Skip to main content

Culture and Creativity

STARPNOZARU atzars

Creative Europe Cross-sectoral page visual

STARPNOZARU atzara mērķis ir pastiprināt sadarbību starp dažādām kultūras un radošajām nozarēm, lai palīdzētu tām risināt kopīgās problēmas un rast jaunus inovatīvus risinājumus. Tas tiek panākts, piemēram, īstenojot sadarbību politikas jomā, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz programmas “Radošā Eiropa” biroji, kā arī strādājot Radošās inovācijas laboratorijā.

Jauns atbalsts ziņu mediju nozarei

Pirmo reizi programma “Radošā Eiropa” piedāvā finansējumu ziņu mediju nozarei, lai sekmētu medijpratību, plurālismu un mediju brīvību, kā arī aktivitātes ar mērķi palīdzēt nozarei pielāgoties strukturālajām un tehnoloģiskajām pārmaiņām, ar ko tā saskaras.

2021. gadā programma “Radošā Eiropa” izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par žurnālistikas partnerībām. Šīs rīcības mērķis ir:

 • sekmēt nozares mēroga pārrobežu sadarbību starp ziņu mediju profesionāļiem Eiropā;
 • stimulēt dalīšanos paraugpraksē par kopīgu darījumdarbības pārveidi;
 • veicināt žurnālistu sadarbību, izstrādājot standartus, jaunus darījumdarbības modeļus, mācību programmas, finansēšanas shēmas un citas aktivitātes, ar kurām tiek atbalstīta kvalitatīva žurnālistika.

Atbalsts ir paredzēts plašākai Eiropas ziņu mediju nozarei, citstarp maziem medijiem.

Atbalsts inovatīviem digitālajiem risinājumiem kultūras un radošajās nozarēs

Izmantojot Radošās inovācijas laboratorijas rīcību, programmas “Radošā Eiropa” mērķis ir veicināt inovatīvas pieejas attiecībā uz satura radīšanu, piekļuvi tam, tā izplatīšanu un popularizēšanu kultūras un radošajās nozarēs, kā arī sadarbībā ar citām nozarēm. Šādu pieeju izstrādē ir jāņem vērā digitālā pārkārtošanās, kā arī ir jāaptver gan tirgus, gan ārpustirgus dimensijas.

Radošās inovācijas laboratorijas mērķis ir:

 • stimulēt dalībniekus no dažādām kultūras un radošajām nozarēm izstrādāt un pārbaudīt inovatīvus digitālos risinājumus, kuriem ir ilgtermiņa pozitīva ietekme;
 • atvieglot tādu inovatīvu, tirgum tuvu rīku, modeļu un metožu radīšanu, kas paredzēti audiovizuālajai nozarei un vēl vismaz vienai citai radošajai vai kultūras nozarei.

Ir publicēts pirmais uzaicinājums inovatīvajām laboratorijām jaunās programmas “Radošā Eiropa” ietvaros:

Programmas “Radošā Eiropa” biroji

Programmas “Radošā Eiropa” biroju uzdevums ir:

 • informēt par programmu “Radošā Eiropa” un popularizēt to savās valstīs;
 • palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm šīs programmas kontekstā un sniegt pamatinformāciju par citām atbalsta iespējām;
 • stimulēt pārrobežu sadarbību kultūras un radošajās nozarēs;
 • sniegt ar kultūras un radošajām nozarēm saistītu palīdzību iesaistītajās valstīs;
 • palīdzēt Komisijai nodrošināt, ka tiek pienācīgi paziņots par programmas rezultātiem un ietekmi un ka šī informācija tiek izplatīta;
 • nodrošināt, ka tiek paziņota un izplatīta informācija par iesaistītai valstij piešķirto finansējumu un šajā valstī sasniegtajiem rezultātiem.
Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”