Skip to main content

Culture and Creativity

Podatki o kulturnem sektorju

Kultura in ustvarjalnost v EU sta močna in živahna sektorja. Bistvena nista samo za kulturno raznolikost Evrope, krepitev socialne kohezije in povečanje privlačnosti Evrope na mednarodni ravni, ampak sta med njenimi najbolj dinamičnimi sektorji. Podatki Eurostata kažejo, da kulturni in ustvarjalni sektor zaposlujeta 8,7 milijona ljudi V EU, kar ustreza 3,8 % vse delovne sile v EU in 1,2 milijonu podjetij.

Statistični podatki EU o kulturi

Eurostat je v zadnjih letih pripravil obsežno zbirko podatkov o kulturi. Najnovejši statistični podatki so na voljo na njegovem spletišču: Statistični podatki EU o kulturi. Vodnik po Eurostatovi kulturni statistiki iz leta 2018 povzema to delo in opisuje različna področja statističnih podatkov o kulturi za EU ter metodologijo zbiranja podatkov. Vendar za številne kazalnike in sektorje še vedno manjkajo podatki na ravni EU.

Poleg tega države članice Eurostatu ne sporočajo vseh podatkov, ker niso zajeti v obvezne statistične raziskave EU.

Uporaba podatkov za oblikovanje ustreznih politik

Natančne statistične informacije o kulturnem in ustvarjalnem sektorju podpirajo delo Komisije pri opredeljevanju učinkovitih ukrepov za podporo tem sektorjem in pripravo ustreznih politik EU.

Statistika je bistvena tudi za zaposlene v kulturnem in ustvarjalnem sektorju – ena od ovir za financiranje je pomanjkanje zadostnih in zanesljivih podatkov v sektorju. Pomanjkanje podatkov omejuje zmožnost kulturnih organizacij, zlasti malih in srednjih podjetij (MSP), da zagotovijo financiranje vlagateljev in institucij.

Evropska komisija je poleg rednega dela Eurostata v zvezi s statistiko izvedla ali naročila več študij, ki pojasnjujejo kompleksnost kulturnega in ustvarjalnega sektorja in njunega prispevka gospodarski rasti EU:

Evropska komisija bo v sklopu pripravljalnega ukrepa Glasba premika Evropo objavila tudi dve študiji o glasbenem sektorju, njegovih najnovejših tržnih podatkih in statističnih vrzelih.

Naslednji koraki

Evropska komisija bo vzporedno z Eurostatovim rednim vsakoletnim posodabljanjem obstoječih statističnih podatkov o kulturi pregledala dopolnilne vire za zapolnitev podatkovnih vrzeli na ravni EU. Na podlagi analize posameznih kulturnih sektorjev, in sicer glasbe, evropske dediščine in knjig, ter nadaljnjega sodelovanja z državami EU, mednarodnimi organizacijami in zadevnimi deležniki namerava še naprej prepoznavati najboljše prakse, oblikovati z dokazi podprto podlago za politiko ter sodelovati s predstavniki v celotnem sektorju.