Skip to main content

Culture and Creativity

Kulttuurialaa koskevat tiedot

EU:n kulttuuriala ja luovat alat ovat vahvoja ja elinvoimaisia. Ne ovat olennaisen tärkeitä Euroopan kulttuurisen monimuotoisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen ja Euroopan kansainvälisen houkuttelevuuden lisäämisen kannalta. Lisäksi ne kuuluvat Euroopan dynaamisimpiin aloihin. Eurostatin lukujen mukaan kulttuuriala ja luovat alat työllistävät EU:ssa 8,7 miljoonaa ihmistä eli 3,8 prosenttia EU:n koko työvoimasta, ja näillä aloilla toimii 1,2 miljoonaa yritystä.

EU:n kulttuuritilastot

Eurostat on tuottanut viime vuosina mittavan kulttuuria koskevan tietokannan, ja uusimmat saatavilla olevat tilastot löytyvät Eurostatin sivustolta EU:n kulttuuritilastot. Vuonna 2018 laadituissa Eurostatin kulttuuritilastoja koskevissa ohjeissa (englanniksi) esitetään yhteenveto tästä työstä ja kuvaillaan EU:n tasolla saatavilla olevien kulttuuritilastojen eri aiheet sekä tilastojen laatimisessa käytetyt menetelmät. Monista indikaattoreista ja monilta aloilta puuttuu kuitenkin tietoja EU:n tasolla.

Kaikkia EU-maiden keräämiä tietoja ei myöskään raportoida Eurostatille, koska ne eivät kuulu EU:n pakollisiin tilastollisiin tutkimuksiin.

Tietojen käyttö toimintapolitiikkojen kehittämisessä

Täsmällisistä kulttuurialaa ja luovia aloja koskevista tilastotiedoista on hyötyä, kun komissio pyrkii löytämään tehokkaita toimia näiden alojen tukemiseen ja kehittämään asiaankuuluvia EU:n toimintapolitiikkoja.

Tilastotiedot ovat tärkeitä myös kulttuurialan ja luovien alojen ammattilaisille, sillä alaa koskevien riittävien ja luotettavien tietojen puute on yksi rahoituksen saamisen esteistä. Tietojen puute rajoittaa kulttuurialan organisaatioiden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, kykyä saada rahoitusta sijoittajilta ja instituutioilta.

Eurostatin säännöllisen kulttuuritilastoja koskevan työn lisäksi Euroopan komissio on tuottanut tai tilannut useita tutkimuksia, jotka auttavat määrittämään kulttuurialan ja luovien alojen monitahoisuutta ja niiden osuutta EU:n talouskasvusta:

Euroopan komissio aikoo myös julkaista osana Musiikki liikuttaa Eurooppaa -valmistelutoimea kaksi tutkimusta, joissa keskitytään erityisesti musiikkialaan, sen tuoreimpiin markkinatietoihin ja tilastollisiin puutteisiin.

Seuraavat vaiheet

Eurostat päivittää kulttuuritilastoja vuosittain, mutta sen lisäksi Euroopan komissio aikoo etsiä täydentäviä keinoja, joilla voidaan paikata tietoaukot EU:n tasolla. Komissio pyrkii jatkamaan parhaiden käytäntöjen tunnistamista, tietopohjan rakentamista toimintapolitiikkojen laatimista varten ja yhteistyötä alan eri edustajien kanssa. Tätä varten se analysoi tiettyjä kulttuurin aloja – musiikkia, Euroopan kulttuuriperintöä ja kirjallisuutta – ja tekee edelleen yhteistyötä EU:n jäsenmaiden, kansainvälisten järjestöjen ja alan sidosryhmien kanssa.