Skip to main content

Culture and Creativity

Kultuurisektorit käsitlevad andmed

ELis on tugev ja elujõuline kultuuri- ja loomemajandus. Lisaks sellele, et tegemist on olulise valdkonnaga Euroopa kultuurilise mitmekesisuse jaoks, sotsiaalse sidususe tugevdamiseks ja Euroopa rahvusvahelise atraktiivsuse suurendamiseks, kuulub see sektor ka Euroopa kõige dünaamilisemate sektorite hulka. Eurostati andmetel annab kultuuri- ja loomemajandus ELis tööd 8,7 miljonile inimesele, mis vastab 3,8%-le kogu ELi tööjõust, ning sektoris tegutseb 1,2 miljonit ettevõtet.

ELi kultuuristatistika

Eurostat on viimastel aastatel koostanud kultuurisektori kohta põhjaliku andmebaasi. Uusima kättesaadava statistika leiab Eurostati veebilehelt ELi kultuuristatistika. 2018. aasta kultuuristatistika juhendis tehakse kogutud statistikast kokkuvõte ning kirjeldatakse erinevaid ELi tasandil kogutava kultuuristatistika valdkondi ja statistika koostamise metoodikat. Paljude näitajate ja sektorite kohta aga puuduvad veel ELi tasandi andmed.

Lisaks ei esitata Eurostatile kõiki liikmesriikide tasandil kättesaadavaid andmeid, sest need ei ole hõlmatud kohustuslike ELi statistiliste uuringutega.

Andmete kasutamine poliitikameetmete väljatöötamiseks

Täpne statistiline teave kultuuri- ja loomesektorite kohta aitab komisjonil otsustada, millised meetmed nende sektorite toetamiseks on tõhusad ja kuidas töötada välja asjakohased ELi poliitikameetmed.

Statistika on oluline ka kultuuri- ja loometöötajate jaoks, sest üks rahastamise takistusi on piisavate ja usaldusväärsete andmete puudumine sektori kohta. Kuna selliseid andmeid ei ole, on kultuuriorganisatsioonide, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suutlikkus investorite ja institutsioonide rahastuse saamisel väiksem.

Lisaks Eurostati korrapärasele tööle kultuuristatistika valdkonnas on Euroopa Komisjon koostanud või tellinud mitu uuringut, mis aitavad kirjeldada kultuuri- ja loomesektorite keerukust ja nende panust ELi majanduskasvu:

Meetme „Music Moves Europe“ ettevalmistuse raames avaldab Euroopa Komisjon ka kaks uuringut, milles keskendutakse spetsiaalselt muusikasektorile, selle uusimatele turuandmetele ja statistilistele lünkadele.

Edasine tegevus

Paralleelselt Eurostati korrapärase tööga olemasoleva kultuuristatistika iga-aastasel ajakohastamisel uurib Euroopa Komisjon ka täiendavaid allikaid andmelünkade täitmiseks ELi tasandil. Komisjon analüüsib konkreetseid kultuurisektoreid, nimelt muusika-, Euroopa pärandi ja raamatusektorit, ning jätkab koostööd Euroopa liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja asjaomaste sidusrühmadega, et selgitada välja parimad tavad, luua poliitika jaoks tõendusbaas ning teha koostööd sektori esindajatega.