Skip to main content

Culture and Creativity

Данни за сектора на културата

Културните и творческите индустрии в ЕС са силни и жизнеспособни. Те са от огромно значение за културното многообразие на Европа, засилването на социалното сближаване и повишаването на привлекателността на Стария континент в международен план. Тези индустрии са сред най-динамичните сектори в Европа. По данни на Евростат културните и творческите индустрии осигуряват заетост на 8,7 млн. души в ЕС (3,8 % от общата работна сила в Съюза, представляваща 1,2 милиона предприятия).

Статистически данни в областта на културата в ЕС

През последните години Евростат създаде обширна база данни за културата. Най-новите статистически данни могат да бъдат намерени на уебсайта на Евростат: статистически данни в областта на културата в ЕС. В Наръчника за статистическите данни на Евростат в областта на културата от 2018 г. е обобщена свършената работа, като са описани различните сфери, за които са налични статистически данни в областта на културата на равнище ЕС, както и методологията, използвана за тяхното събиране. Все още обаче липсват данни на равнище ЕС за много показатели и сектори.

Освен това не всички налични данни на равнище държави членки се докладват на Евростат, тъй като не всички такива данни са включени в задължителните статистически изследвания в ЕС.

Използване на данните за изготвяне на необходимите политики

Точната статистическа информация за културните и творческите сектори помага на Комисията при определянето на ефективни мерки в подкрепа на тези сектори и разработването на съответните политики на ЕС.

Статистическите данни са от съществено значение и за специалистите в областта на културата и творчеството — една от пречките за финансиране е липсата на достатъчно и надеждни данни в сектора. Тази липса на данни ограничава възможностите на културните организации, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), да си осигурят финансиране от инвеститори и институции.

В допълнение към редовната работа на Евростат Европейската комисия изготви или възложи няколко проучвания, които допринасят за очертаване на сложността на културните и творческите индустрии и на техния принос за икономическия растеж в ЕС:

Като част от подготвителното действие Music Moves Europe Европейската комисия ще публикува и две проучвания, в които се обръща специално внимание на музикалния сектор, най-новите пазарни данни за него и статистическите пропуски.

Следващи стъпки

Успоредно с редовната работа на Евростат по ежегодното актуализиране на съществуващите статистически данни в областта на културата, Европейската комисия ще проучи и допълнителни източници за попълване на пропуските в данните на равнище ЕС. Комисията има за цел да определи най-добрите практики, да изгради фактологична основа за политиката и да установи контакти с представители на целия сектор. Това ще стане чрез анализиране на конкретни сектори на културата, а по-специално музика, европейско наследство и книгоиздаване, както и чрез постоянно сътрудничество с държавите членки, международните организации и съответните заинтересовани страни.