Skip to main content

Culture and Creativity

Andmed kultuurisektori kohta

ELis on tugev ja elujõuline kultuuri- ja loomemajandus. Lisaks sellele, et tegemist on olulise valdkonnaga Euroopa kultuurilise mitmekesisuse jaoks, sotsiaalse sidususe tugevdamiseks ja Euroopa rahvusvahelise atraktiivsuse suurendamiseks, kuulub see ka Euroopa kõige dünaamilisemate sektorite hulka. Eurostati andmetel annab kultuuri- ja loomemajandus ELis tööd 8,7 miljonile inimesele, mis vastab 3,8%-le kogu ELi tööjõust, ning selles on esindatud 1,2 miljonit ettevõtet.

ELi kultuuristatistika

Eurostat on viimastel aastatel koostanud ulatusliku kultuuriandmebaasi. Uusima kättesaadava statistika leiab Eurostati veebilehelt ELi kultuuristatistika. Eurostati 2018. aasta kultuuristatistika juhendis tehakse sellest tööst kokkuvõte ning kirjeldatakse erinevaid ELi tasandil kättesaadavaid kultuuristatistika valdkondi ja statistika koostamise metoodikat. Siiski ei ole paljude näitajate ja sektorite kohta veel ELi tasandi andmeid.

Lisaks ei esitata Eurostatile kõiki liikmesriikide tasandil kättesaadavaid andmeid, sest need ei ole hõlmatud kohustuslike ELi statistiliste uuringutega.

Andmete kasutamine asjakohaste poliitikameetmete väljatöötamiseks

Täpne statistiline teave kultuuri- ja loomesektorite kohta aitab komisjonil teha kindlaks tõhusad meetmed nende sektorite toetamiseks ja töötada välja asjakohased ELi poliitikameetmed.

Statistika on oluline ka kultuuri- ja loometöötajate jaoks – üks rahastamise takistusi on piisavate ja usaldusväärsete andmete puudumine sektoris. Andmete puudumine piirab kultuuriorganisatsioonide, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suutlikkust tagada rahastamine investoritelt ja institutsioonidelt.

Lisaks Eurostati korrapärasele tööle kultuuristatistika valdkonnas on Euroopa Komisjon koostanud või tellinud mitu uuringut, mis aitavad kirjeldada kultuuri- ja loomesektorite keerukust ja nende panust ELi majanduskasvu:

Osana ettevalmistavast meetmest „Muusika liigutab Euroopat“ avaldab Euroopa Komisjon ka kaks uuringut, milles keskendutakse spetsiaalselt muusikasektorile, selle uusimatele turuandmetele ja statistilistele lünkadele.

Järgmised sammud

Paralleelselt Eurostati korrapärase tööga olemasoleva kultuuristatistika iga-aastasel ajakohastamisel uurib Euroopa Komisjon ka täiendavaid allikaid andmelünkade täitmiseks ELi tasandil. Komisjon analüüsib konkreetseid kultuurisektoreid, nimelt muusika-, Euroopa pärandi ja raamatusektorit, ning jätkab koostööd Euroopa liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide ja asjaomaste sidusrühmadega, et selgitada välja parimad tavad, luua poliitika jaoks tõendusbaas ning teha koostööd sektori esindajatega.