Skip to main content

Culture and Creativity

Kunstneres og kulturarbejderes mobilitet

Mobilitet, uanset om det er til formål for arbejde, studier, forskning, fælles produktioner, udveksling eller ophold i et andet land, er en helt almindelig del af kunstneres og kulturarbejderes arbejde og karriereforløb. Og det at være mobil handler ikke kun om personlig udvikling men også om faglig overlevelse.

Mobilitet er afgørende for kunstnere og kulturarbejdere af forskellige grunde:

  • adgang til nye karrieremuligheder, publikumsgrupper og markeder
  • jobskabelse inden for de kulturelle og kreative sektorer
  • fremme af kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog
  • netværk og opbygning af partnerskaber

kunstnere og kulturarbejdere er ofte meget mobile og turnerer for at vise deres arbejde eller optræde i forskellige lande. Når man forbedrer forholdene for mobile kunstnere, hjælper man dem med at oppebære et levegrundlag.

Vi skal øge den frie bevægelighed

Europa-Kommissionen støtter og supplerer EU-landenes indsats for at fjerne barriererne for kunstneres og kulturarbejderes frie bevægelighed. Den ønsker at skabe bedre vilkår for mobilitet ved at tilbyde finansiering og andre fordele og ved at sikre omfattende og nemt tilgængelig information og rådgivning.

Mobilitet indgår i nogle af tiltagene under EU's kulturprogram Et Kreativt Europa som en del af samarbejdsprojekter, netværksarbejde og forskellige platforme. Samtidig er en ny finansieringsordning for kunstneres og kulturarbejderes mobilitet blevet etableret for at sikre sammenhæng mellem den politiske dialog på EU-niveau og EU's kulturprogram.

i-Portunus, der er EU's første efterspørgselsdrevne mobilitetsordning for privatpersoner, kørte i pilottest i 2019. Ordningen fik en begejstret modtagelse, og resultaterne var imponerende. Næsten 350 personer modtog støtte til ophold i forbindelse med arbejde, herunder produktionsophold og faglig udvikling, og det samlede støttebeløb til rådighed var på 620 mio. euro.

Tilbagemeldinger fra deltagerne:

  • 97 % angav, at de havde opnået nye færdigheder
  • 94 % etablerede nye målgrupper eller afsætningsmuligheder for deres arbejde
  • 94 % fik etableret fælles produktioner eller udviklingsprojekter
  • 49 % fik et jobtilbud eller en ny kontrakt

Deltagerne modtog mellem 1.500 euro og 3.400 euro hver især som støtte til mobilitet. Læs mere om i-Portunus deltagernes erfaringer.

EU-programmer, der støtter den frie bevægelighed

Ud over programmet Et Kreativt Europa findes en række andre EU-initiativer og programmer, som støtter mobiliteten i Europa og bl.a. er målrettet de kulturelle og kreative sektorer. Tilskud til mobilitet gives blandt andet via Erasmus+ programmet, Erasmus for unge iværksættere (COSME – EU's program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder), STARTS-opholdsprogrammet og STARTS-initiativet (Europa-Kommissionens initiativ "Science, Technology & the Arts", der blev lanceret under EU's program for forskning og innovation Horisont 2020).

Derudover dækker Worth Partnership Project, der finansieres via COSME, design og tilbyder særlige mobilitetsaktioner, og pilotprojektet Makers skal teste aktioner, der støtter mobilitet og erfaringsudveksling mellem de kulturelle og kreative industrier, kreative klynger, produktionsværksteder og kreative værksteder.

Vi skal hjælpe EU-landene med bedre politikker for fri bevægelighed på kulturområdet

Sammen med Europa-Kommissionen har EU-landene endvidere samarbejdet om kunstneres og kulturarbejderes mobilitet siden 2008 via den åbne koordinationsmetode. Som en struktureret samarbejdsramme til fri afbenyttelse af regeringerne i EU skal den åbne koordinationsmetode lette udveksling af god praksis og fremme gensidig læring.

I 2011 udarbejdede en særlig ekspertgruppe nedsat af Europa-Kommissionen et sæt retningslinjer (informationsstandarder vedrørende mobilitet) vedrørende kvalitetsstandarder for etablering af informations- og rådgivningstjenester målrettet mod kunstnere og kulturarbejdere. I 2012 fremlagde en ekspertgruppe vedrørende den åbne koordinationsmetode nedsat af EU-landene en politikrapport, der indeholdt forslag om fem hovedprincipper for etablering og videreførelse af et stærkt program til støtte for kunstneres og kulturarbejderes mobilitet, og en anden gruppe vedrørende den åbne koordinationsmetode udarbejdede en Politikvejledning om kunstnerboliger i december 2014. Den sidstnævnte indeholdt en analyse af værdien af kunstnerboliger med eksempler på god praksis fra hele EU.

I 2013-2014 afholdt Kommissionen to temaseminarer for EU-landene og kultursektoren for at analysere former for administrativ praksis, der skaber hindringer for kunstneres og kulturarbejderes mobilitet. Seminarerne fokuserede blandt andet på Schengenvisum, social sikring og beskatning på tværs af lande. I 2016 afholdt Europa-Kommissionen et møde med det formål at gøre status på udviklingen siden 2014 vedrørende hindringer for kunstneres og kulturarbejderes mobilitet i Europa. Her samlede man en række interessenter fra de kulturelle og kreative sektorer samt politiske beslutningstagere. På statusmødet konkluderede man, at trods et øget kendskab til hindringerne for kunstneres og kulturarbejderes mobilitet, forelå der stadig en række problemer.