Skip to main content

Culture and Creativity

Údaje o kulturním odvětví

EU má silné a dynamické kulturní a kreativní odvětví. Tato odvětví jsou zásadní mimo jiné pro evropskou kulturní rozmanitost, posílení sociální soudržnosti a zvýšení mezinárodní atraktivity Evropy. Patří mezi nejdynamičtější odvětví kontinentu. Podle údajů Eurostatu zaměstnává kulturní a kreativní průmysl v EU 8,7 milionu lidí, což odpovídá 3,8 % celkové pracovní síly v EU a představuje 1,2 milionu podniků.

Kulturní statistiky EU

Eurostat v posledních letech vytvořil rozsáhlou databázi týkající se kultury. Nejnovější dostupné statistiky lze najít na webových stránkách Eurostatu: Kulturní statistiky EU. „Průvodce kulturní statistikou Eurostatu“ z roku 2018 shrnuje tuto práci a popisuje různé oblasti kulturní statistiky dostupné na úrovni EU a metodiku použitou k jejich sestavení. U mnohých ukazatelů a odvětví však stále chybí údaje na úrovni EU.

Kromě toho nejsou Eurostatu hlášeny všechny údaje dostupné na úrovni členských států, protože nejsou zahrnuty do povinných statistických zjišťování EU.

Využití údajů pro účely vývoje příslušných politik

Přesné statistické informace o kulturním a kreativním odvětví pomáhají Komise v určování účinných opatření na podporu těchto odvětví a tvorbě příslušných politik EU.

Statistiky jsou rovněž nezbytné pro pracovníky v kulturním a kreativním odvětví – nedostatek vhodných a spolehlivých údajů z tohoto odvětví je jednou z překážek pro jeho financování. Tento nedostatek údajů limituje schopnost organizací působících v oblasti kultury, zejména malých a středních podniků, zajistit si financování od investorů a institucí.

Kromě pravidelné činnosti Eurostatu v oblasti kulturních statistik Evropská komise vypracovala nebo zadala k vypracování několik studií, které přispívají k vymezení složitosti kulturních a kreativních odvětví a jejich přispění k hospodářskému růstu EU:

V rámci přípravné akce Hudba hýbe Evropou Evropská komise rovněž zveřejní dvě studie konkrétně zaměřené na hudební odvětví, nejnovější tržní údaje z tohoto odvětví a chybějící statistiky.

Další postup

Souběžně s pravidelnou činností Eurostatu zaměřenou na každoroční aktualizaci stávajících kulturních statistik bude Evropská komise rovněž zkoumat doplňkové zdroje pro získání chybějících údajů na úrovni EU. Komise si klade za cíl prostřednictvím analýzy konkrétních kulturních odvětví, jmenovitě hudby, evropského kulturního dědictví a knih, a pokračující spolupráce s evropskými členskými státy, mezinárodními organizacemi a příslušnými zúčastněnými stranami blíže identifikovat osvědčené postupy, budovat empirickou základnu pro politiku a spolupracovat se zástupci z celého odvětví.