Skip to main content

Culture and Creativity

Menininkų ir kultūros specialistų judumas

Judumas darbo, studijų, mokslinių tyrimų, bendros gamybos arba dalyvavimo kūrybinių viešnagių ar mainų programose tikslais yra neatsiejama menininkų ir kultūros specialistų įprastos veiklos ir karjeros dalis. Judumas gali būti ne tik asmeninio pasirinkimo, bet ir profesinio išgyvenimo klausimas.

Menininkų ir kultūros specialistų judumas yra labai svarbus dėl įvairių priežasčių, tokių kaip:

  • prieiga prie naujų karjeros galimybių, auditorijos ir rinkų;
  • darbo vietų kūrimo kultūros ir kūrybos sektoriuose skatinimas;
  • kultūros įvairovės ir kultūrų dialogo skatinimas;
  • tinklaveika ir partnerystės kūrimas.

Menininkai ir kultūros specialistai dažnai yra labai judūs, rengia gastroles ir pasirodymus, kad pristatytų savo kūrybą įvairiose šalyse. Judžių menininkų sąlygų gerinimas taip pat padeda išsaugoti jų pragyvenimo šaltinius.

Judumo kliūčių mažinimas

Komisija remia ir papildo valstybių narių veiksmus, kuriais siekiama šalinti menininkų ir kultūros specialistų judumo kliūtis. Ji siekia gerinti judumo aplinką: teikti finansavimą, suteikti galimybių, taip pat užtikrinti, kad informacija ir konsultacijos būtų išsamios ir lengvai prieinamos.

Judumas yra įtrauktas į tam tikrus ES kultūros programos „Kūrybiška Europa“ veiksmus, kuriuose jis gali būti vienas iš bendradarbiavimo projektų, tinklų ar platformų aspektų. Tačiau jau sukurta atskira nauja menininkų ir kultūros specialistų judumo finansavimo programa, taip užtikrinant ES lygmens politikos dialogo ir ES kultūros programos suderinamumą.

2019 m. buvo išbandyta pirmoji ES poreikiais grindžiama fizinių asmenų judumo programa „i-Portunus“. Ji atnešė įspūdingų rezultatų ir sulaukė entuziastingos paramos. Beveik 350 asmenų gavo finansavimą profesinio judumo veiklai, įskaitant į gamybą orientuotas kūrybines viešnages ir profesinio tobulėjimo veiklą (bendra paramos vertė – 620 mln. EUR).

Iš visų dalyvių:

  • 97 proc. nurodė įgiję naujų įgūdžių
  • 94 proc. rado naujų auditorijų savo kūrybai ar galimybių realizuoti savo darbus
  • 94 proc. ėmėsi bendros gamybos projektų ir sukūrė bendrų kūrinių
  • 49 proc. gavo darbo pasiūlymą arba sudarė naują sutartį

Dalyviai gavo po 1 500–3 400 EUR judumo paramos. Sužinokite daugiau apie programos „i-Portunus“ dalyvių patirtį.

Judumui remti skirtos ES programos

Be programos „Kūrybiška Europa“, keliomis kitomis ES iniciatyvomis ir programomis siekiama remti judumą Europoje, taip pat ir kultūros ir kūrybos sektoriuose. Judumo dotacijos gali būti teikiamos, be kita ko, pagal programą „Erasmus+“, programą „Erasmus jauniesiems verslininkams“ (Europos Sąjungos įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą COSME), programą „STARTS Residency“ ir iniciatyvą STARTS (Europos Komisijos mokslo, technologijų ir menų iniciatyvą, pradėtą įgyvendinti pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“).

Be to, partnerystės projektas WORTH, kuris finansuojamas pagal COSME, apima dizaino sektorių, be to, jį įgyvendinant siūlomi konkretūs judumo veiksmai, o Kūrėjų judumo bandomuoju projektu siekiama išbandyti veiksmus, kuriais būtų remiamas judumas ir keitimasis patirtimi tarp kultūros ir kūrybos sektorių, kūrybos centrų, kūrėjų erdvių ir inžinerinių kūrybinių dirbtuvių.

Pagalba valstybėms narėms formuoti geresnę kultūrinio judumo politiką

Be to, nuo 2008 m. valstybės narės, taikydamos atvirąjį koordinavimo metodą (AKM), bendradarbiauja menininkų ir kultūros specialistų judumo srityje. Kaip savanoriška, bet struktūrizuota ES vyriausybių bendradarbiavimo sistema, AKM toliau padeda keistis gerąja patirtimi ir skatina tarpusavio mokymąsi.

2011 m. Komisijos sušaukta speciali ekspertų grupė paskelbė gaires (informacijos apie judumą standartus) dėl menininkams ir kultūros specialistams skirtų informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų. 2012 m. ES valstybių narių AKM ekspertų grupė paskelbė politikos ataskaitą, kurioje pasiūlė penkis pagrindinius principus, kaip sukurti ir išlaikyti tvirtą menininkų ir kultūros specialistų judumo rėmimo sistemą, o kita AKM grupė 2014 m. gruodžio mėn. parengė Menininkų kūrybinių viešnagių politikos vadovą. Pastarajame dokumente analizuota menininkų kūrybinių viešnagių vertė ir pateikta gerosios patirties pavyzdžių iš visos ES.

2013–2014 m. Komisija valstybėms narėms ir kultūros sektoriui surengė du teminius seminarus, kuriuose nagrinėta administracinė praktika, dėl kurios kyla menininkų ir kultūros specialistų judumo kliūčių. Seminaruose daugiausia dėmesio skirta, be kita ko, Šengeno vizoms, socialinei apsaugai ir tarptautiniam apmokestinimui. 2016 m. Komisija surengė pažangos įvertinimo posėdį, kad įvertintų nuo 2014 m. padarytą pažangą šalinant meninio ir kultūrinio judumo Europoje kliūtis. Šioje veikloje dalyvavo įvairūs kultūros ir kūrybos sektorių suinteresuotieji subjektai ir politikos formuotojai. Pažangos įvertinimas leido padaryti išvadą, kad, nepaisant didesnio informuotumo apie meninio ir kultūrinio judumo kliūtis, vis dar kyla daug problemų.