Skip to main content

Culture and Creativity

Auditorijos veiksmų grupė

Auditorijos veiksmų grupė pristato Europos audiovizualinius kūrinius jų auditorijai ir remia auditorijos plėtrą visoje Europoje ir už jos ribų. Kasmet pagal paprogramę MEDIA teikiama parama daugiau kaip 1 100 kino teatrų 34 šalyse ir pasiekiama 65 mln. žmonių įvairiose šalyse.  

Parama auditorijos augimui įvairiose platformose

Pastaraisiais metais šiame sektoriuje buvo palaipsniui pereinama nuo kino prie platformų – tai paspartino COVID-19 krizė. Ši veiksmų grupė padės audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninės pertvarkos teikiamomis galimybėmis ir kuo labiau jas išnaudoti Europos žiūrovų įpročiams atliepti. Auditorijos veiksmų grupės veiksmais bus remiami novatoriški bendravimo su auditorija būdai, kad būtų pasiekti šie tikslai:

  • skatinti auditorijos augimą įvairiose platformose;
  • bendrauti su jaunesne auditorija pasitelkus įvairias švietimo ir reklamos priemones;
  • užtikrinti prieigą prie turinio teikiant paramą subtitravimo veiklai.

Konkretūs rėmimo veiksmai ir jų tikslai

Europos kino teatrų tinklas

Šiais veiksmais skatinamas novatoriškas požiūris į su kinu susijusią patirtį, bendrai siekiant Europos kūrinių matomumo ir didžiausios auditorijos aprėpties.

Europos festivaliai

Šiais veiksmais skatinama Europos audiovizualinių kūrinių sklaida ir matomumas už jų teritorijų ribų ir didinama auditorijos aprėptis.

Kultūrinio turinio subtitravimas

Šiais veiksmais siekiama visiems ES piliečiams užtikrinti prieigą prie audiovizualinio turinio ir taip padidinti Europos kultūros programų sklaidą visoje Europoje.

Auditorijos formavimas ir kino edukacija

Taip siekiama skatinti auditorijos, ypač jaunimo, susidomėjimą rengiant į auditoriją orientuotus renginius ir novatoriškas ar tarpvalstybines kino edukacijos iniciatyvas.

Europos kino teatrų tinklai

Šiais veiksmais remiamas festivalių bendradarbiavimas sutelkiant išteklius ir ekspertines žinias bendriems tikslams pasiekti.

Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA dotacijos skiriamos paskelbus konkursinius kvietimus teikti pasiūlymus, kurie skelbiami Europos Komisijos finansavimo ir konkursų galimybių portale. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kvietimai teikti pasiūlymus turi pasiūlymų teikimo terminus ir nėra nuolat atviri. Pirmiau minėtos dotacijos gali būti teikiamos kasmet arba dukart per metus. Norėdami sužinoti, kokias dotacijas jie galėtų gauti, susidomėję paramos gavėjai turi pasižiūrėti galiojančią darbo programą.

Tinkamumas gauti finansavimą

Pasiūlymus dėl finansavimo galimybių pagal šią veiksmų grupę gali teikti šios grupės: kino teatrų operatoriai, festivalių organizatoriai, užsakomųjų vaizdo programų tinklai ir operatoriai, teatro produkcijos platintojai, prekybos agentai, paveldo įstaigos ir kt. Daugiau informacijos rasite kvietime teikti pasiūlymus.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“