Skip to main content

Culture and Creativity

Statistik om kultursektorn

EU har starka och livskraftiga kulturella och kreativa näringar. De är oumbärliga för den kulturella mångfalden i EU, stärker den sociala sammanhållningen och ökar EU:s attraktionskraft internationellt. Men de är även bland kontinentens mest dynamiska branscher. Enligt siffror från Eurostat sysselsätter de kulturella och kreativa näringarna 8,7 miljoner människor i EU, vilket motsvarar 3,8 % av den totala arbetskraften i EU, och 1,2 miljoner företag är verksamma i sektorn.

Statistik om kultur i EU

Eurostat har under de senaste åren tagit fram en omfattande databas om kultur. Den senaste tillgängliga statistiken finns på Eurostats webbplats: statistik om kultur i EU. Guiden till Eurostats statistik om kultur från 2018 innehåller en sammanfattning av detta arbete, en beskrivning av de olika kulturområden som det finns statistik om på EU-nivå och den metod som använts för att sammanställa uppgifterna. Men det saknas fortfarande data på EU-nivå för många indikatorer och branscher.

Dessutom rapporteras inte alla data som finns tillgängliga i EU-länderna till Eurostat, eftersom de inte omfattas av obligatoriska statistiska undersökningar i EU.

Använda data för att utforma relevant politik

Korrekt statistisk information om de kulturella och kreativa näringarna bidrar till kommissionens arbete med att kartlägga effektiva åtgärder för att stödja dessa näringar och utforma relevant EU-politik.

Statistik är även av största vikt för kulturarbetare. Ett av hindren för finansiering är bristen på tillräckliga och pålitliga data om kultursektorn. Denna brist på data begränsar möjligheterna för kulturorganisationer, i synnerhet små och medelstora företag (SMF), att beviljas finansiering från investerare och institutioner.

Utöver Eurostats vanliga arbete om kulturstatistik har EU-kommissionen gjort eller beställt flera undersökningar som bidrar till att visa hur komplexa de kulturella och kreativa näringarna är och hur de bidrar till EU:s ekonomiska tillväxt:

Som en del av den förberedande åtgärden Music Moves Europe kommer kommissionen även att publicera två undersökningar med särskild inriktning på musikbranschen, dess senaste marknadsdata och statistiska luckor.

Nästa steg

Parallellt med Eurostats vanliga arbete med att uppdatera befintlig statistik om kultur varje år kommer kommissionen även att undersöka kompletterande källor för att fylla dataluckorna på EU-nivå. Genom att analysera särskilda kultursektorer – nämligen musik, europeiskt kulturarv och böcker – och genom ett löpande samarbete med EU-länderna, internationella organisationer och relevanta aktörer strävar kommissionen efter att identifiera ytterligare god praxis, bygga upp en faktabas för politiken och samarbeta med företrädare från hela sektorn.