Skip to main content

Culture and Creativity

Klaster publika

Cieľom tohto klastra je prepojiť európske audiovizuálne diela s ich publikom a podporovať rozvoj publika v celej Európe aj mimo nej. Z programu MEDIA sa každoročne podporí viac ako 1 100 kín v 34 krajinách a z tejto podpory profituje 65 miliónov ľudí.  

Podpora rastu publika na viacerých platformách

Toto odvetvie zaznamenáva v posledných rokoch postupný prechod z kín na platformy, ktorý urýchlila kríza spôsobená ochorením COVID-19. Tento klaster bude podporovať audiovizuálny priemysel, aby využil a maximalizoval príležitosti, ktoré ponúka digitálna transformácia a reagoval tak na preferencie európskych divákov. Akciami Klastra publika sa podporia inovatívne spôsoby spolupráce s publikom, aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele:

  • stimulovať rast publika na všetkých platformách,
  • zapojiť mladšie publikum prostredníctvom viacerých vzdelávacích a propagačných nástrojov a
  • zabezpečiť prístup k obsahu cez podporu titulkovania.

Osobitné podporné akcie a ich ciele

Sieť európskych kín

Touto akciou sa podporujú inovatívne prístupy k filmovým zážitkom, ktoré kombinujú viditeľnosť európskych diel s najväčším dosahom na publikum.

Európske festivaly

Táto akcia podporuje šírenie a viditeľnosť európskych audiovizuálnych diel mimo krajín ich vzniku a zvyšuje dosah publika.

Filmy v obehu

Touto akciou sa podporuje distribúcia v kinách a online distribúcia európskych filmov mimo územia ich vzniku.

Titulkovanie kultúrneho obsahu

Cieľom tejto akcie je zabezpečiť prístup k audiovizuálnemu obsahu pre všetkých občanov EÚ, a tým zvýšiť cirkuláciu európskych kultúrnych programov v celej Európe.

Rozvoj publika a filmové vzdelávanie

Cieľom je podnietiť záujem divákov, najmä tých mladých, prostredníctvom podujatí orientovaných na publikum a inovačných alebo cezhraničných iniciatív v oblasti filmového vzdelávania.

Sieť európskych festivalov

Touto akciou sa podporuje spolupráca medzi festivalmi prostredníctvom združovania zdrojov a odborných znalostí, ktorou sa majú dosiahnuť spoločné ciele.

Granty podprogramu MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa sa udeľujú na základe súťažných výziev na predkladanie návrhov uverejnených na portáli financovania a verejných súťaží Európskej komisie. Upozorňujeme, že zasielanie žiadostí v rámci výziev na predkladanie návrhov je časovo ohraničené, nie je teda možné podávať ich kedykoľvek. Uvedené granty sa môžu udeľovať raz za rok alebo raz za polrok. Uchádzači, ktorí chcú zistiť, o aké granty sa možno uchádzať, by mali sledovať platný pracovný program.

Oprávnenosť na financovanie

Oprávnenie uchádzať sa o možnosti financovania v rámci podnikateľského klastra majú tieto skupiny: prevádzkovatelia kín, organizátori festivalov, siete videí na požiadanie a ich prevádzkovatelia, distribútori filmov v kinách, predajcovia, inštitúcie kultúrneho dedičstva atď. Ďalšie informácie nájdete vo výzve na predkladanie návrhov.

Tagged in:  Kreatívna Európa