  1. bedre regulering
  2. bedre finansiering
  3. bedre viden

Hvert partnerskab foreslår frivillige handlingsplaner med konkrete initiativer, der skal iværksættes af partnerskabsmedlemmerne. Handlingsplanerne er den vigtigste gennemførelsesmekanisme i EU's dagsorden for byerne.

Cultural Heritage in Action

Cultural Heritage in Action er et peerlæringsprogram for lokale og regionale beslutningstagere med henblik på udveksling af viden om kulturarv. Tiltaget, der finansieres af programmet Et Kreativt Europa, startede i januar 2020.

Generaldirektoratet for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur (GD EAC) fører tilsyn med dette tiltag, der er iværksat af et konsortium af partnere under ledelse af EUROCITIES i samarbejde med Europa Nostra, de europæiske regioners forsknings- og innovationsnetværk (ERRIN), KEA European Affairs og Architects' Council of Europe (ACE).

I forbindelse med projektet skal der udarbejdes et katalog over 30 eksempler på god praksis fra byer, regioner, ikke-bymæssige områder og landdistrikter i hele EU. Som led i tiltaget vil der blive arrangeret 12 peerlæringsbesøg på de pågældende steder med deltagelse af mere end 20 deltagere pr. besøg.

Projektet Cultural Heritage in Action skal hjælpe over 100 lokale og regionale beslutningstagere med at udveksle viden om kulturarv med fokus på følgende temaer:

  • deltagerorienteret forvaltning af kulturarven
  • tilpasset genbrug af kulturarvsbygninger
  • kvalitetsprincipper for interventioner inden for kulturarv

Dette tiltag bygger på det tidligere peerlæringsinitiativ, som var finansieret af programmet Et Kreativt Europa – Culture for Cities and Regions, der løb fra 2015 til 2017. Det undersøgte udvalgte kulturinitiativer og deres indvirkning på den lokale og regionale udvikling.

Projektets output omfattede

  • et katalog med 70 casestudier
  • studiebesøg i 15 byer/regioner
  • ekspertcoaching til 10 byer/regioner

Horisont 2020 for kulturarv i regioner og byer

EU investerede i 2019 25 mio. euro i fire projekter, der havde til formål at omdanne historiske byområder og kulturlandskaber til centre for iværksætteri og social og kulturel integration.

Nogle udvalgte projekter fra programmet:

RURITAGE

Projektet har til formål at forvandle landdistrikter til cases, der viser kultur- og naturarv som en drivkraft for foryngelse.

Læs mere om RURITAGE-projektet.

ROCK

ROCK fokuserer på historiske bycentre som laboratorier for at vise, hvordan kulturarven kan være en unik og stærk drivkraft for foryngelse, bæredygtig udvikling og økonomisk vækst for hele byen.

Læs mere om ROCK-projektet.

CLIC

CLIC er et tværfagligt projekt, der har til formål at identificere evalueringsværktøjer til afprøvning, gennemførelse, validering og deling af innovative "cirkulære" finansierings-, forretnings- og forvaltningsmodeller til genbrug af kulturarv og landskaber.

Horisont 2020 har oprettet en taskforce om "finansiering og forretningsmodeller for genanvendelse af arkitektonisk kulturarv i byer". Formålet er at yde ekspertise og rådgivning om finansiering og forvaltning af genanvendelsen af bygninger og områder i overensstemmelse med en cirkulær økonomisk tilgang. CLIC-projektet leder taskforcen.

Læs mere om CLIC-projektet.

Open Heritage

Open Heritage identificerer og afprøver bedste praksis for adaptiv genanvendelse af kulturarv i Europa.

Læs mere om Open Heritage-projektet.

Få mere at vide