Skip to main content

Culture and Creativity

Dati par kultūras nozari

ES ir spēcīgas un dinamiskas kultūras un radošās nozares. Šīs nozares nav tikai Eiropas kultūras daudzveidībai, sociālajai kohēzijai un Eiropas pievilcībai starptautiskā mērogā būtiskas. Tās pieskaitāmas pie kontinenta dinamiskākajām nozarēm. Saskaņā ar Eurostat datiem kultūras un radošajās nozarēs ES ir nodarbināti 8,7 miljoni personu, t.n., 3,8 % no kopējā darbaspēka ES, un tajās darbojas 1,2 miljoni uzņēmumu.

ES statistika par kultūru

Pēdējo gadu laikā Eurostat ir izveidojis plašu datubāzi par kultūru. Jaunākā statistika ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē: ES kultūras statistika. 2018. gada “Eurostat kultūras statistikas Rokasgrāmata“ piedāvā šīs informācijas apkopojumu un apraksta dažādas ES līmenī izveidotas kultūras statistikas jomas, kā arī tās apkopošanai izmantoto metodiku. Tomēr ES līmenī joprojām trūkst datu par daudziem rādītājiem un nozarēm.

Turklāt ne visi dalībvalstu noteiktie dati tiek paziņoti Eurostat, jo tie neatbilst ES obligātajiem statistikas apsekojumiem.

Datu izmantošana attiecīgas politikas izstrādē

Precīza statistikas informācija par kultūras un radošajām nozarēm palīdz Komisijai noteikt efektīvus pasākumus šo nozaru atbalstam un attiecīgas ES politikas izstrādei.

Statistika ir būtiska arī kultūras un radošo nozaru profesionāļiem. Patiesībā viens no šķēršļiem, kas liedz saņemt finansējumu, ir pietiekamu un uzticamu datu trūkums. Šis datu trūkums mazina kultūras organizāciju, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), spēju saņemt finansējumu no ieguldītājiem un iestādēm.

Papildus Eurostat regulārajam darbam kultūras statistikas jomā Eiropas Komisija ir sagatavojusi vai pasūtījusi vairākus pētījumus, kas palīdz noteikt kultūras un radošo nozaru sarežģītību un to ieguldījumu ES ekonomikas izaugsmē:

Saistībā ar sagatavošanas darbību “Music Moves Europe” Eiropas Komisija publicēs divus pētījumus, kuros īpaša uzmanība pievērsta mūzikas nozarei, jaunākajiem datiem, kas attiecas uz šo tirgu, un statistikas nepilnībām šajā jomā.

Turpmākie pasākumi

Papildus kultūras statistikai, kuru Eurostat atjaunina katru gadu, Eiropas Komisija izskatīs papildu avotus, lai novērstu datu trūkumu ES līmenī. Komisijas mērķis ir apzināt labāko praksi, veidot faktu bāzi politikas izstrādei un iedibināt kontaktus ar visas nozares pārstāvjiem. Tālab tiks analizētas konkrētas kultūras nozares, proti, mūzika, Eiropas mantojums un grāmatniecība, un turpināta sadarbība ar ES dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām un attiecīgajām ieinteresētajām personām.