Skip to main content

Culture and Creativity

Мобилност на творците и специалистите в областта на културата

Мобилността, независимо дали с цел работа, обучение, научни изследвания, създаване на съвместни продукции или участие в творческа резиденция или програма за обмен, е неразделна част от обичайната практика и кариера на творците и специалистите в областта на културата. Мобилността може да бъде не просто въпрос на личен избор, но и на професионално оцеляване.

Мобилността на творците и специалистите в областта на културата е от съществено значение по различни причини, включително:

  • достъп до нови възможности за професионално развитие, публика и пазари
  • създаване на работни места в културните и творческите сектори
  • насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог
  • изграждане на мрежи от контакти и създаване на партньорства.

Творците и специалистите в областта на културата често са много мобилни, като пътуват до различни места, за да представят своята работа, и участват в представления в множество държави. Подобряването на условията за мобилните творци помага и за запазване на прехраната им.

Намаляване на пречките пред мобилността

Комисията подкрепя и допълва действията на държавите членки за намаляване на пречките пред мобилността на творците и специалистите в областта на културата. Тя се стреми да подобри средата за мобилност, като осигурява финансиране и възможности, както и подробна и лесно достъпна информация и съвети.

Мобилността е заложена в някои действия по „Творческа Европа“, програмата на ЕС в областта на културата, при които тя може да бъде част от проекти за сътрудничество, мрежи или платформи. Въпреки това беше създадена нова схема за финансиране на мобилността на творците и специалистите в областта на културата. Чрез нея се осигурява съгласуваност между диалога по политиката на равнище ЕС и програмата на ЕС в областта на културата.

През 2019 г бе изпробвана първата основана на търсенето схема на ЕС за мобилност на лица — i-Portunus. Тя даде впечатляващи резултати и получи ентусиазирана подкрепа. Близо 350 души получиха финансиране за периоди на професионална мобилност, включително за ориентирани към създаване на продукции творчески резиденции и дейности за професионално развитие, от общата налична подкрепа в размер на 620 милиона евро.

Сред участниците:

  • 97 % са съобщили, че са придобили нови умения
  • 94 % са развили нови аудитории или канали за разпространение на своите произведения
  • 94 % са участвали в създаването на копродукции или съвместни произведения
  • 49 % са получили предложение за работа или нов договор.

Всеки от участниците е получил между 1500 и 3400 евро за подкрепа на мобилност. Научете повече за опита на участниците в схемата i-Portunus.

Програми на ЕС за подкрепа на мобилността

В допълнение към програма „Творческа Европа“ има редица други инициативи и програми на ЕС, по които се предоставят средства за подкрепа на мобилността в Европа, включително в културните и творческите сектори. Сред тях са програма „Еразъм+“, програма „Еразъм за млади предприемачи“ (финансирана по линия на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), програмата за творчески резиденции по STARTS и инициативата STARTS (инициатива в областта на науката, технологиите и изкуствата, започната от Европейската комисия в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“).

Освен това проектът за партньорство WORTH, финансиран по линия на COSME, предлага конкретни действия за мобилност, а пилотният проект за мобилност на творците има за цел изпробване на действия за подкрепа на мобилността и обмена на опит между културните и творческите индустрии, творческите центрове, творческите пространства (makerspaces) и производствените лаборатории (fab labs).

Подпомагане на държавите членки да изготвят по-добри политики за мобилност

От 2008 г. насам Европейската комисия и държавите членки си сътрудничат в областта на мобилността на творците и специалистите в областта на културата чрез отворения метод на координация (ОМК). Като доброволна, но структурирана рамка за сътрудничество между държавите от ЕС ОМК продължава да улеснява обмена на добри практики и да насърчава партньорското обучение.

През 2011 г. специална експертна група, формирана от Комисията, публикува набор от насоки (стандарти за информация за мобилността) относно стандартите за качество на информационните и консултантските услуги за творци и специалисти в областта на културата. През 2012 г. експертна група по ОМК, съставена от представители на държавите от ЕС, публикува доклад, в който предложи пет основни принципа за изграждане и поддържане на стабилна рамка в подкрепа на мобилността на творците и специалистите в областта на културата, а през декември 2014 г. друга група по ОМК изготви наръчник за политиката относно творческите резиденции. В наръчника се анализира ползата от творческите резиденции и са включени примери за добри практики от целия ЕС.

През 2013—2014 г. Комисията проведе два тематични семинара за държавите членки и сектора на културата с цел анализиране на административните практики, създаващи пречки пред мобилността на творците и специалистите в областта на културата. Сред темите бяха шенгенските визи, социалната сигурност и трансграничното данъчно облагане. През 2016 г. Комисията проведе среща за преглед на напредъка, постигнат след 2014 г. по отношение на пречките пред мобилността в секторите на изкуството и културата в Европа. В срещата участваха редица заинтересовани страни от културните и творческите сектори, както и създатели на политики. Прегледът показа, че въпреки по-голямата осведоменост за пречките пред мобилността, продължават да съществуват редица проблеми.