Skip to main content

Culture and Creativity

Statistik om kultursektorn

EU har starka och livskraftiga kulturella och kreativa näringar. De är oumbärliga för den kulturella mångfalden i EU, stärker den sociala sammanhållningen och ökar EU:s attraktionskraft internationellt. De hör också till EU:s mest dynamiska branscher. Enligt siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat sysselsätter de kulturella och kreativa näringarna 8,7 miljoner människor i EU, vilket motsvarar 3,8 % av arbetskraften i EU, och 1,2 miljoner företag är verksamma i sektorn.

Statistik om kultur i EU

Eurostat har tagit fram en omfattande databas om kultur. Den senaste statistiken finns på Eurostats webbplats: statistik om kultur i EU. I Guiden till Eurostats statistik om kultur från 2018 kan du läsa mer om arbetet och se vilka kulturområden som det finns EU-statistik om och hur uppgifterna har sammanställts. Men det saknas fortfarande data på EU-nivå för många indikatorer och branscher.

Dessutom rapporteras inte EU-ländernas alla data till Eurostat eftersom de inte omfattas av obligatoriska statistikundersökningar.

Använda data för att utforma relevant politik

Korrekt statistik om de kulturella och kreativa näringarna bidrar till kommissionens arbete med att kartlägga effektiva åtgärder för att stödja dessa näringar och utforma relevant EU-politik.

Statistik är även av största vikt för kulturarbetare. Ett av hindren för finansiering är bristen på tillräckliga och pålitliga data om kultursektorn som gör det svårare för kulturorganisationer, särskilt små och medelstora företag, att få finansiering från investerare och institutioner.

EU-kommissionen har också gjort eller beställt flera studier som bidrar till att visa hur komplexa de kulturella och kreativa näringarna är och hur de bidrar till EU:s ekonomiska tillväxt:

Som en del av den förberedande åtgärden Music Moves Europe kommer kommissionen även att publicera två undersökningar med särskild inriktning på musikbranschen, dess senaste marknadsdata och statistikluckor.

Nästa steg

Parallellt med Eurostats vanliga arbete med att uppdatera kulturstatistiken varje år kommer kommissionen även att undersöka kompletterande källor för att fylla dataluckorna på EU-nivå. Genom att analysera särskilda kultursektorer – musik, europeiskt kulturarv och böcker – och genom ett löpande samarbete med EU-länderna, internationella organisationer och relevanta aktörer ska kommissionen fortsätta att kartlägga god praxis, bygga upp en faktabas för politiken och samarbeta med företrädare från hela sektorn.