Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuuriperintö aluepolitiikassa

Sekä asukkaat että matkailijat arvostavat Euroopan alueiden ja kaupunkien kulttuuria. Kulttuuriperintö on keskeinen osa niiden imagoa ja identiteettiä. Kulttuurimatkailun osuus Euroopan koko matkailutoiminnasta on 40 prosenttia.

Kulttuuriperinnöllä on keskeinen asema osallistavassa ja kestävässä kehityksessä, ja se voi auttaa elvyttämään kaupunkeja ja alueita. Euroopan unioni tekee kulttuurin alalla yhteistyötä kaupunkien ja alueiden kanssa. Se muun muassa tukee kulttuuritoimintaa taloudellisesti, tiedottaa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön liittyvistä mahdollisuuksista ja laatii yhdennettyjä strategioita eri välineiden avulla.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja kulttuuriperintö

Euroopan aluekehitysrahastosta tuetaan kulttuuriperintöön liittyviä toimia, joilla rahoitetaan kulttuuriomaisuuden suojelua, kehittämistä ja edistämistä paikallisella tasolla.

Esimerkkejä vuosien 2007–2013 ja 2014–2020 toimista:

Lisää esimerkkejä kulttuuriperintöhankkeista ja Regiostars-palkinnoista on Euroopan aluekehitysrahaston verkkosivustolla.

EU:n kaupunkiagenda

Vuonna 2018 EU-maat aloittivat uuden kumppanuuden kulttuurin ja kulttuuriperinnön alalla. Tämä monitasoinen työmenetelmä on osa EU:n kaupunkiagendaa, ja sillä edistetään kaupunkien, jäsenmaiden, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

EU:n kaupunkiagendan tavoitteena on kehittää kolmea päätösten tekemiseen ja toimeenpanoon liittyvää näkökohtaa, jotka ovat

  1. parempi sääntely
  2. parempi rahoitus
  3. parempi tiedotus.

Jokainen kumppanuus sisältää mahdollisuuden toteuttaa ehdotettuja aloitteita, jotka on koottu vapaaehtoiseen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelmat ovat keskeinen osa EU:n kaupunkiagendan toteuttamista.

Cultural Heritage in Action -ohjelma

Kulttuuriperintötyön käytännön toteutusta tukeva Cultural Heritage in Action on vertaisoppimisohjelma, jossa paikalliset ja alueelliset päätöksentekijät voivat vaihtaa kulttuuriperintöä koskevaa tietämystä. Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu yhteistyö alkoi tammikuussa 2020.

Toiminnan käynnisti yhteistyökumppanien muodostama ryhmä, jota johtaa EUROCITIES-verkosto yhteistyössä Europa Nostra -järjestön, Euroopan alueiden tutkimus- ja innovointiverkoston (ERRIN), KEA European Affairs -konsulttiyrityksen ja Euroopan arkkitehtineuvoston (ACE) kanssa. Toimintaa valvoo komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto (DG EAC).

Projektin päätteeksi laaditaan luettelo, joka sisältää 30 hyvää käytäntöä EU:n kaupungeista, alueilta ja maaseutualueilta. Osana toimintaa järjestetään 12 vertaisoppimisvierailua eri kohteisiin. Jokaiseen vierailuun osallistuu yli 20 henkilöä.

Cultural Heritage in Action auttaa yli sataa paikallista ja alueellista päättäjää vaihtamaan kulttuuriperintöä koskevaa tietoa. Ohjelmassa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

  • kulttuuriperinnön osallistava hallinto
  • kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten mukautuva uudelleenkäyttö
  • kulttuuriperintötoimien laatua koskevat periaatteet.

Ohjelma perustuu Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettuun Kulttuuria kaupungeille ja alueille -vertaisoppimisaloitteeseen, joka toteutettiin vuosina 2015–2017. Siinä tarkasteltiin valittuja kulttuurialoitteita ja niiden vaikutusta paikalliseen ja alueelliseen kehitykseen.

Hankkeen tuloksena syntyi

  • luettelo 70 tapaustutkimuksesta
  • tutustumisvierailuja 15 kaupunkiin tai alueelle
  • asiantuntijavalmennusta kymmenelle kaupungille tai alueelle.

Horisontti 2020 tukee alueiden ja kaupunkien kulttuuriperintöä

Vuonna 2019 Euroopan unioni investoi 25 miljoonaa euroa neljään hankkeeseen, joiden tavoitteena on muuttaa historialliset kaupunkialueet ja kulttuurimaisemat yrittäjyyttä, sosiaalista ulottuvuutta ja kulttuuria yhdistäviksi keskuksiksi.

Ohjelmaan sisältyivät muun muassa seuraavat hankkeet:

RURITAGE

RURITAGE-hankkeessa esitellään maaseutualueita, jotka ovat saaneet uutta elinvoimaa hyödyntämällä kulttuuri- ja luonnonperintöään.

Lue lisää RURITAGE-hankkeesta.

ROCK

ROCK-hankkeessa tarkastellaan historiallisia kaupunkikeskuksia laboratorioina, jotka toimivat esimerkkinä kulttuuriperinnön hyödyntämisestä ainutlaatuisena ja tehokkaana elpymisen, kestävän kehityksen ja talouskasvun lähteenä.

Lue lisää ROCK-hankkeesta.

CLIC

Monialaisessa CLIC-hankkeessa tutkitaan arviointivälineitä, joiden avulla voidaan testata, toteuttaa, vahvistaa ja jakaa kiertotalouden tavoitteiden mukaisia uusia rahoitus-, liiketoiminta- ja hallintomalleja kulttuuriperinnön ja -maisemien uudelleenkäyttöä varten.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa perustettiin työryhmä, joka tutkii kaupunkien rakennusperinnön uudelleenkäytön rahoitus- ja hallintamalleja. Sen tavoitteena on tarjota asiantuntemusta ja neuvontaa, jotta kaupunkien rakennusperinnön uudelleenkäyttöä voidaan rahoittaa ja hallinnoida kiertotalouden mukaisesti. Työryhmä toimii CLIC-hankkeen alaisuudessa.

Lue lisää CLIC-hankkeesta.

Open Heritage

Open Heritage -hankkeessa tunnistetaan ja testataan parhaita käytäntöjä kulttuuriperinnön mukautuvaan uudelleenkäyttöön Euroopassa.

Lue lisää Open Heritage -hankkeesta.

Lue lisää