Skip to main content

Culture and Creativity

Loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvus

Liikuvus, olgu see seotud töö, õpingute, teadustöö, ühistootmise või residentuuri- või vahetusprogrammiga, on loovisikute ja kultuuritöötajate tavapärase tegevuse ja karjääri lahutamatu osa. Liikuvus ei pruugi olla lihtsalt isikliku valiku küsimus, vaid ka kutsealase ellujäämise küsimus.

Loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvus on oluline mitmel põhjusel, sealhulgas:

  • juurdepääs uutele karjäärivõimalustele, sihtrühmadele ja turgudele;
  • töökohtade loomine kultuuri- ja loomesektorites;
  • kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamine;
  • võrgustike ja partnerlussuhete loomine.

Loovisikud ja kultuuritöötajad on sageli väga liikuvad ning tutvustavad oma teoseid ja esitavad oma loomingut paljudes riikides. Loovisikute liikuvustingimuste parandamine aitab neil ka oma elatusvahendeid säilitada.

Liikuvuse takistuste vähendamine

Komisjon toetab ja täiendab liikmesriikide meetmeid, millega vähendatakse loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvuse takistusi. Komisjoni eesmärk on parandada liikuvuskeskkonda, pakkudes rahastamist ja võimalusi ning tagades kõikehõlmava ja kergesti kättesaadava teabe ja nõuanded.

Liikuvus on lõimitud ELi kultuuriprogrammi „Loov Euroopa“ teatavatesse meetmetesse, kus see on osa koostööprojektidest, võrgustikest ja platvormidest. Loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvuse jaoks on loodud uus rahastamiskava, mis tagab kooskõla ELi tasandi poliitilise dialoogi ja ELi kultuuriprogrammi vahel.

2019. aastal katsetati ELi esimest üksikisikute nõudlusel põhinevat liikuvuskava i-Portunus. See andis muljetavaldavaid tulemusi ja sai innustavat toetust. Ligikaudu 350 inimest sai 620 miljoni euro suurusest kättesaadavast toetusest rahalist toetust tööalase liikuvuse perioodideks, sealhulgas loomeresidentuurideks ja kutsealase arengu tegevusteks.

Osalejatest

  • 97% teatas, et omandas uusi oskusi;
  • 94% jõudis oma loominguga uue publikuni või uutesse müügikohtadesse;
  • 94% osales ühistootmises või koosloomises;
  • 49% sai tööpakkumise või uue lepingu.

Iga osaleja sai liikuvuse toetuseks 1500–3400 eurot. Siit leiab lisateavet i-Portunuse liikuvuskavas osalenute kogemuste kohta.

Liikuvust toetavad ELi programmid

Lisaks programmile „Loov Euroopa“ toetatakse Euroopas liikuvust (sealhulgas kultuuri- ja loomesektorites) mitme muu ELi algatuse ja programmiga. Liikuvustoetusi võib anda muu hulgas programmi „Erasmus+“, programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele“ (Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm COSME), residentuuriprogrammi STARTS ja algatuse STARTS kaudu (Euroopa Komisjoni teadus-, tehnoloogia- ja kunstialgatus, mis käivitati ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames).

Lisaks hõlmab COSME raames rahastatav partnerlusprojekt WORTH disaini ja pakub spetsiaalseid liikuvusmeetmeid. Katseprojekti Makers’ Mobility eesmärk aga on katsetada meetmeid, millega toetatakse liikuvust ning kogemuste vahetamist kultuuri- ja loomesektorite, loomekeskuste, innovatsioonikeskuste ja fablab-töötubade vahel.

Liikmesriikide abistamine parema kultuurialase liikuvuse poliitika kujundamisel

Koos Euroopa Komisjoniga on liikmesriigid alates 2008. aastast teinud koostööd ka loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvuse valdkonnas, kasutades selleks avatud koordinatsiooni meetodit. ELi valitsuste vahelise vabatahtliku, kuid struktureeritud koostööraamistikuna hõlbustab avatud koordinatsiooni meetod jätkuvalt heade tavade vahetamist ja edendab vastastikust õppimist.

Komisjoni kokku kutsutud spetsiaalne eksperdirühm andis 2011. aastal välja suunised loovisikutele ja kultuuritöötajatele teabe- ja nõustamisteenuste loomise kvaliteedistandardite kohta (liikuvusteabe standardid). 2012. aastal avaldas ELi liikmesriikide avatud koordinatsiooni meetodi eksperdirühm poliitikaaruande, milles pakuti välja viis peamist põhimõtet, kuidas luua ja säilitada tugev raamistik loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvuse toetamiseks. 2014. aasta detsembris aga koostas teine avatud koordinatsiooni meetodi eksperdirühm loomeresidentuure käsitleva poliitika käsiraamatu. Selles analüüsiti loomeresidentuuride väärtust ja toodi näiteid headest tavadest kogu ELis.

Aastatel 2013–2014 korraldas komisjon liikmesriikidele ja kultuurisektorile kaks temaatilist seminari, et analüüsida haldustavasid, mis takistavad loovisikute ja kultuuritöötajate liikuvust. Seminaridel keskenduti muu hulgas Schengeni viisadele, sotsiaalkindlustusele ja piiriülesele maksustamisele. 2016. aastal korraldas komisjon kokkuvõttekoosoleku, et hinnata alates 2014. aastast loome- ja kultuurialase liikuvuse takistuste kõrvaldamisel Euroopas tehtud edusamme. Üritusel osalesid paljud kultuuri- ja loomesektorite sidusrühmad ning poliitikakujundajad. Koosolekul järeldati, et vaatamata suuremale teadlikkusele loome- ja kultuurialase liikuvuse takistustest on selles valdkonnas veel palju probleeme.