Skip to main content

Culture and Creativity

Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuus

Liikkuvuus, koskipa se sitten työtä, opiskelua, tutkimusta, yhteistuotantoja tai osallistumista taiteilijaresidenssi- tai vaihto-ohjelmaan, on olennainen osa taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten työtä ja uraa. Liikkuvuus ei välttämättä ole vain henkilökohtainen valinta, vaan ammatillinen selviytyminen saattaa edellyttää sitä.

Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuus on ratkaisevan tärkeää muun muassa seuraavista syistä:

  • uusien uramahdollisuuksien, yleisöjen ja markkinoiden saavuttaminen
  • työpaikkojen luominen kulttuurialalla ja luovilla aloilla
  • kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistäminen
  • verkostoituminen ja kumppanuuksien luominen.

Taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset ovat usein hyvin liikkuvia, sillä he kiertävät eri paikoissa esittelemässä työtään ja esiintyvät monissa maissa. Liikkuvien taiteilijoiden työoloja parantamalla voidaan myös auttaa heitä heidän elinkeinonsa turvaamisessa.

Poistetaan liikkuvuuden esteitä

Euroopan komissio tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, joilla vähennetään taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden esteitä. Komissio pyrkii parantamaan liikkuvuutta tarjoamalla rahoitusta ja mahdollisuuksia sekä varmistamalla, että tiedot ja neuvot ovat kattavia ja helposti saatavilla.

Liikkuvuus sisältyy tiettyihin Luova Eurooppa ‑ohjelman toimiin. Kyseessä on EU:n kulttuurialan ohjelma, jossa liikkuvuus voi olla osa yhteistyöhankkeita, verkostoja tai foorumeita. Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta varten on myös perustettu uusi rahoitusjärjestelmä, jolla varmistetaan yhdenmukaisuus EU:n tason poliittisen vuoropuhelun ja EU:n kulttuuriohjelman välillä.

EU:n ensimmäinen yksityishenkilöille tarkoitettu kysyntään perustuva liikkuvuusjärjestelmä i-Portunus otettiin koekäyttöön vuonna 2019. Järjestelmällä saatiin aikaan vaikuttavia tuloksia, ja se sai innostunutta tukea. Lähes 350 yksityishenkilöä sai rahoitusta yhteensä 620 miljoonan euron tukisummasta ammattiin liittyviä liikkuvuusjaksoja, kuten tuotantoon keskittyviä taiteilijaresidenssikausia ja ammatillista kehitystä koskevia toimia, varten.

Osallistujista

  • 97 prosenttia ilmoitti saaneensa uusia taitoja
  • 94 prosenttia sai työlleen uusia yleisöjä tai esittelypaikkoja
  • 94 prosenttia osallistui yhteistuotantoihin tai yhteiskehittämiseen
  • 49 prosenttia sai työtarjouksen tai uuden sopimuksen.

Osallistujat saivat kukin 1 500–3 400 euron tuen liikkuvuutta varten. Lue lisää i-Portunus-rahoitusohjelman osallistujien kokemuksista.

Liikkuvuutta tukevat EU:n ohjelmat

Liikkuvuutta tuetaan Euroopassa Luova Eurooppa ‑ohjelman lisäksi monien muiden EU:n aloitteiden ja ohjelmien avulla, myös kulttuurialalla ja luovilla aloilla. Liikkuvuusavustuksia voidaan myöntää muun muassa Erasmus+-ohjelman, Erasmus nuorille yrittäjille ‑ohjelman (yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskeva COSME-ohjelma), STARTS-residenssiohjelman ja STARTS-aloitteen (Euroopan komission tieteitä, teknologiaa ja taiteita koskeva aloite, joka käynnistettiin EU:n tutkimusta ja innovaatioita koskevan Horisontti 2020 ‑ohjelman puitteissa) kautta.

COSME-ohjelmasta rahoitettava Worth Partnership -hanke sisältää myös suunnittelun ja tarjoaa erityisiä liikkuvuutta koskevia toimia. Makers’ Mobility ‑pilottihankkeen tavoitteena on puolestaan testata liikkuvuutta tukevia toimia ja kokemusten vaihtoa kulttuurialan ja luovien alojen, luovuuskeskusten, makerspace-tilojen ja fablab-työpajojen välillä.

Autetaan jäsenvaltioita muodostamaan parempia kulttuurialan liikkuvuutta koskevia toimintapolitiikkoja

Jäsenvaltiot ovat myös tehneet taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta koskevaa yhteistyötä Euroopan komission kanssa vuodesta 2008 lähtien avoimen koordinointimenetelmän (OMC) kautta. Avoin koordinointimenetelmä on vapaaehtoinen mutta jäsennelty EU-maiden hallitusten yhteistyökehys, jolla helpotetaan edelleen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja edistetään vertaisoppimista.

Komission vuonna 2011 koolle kutsuma erityinen asiantuntijaryhmä antoi suuntaviivat laatustandardeille, jotka koskevat taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattujen tiedotus- ja neuvontapalvelujen perustamista (liikkuvuustietoja koskevat standardit). Vuonna 2012 EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva OMC-työryhmä antoi toimintapoliittisen raportin, jossa ehdotettiin viittä pääperiaatetta taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuutta koskevan vahvan kehyksen perustamista ja ylläpitämistä varten. Toinen OMC-työryhmä sai valmiiksi taiteilijaresidenssejä koskevan toimintapoliittisen käsikirjan vuonna 2014. Siinä analysoitiin taiteilijaresidenssien arvoa ja annettiin esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri puolilta EU:ta.

Komissio järjesti jäsenvaltioille ja kulttuurialalle vuosina 2013–2014 kaksi teemaseminaaria. Niiden tarkoituksen oli analysoida hallinnollisia käytäntöjä, jotka muodostivat esteitä taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuudelle. Seminaareissa käsiteltiin muun muassa Schengen-viisumeja, sosiaaliturvaa ja verotusta rajat ylittävissä tilanteissa. Komission vuonna 2016 järjestämässä arviointikokouksessa tarkasteltiin vuodesta 2014 lähtien aikaansaatua edistystä, joka koski taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden esteiden poistamista Euroopassa. Kokoukseen osallistui monia kulttuurialan ja luovien alojen sidosryhmiä sekä poliittisia päättäjiä. Arvioinnissa todettiin, että vaikka taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten liikkuvuuden esteet olivat entistä paremmin tiedossa, jäljellä oli vielä paljon ongelmia.