Skip to main content

Culture and Creativity

Mobilita umělců a pracovníků v kulturním odvětví

Mobilita, ať už za prací, studiem, výzkumem, koprodukcí nebo účastí na pobytovém nebo výměnném programu, tvoří nedílnou součást běžné praxe a kariéry umělců a pracovníků v kulturním odvětví. Mobilita nemusí být jen otázkou osobní volby, ale také profesního přežití.

Mobilita umělců a pracovníků v kulturním odvětví je nezbytná z různých důvodů, které zahrnují:

  • přístup k novým kariérním příležitostem, publiku a trhům
  • vytváření pracovních příležitostí v kulturních a kreativních odvětvích
  • podporu kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu
  • vytváření sítí a budování partnerství

Umělci a pracovníci v kulturním odvětví často bývají velmi mobilní, cestují po výstavách a vystupují v mnoha zemích. Zlepšování podmínek pro mobilní umělce také pomáhá udržovat jejich živobytí.

Odstraňování překážek pro mobilitu

Komise podporuje a doplňuje činnosti členských států prováděné s cílem snížit překážky pro mobilitu umělců a pracovníků v kulturním odvětví. Snaží se zlepšit prostředí pro mobilitu poskytováním finančních prostředků a příležitostí a zajišťováním komplexnosti a snadné dostupnosti informací a rad.

Mobilita je vtělena v určitých činnostech v rámci programu Kreativní Evropa, programu EU pro kulturu, kde může představovat součásti projektů pro spolupráci, sítí nebo platforem. Byl však vytvořen nový režim financování mobility umělců a pracovníků v odvětví kultury, který zajišťuje soulad mezi politickým dialogem na úrovni EU a programem EU pro kulturu.

V roce 2019 byl vyzkoušen i-Portunus, první režim EU pro mobilitu vytvořený na základě poptávky. Přinesl působivé výsledky a získal nadšenou podporu. Téměř 350 jednotlivců získalo finanční prostředky na dočasné pokrytí profesní mobility, včetně rezidenčních pobytů zaměřených na produkci a aktivit profesního rozvoje, z dostupné podpory v celkové výši 620 milionů EUR.

Z těchto účastníků:

  • 97 % uvedlo, že získali nové dovednosti
  • 94 % získalo pro svou práci nové publikum nebo odbyt
  • 94 % zahájilo koprodukci nebo společnou tvorbu
  • 49 % dostalo nabídku práce nebo novou smlouvu

Každý účastník obdržel na podporu své mobility částku v rozmezí 1 500–3 400 eur. Další informace o zkušenostech účastníků režimu i-Portunus.

Programy EU na podporu mobility

Kromě programu Kreativní Evropa je na podporu mobility v Evropě zaměřena řada dalších iniciativ a programů EU, a to i ve vztahu ke kulturnímu a kreativnímu odvětví. Granty na mobilitu lze poskytovat mimo jiné prostřednictvím programu Erasmus+, Erasmus pro mladé podnikatele (program Evropské unie COSME pro podporu konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků), programu rezidenčních pobytů v rámci iniciativy STARTS a iniciativy STARTS (iniciativa Evropské komise pro vědu, technologie a umění, zahájená v rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020).

Projekt partnerství Worth financovaný z programu COSME zahrnuje navíc design a nabízí konkrétní činnosti pro oblast mobility, zatímco pilotní projekt pro mobilitu tvůrců je zaměřen na zkoušení činností na podporu mobility a výměny zkušeností mezi kulturními a kreativními odvětvími, kreativními středisky, tvůrčími prostory a výrobními laboratořemi.

Pomoc členským státům při formování lepších politik v oblasti kulturní mobility

Členské státy od roku 2008 spolupracují s Evropskou komisí v oblasti mobility umělců a pracovníků v odvětví kultury rovněž prostřednictvím otevřené metody koordinace (OMK). Jakožto dobrovolný, nicméně strukturovaný rámec pro spolupráci mezi vládními institucemi EU OMK i nadále usnadňuje výměnu osvědčených postupů a podporuje vzájemné učení.

Specializovaná odborná skupina svolaná Komisí vydala v roce 2011 soubor pokynů (Standardy pro informace o mobilitě) týkajících se standardů kvality pro zavádění informačních a poradenských služeb pro umělce a pracovníky v kulturním odvětví. V roce 2012 vydala skupina OMK složená z odborníků z členských států EU zprávu o politice, v níž navrhla pět klíčových zásad pro budování a udržování silného rámce na podporu mobility umělců a pracovníků v kulturním odvětví, zatímco další skupina OMK dokončila v prosinci 2014 příručku o politice týkající se rezidenčních pobytů umělců. Tato příručka obsahovala analýzy hodnot rezidenčních pobytů umělců a zahrnovala příklady osvědčených postupů z celé EU.

Komise v letech 2013–2014 uspořádala dva tematické semináře pro členské státy a kulturní odvětví s cílem analyzovat správní postupy, které vytvářejí překážky pro mobilitu umělců a pracovníků v kulturním odvětví. Semináře byly zaměřeny mimo jiné na schengenská víza, sociální zabezpečení a přeshraniční zdanění. V roce 2016 uspořádala Komise hodnotící setkání s cílem posoudit pokrok ohledně překážek mobility v oblasti umění a kultury, kterého bylo v Evropě dosaženo od roku 2014. Při plnění tohoto úkolu se spojila řada zúčastněných stran z kulturního a kreativního odvětví i tvůrců politik. Z hodnocení vyplynul závěr, že i přes vyšší povědomí o překážkách pro mobilitu v oblasti umění a kultury přetrvávají četné problémy.