Skip to main content

Culture and Creativity

Údaje o kultúrnom odvetví

EÚ má silné a dynamické kultúrne a kreatívne sektory. Dôležité sú nielen pre kultúrnu rozmanitosť Európy, ale posilňujú sociálnu súdržnosť a zvyšujú príťažlivosť Európy na medzinárodnej úrovni. Patria medzi najdynamickejšie odvetvia kontinentu. Podľa údajov Eurostatu zamestnáva kultúrny a kreatívny priemysel v EÚ 8,7 milióna ľudí, čo predstavuje 3,8 % celkovej pracovnej sily a 1,2 milióna podnikov v Únii.

Štatistika EÚ v oblasti kultúry

V posledných rokoch vytvoril Eurostat rozsiahlu databázu týkajúcu sa kultúry. Najnovšie dostupné štatistické údaje sa nachádzajú na webovom sídle Eurostatu: štatistika EÚ v oblasti kultúry. V dokumente s názvom „Príručka pre štatistiku Eurostatu v oblasti kultúry“ z roku 2018 sa sumarizuje táto práca, opisujú sa rôzne oblasti štatistiky v oblasti kultúry na úrovni EÚ, ako aj metodika použitá na ich zostavovanie. Na úrovni EÚ však stále chýbajú údaje o mnohých ukazovateľoch a odvetviach.

Okrem toho nie všetky údaje dostupné na úrovni členských štátov sa oznamujú Eurostatu, keďže nie sú zahrnuté v povinných štatistických zisťovaniach EÚ.

Použitie údajov na vytváranie príslušných politík

Presné štatistické údaje o kultúrnych a kreatívnych odvetviach prispievajú k práci Komisie pri určovaní účinných opatrení na podporu týchto odvetví a vytváranie príslušných politík EÚ.

Štatistika má zásadný význam aj pre profesionálov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti; jednou z prekážok financovania je nedostatok dostatočných a spoľahlivých údajov o tomto odvetví. Nedostatok údajov obmedzuje schopnosť kultúrnych organizácií, najmä malých a stredných podnikov (MSP), zabezpečiť si financovanie od investorov a inštitúcií.

Okrem pravidelnej práce Eurostatu v oblasti štatistiky kultúry vypracovala Európska komisia alebo zadala niekoľko štúdií, ktoré prispievajú k vymedzeniu zložitosti kultúrnych a kreatívnych odvetví a ich prínosu k hospodárskemu rastu EÚ:

Európska komisia v rámci prípravnej akcie projektu „Music Moves Europe“ (Hudba hýbe Európou) uverejní aj dve štúdie s osobitným zameraním na hudobné odvetvie, jeho najnovšie trhové údaje a štatistické medzery.

Ďalší postup

Súbežne s pravidelnou každoročnou prácou Eurostatu na aktualizácii existujúcich štatistík preskúma Európska komisia aj doplnkové zdroje s cieľom doplniť chýbajúce údaje na úrovni EÚ. Cieľom Komisie je prostredníctvom analýzy konkrétnych odvetví – osobitne hudby, európskeho dedičstva a kníh – a spolupráce s európskymi členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami a príslušnými zainteresovanými stranami ďalej identifikovať najlepšie postupy, budovať faktografickú základňu pre politiku a spolupracovať so zástupcami z celého odvetvia.