Skip to main content

Culture and Creativity

Konstnärers och kulturarbetares mobilitet

Mobilitet, vare sig det gäller för arbete, studier, forskning, samproduktion eller deltagande i ett residensprogram eller utbytesprogram, är en central del av konstnärers och kulturarbetares vanliga verksamhet och karriär. Mobiliteten är kanske inte bara en fråga om ett personligt val, utan också en fråga om att överleva i branschen.

Att konstnärer och kulturarbetare kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet är avgörande av en mängd anledningar, bland annat för att

  • få tillgång till nya karriärmöjligheter, målgrupper och marknader
  • skapa arbetstillfällen i de kulturella och kreativa näringarna
  • främja kulturell mångfald och interkulturell dialog
  • bygga upp nätverk och partnerskap.

Konstnärer och kulturarbetare reser ofta runt för att ställa ut sina verk och framträda i flera olika länder. Att förbättra villkoren för konstnärers mobilitet hjälper även till att trygga deras försörjning.

Minska hindren för den fria rörligheten

Kommissionen stöder och kompletterar EU-ländernas insatser för att minska hindren för konstnärers och kulturarbetares mobilitet. Kommissionen strävar efter att förbättra förutsättningarna för fri rörlighet genom att tillhandahålla finansiering och möjligheter och se till att information och rådgivning är omfattande och lättillgänglig.

Mobilitet ingår i vissa åtgärder inom ramen för Kreativa Europa, EU:s kulturprogram, där den kan vara en del av samarbetsprojekt, nätverk eller plattformar. Ett nytt finansieringsprogram för konstnärers och kulturarbetares mobilitet har dock inrättats, som ska säkerställa samstämmighet mellan den politiska dialogen på EU-nivå och EU:s kulturprogram.

EU:s första efterfrågestyrda program för mobilitet för enskilda personer, i-Portunus, testades under 2019. Det gav imponerande resultat och fick ett entusiastiskt stöd. Nästan 350 personer tog emot bidrag för yrkesverksamhet på annan ort, däribland produktionsinriktade residens och fortbildningsverksamhet, från totalt 620 miljoner euro tillgängliga medel.

Bland deltagarna uppgav

  • 97 % att de hade förvärvat nya kunskaper
  • 94 % att de utvecklat nya målgrupper eller utlopp för sitt arbete
  • 94 % att de inlett samproduktion eller gemensamt skapande
  • 49 % att de fått ett jobberbjudande eller tecknat ett nytt kontrakt.

Deltagarna tog emot mellan 1 500 och 3 400 euro per person till stöd för mobilitet. Läs mer om i-Portunusdeltagarnas erfarenheter.

EU-program till stöd för mobilitet

Utöver programmet Kreativa Europa finns det flera andra EU-initiativ och EU-program som syftar till att stödja mobilitet i Europa, även inom de kulturella och kreativa sektorerna. Det går att söka bidrag för mobilitet från bland annat Erasmus+-programmet, Erasmus för unga företagare (EU:s Cosmeprogram för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag), residensprogrammet Starts och Starts-initiativet (EU-kommissionens initiativ för vetenskap, teknik och konst som inleddes inom ramen för EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020).

Partnerskapsprojektet Worth, som finansieras av Cosmeprogrammet, omfattar bland annat designer och innefattar särskilda åtgärder för mobilitet, och pilotprojektet Makers’ Mobility har som mål att testa åtgärder till stöd för mobilitet och utbyte av erfarenheter mellan de kulturella och kreativa näringarna, kreativitetscentrum, rum för skapare och fablab.

Hjälpa EU-länderna att utforma bättre strategier för kulturell mobilitet

EU-länderna har även samarbetat med EU-kommissionen om konstnärers och kulturarbetares mobilitet sedan 2008 genom den öppna samordningsmetoden. Den öppna samordningsmetoden är ett frivilligt men strukturerat sätt för samarbete mellan EU:s regeringar som fortsätter att underlätta utbytet av bästa praxis och främja ömsesidigt lärande.

En särskild expertgrupp som kommissionen tillsatt publicerade 2011 en uppsättning riktlinjer om kvalitetsnormer för inrättande av informations- och rådgivningstjänster för konstnärer och kulturarbetare. En grupp med experter från EU-länderna gav 2012 ut en politisk rapport med förslag till fem huvudprinciper för att bygga upp och bibehålla en stark ram för stöd till konstnärers och kulturarbetares mobilitet, och en annan grupp tog i december 2014 fram en politisk handbok om konstnärsresidens. Den senare innehöll en analys av konstnärsresidensens betydelse och exempel på god praxis från hela EU.

Under 2013–2014 anordnade kommissionen två tematiska seminarier för EU-länderna och kultursektorn för att analysera de administrativa förfaranden som skapar hinder för konstnärers och kulturarbetares fria rörlighet. Seminarierna var bland annat inriktade på Schengenviseringar, social trygghet och beskattning över gränserna. Under 2016 höll kommissionen ett inventeringsmöte för att utvärdera de framsteg som gjorts sedan 2014 när det gäller hindren för konstnärers och kulturarbetares fria rörlighet i EU. På mötet samlades flera aktörer från de kulturella och kreativa sektorerna tillsammans med beslutsfattare. Under inventeringen framgick att det, trots en större medvetenhet om hindren för konstnärers och kulturarbetares rörlighet, fortfarande kvarstår många problem.