Skip to main content

Culture and Creativity

MEĐUSEKTORSKI potprogram

Creative Europe Cross-sectoral page visual

Cilj je MEĐUSEKTORSKOG potprograma jačanje suradnje među različitim kulturnim i kreativnim sektorima kako bi im se pomoglo da se suoče sa zajedničkim izazovima i pronađu nova inovativna rješenja. To se postiže, na primjer, suradnjom u području politika, uslugama koje pružaju deskovi programa Kreativna Europa i putem kreativnog inovativnog laboratorija.

Nova potpora sektoru informativnih medija

Program Kreativna Europa prvi put nudi financijska sredstva za sektor informativnih medija radi promicanja medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija te aktivnosti kojima se tom sektoru pomaže da se prilagodi strukturnim i tehnološkim promjenama.

U 2021. u okviru programa Kreativna Europa objavljen je poziv na podnošenje prijedloga za novinarska partnerstva. Ciljevi tog djelovanja su:

 • promicati prekograničnu suradnju u cijelom sektoru među djelatnicima u području informativnih medija u Europi
 • podržati razmjenu dobre prakse za transformaciju poduzeća koja se temelji na suradnji
 • poticati novinarsku suradnju izradom standarda, novih poslovnih modela, programa osposobljavanja, programa financiranja i drugih aktivnosti čiji je cilj očuvanje kvalitetnog novinarstva.

Potpora je namijenjena širem europskom sektoru informativnih medija, uključujući male medije.

Potpora inovativnim digitalnim rješenjima za kulturne i kreativne sektore

Kreativnim inovativnim laboratorijem u okviru programa Kreativna Europa žele se potaknuti inovativni pristupi stvaranju, distribuciji i promidžbi sadržaja te načinu na koji mu se pristupa u kulturnim i kreativnim sektorima, kao i u drugim sektorima. Takvi pristupi uzimaju u obzir digitalnu tranziciju i obuhvaćaju tržišnu i netržišnu dimenziju.

Cilj je kreativnog inovativnog laboratorija:

 • poticati sudionike iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da osmisle i testiraju inovativna digitalna rješenja s dugoročnim pozitivnim učinkom
 • olakšati stvaranje inovativnih alata, modela i metoda bliskih tržištu za audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni ili kulturni sektor.

Objavljen je prvi poziv za inovativne laboratorije u okviru novog programa Kreativna Europa:

Deskovi programa Kreativna Europa

Deskovi programa Kreativna Europa osmišljeni su da:

 • pružaju informacije o programu Kreativna Europa i promiču ga u svojoj zemlji
 • pomažu kulturnim i kreativnim sektorima u vezi s programom i pružaju osnovne informacije o ostalim mogućnostima dobivanja potpore
 • potiču prekograničnu suradnju u kulturnim i kreativnim sektorima
 • pružaju pomoć u vezi s kulturnim i kreativnim sektorima u zemljama sudionicama
 • podupiru Komisiju u osiguravanju odgovarajućeg priopćavanja i širenja rezultata i učinaka programa
 • osiguravaju priopćivanje i širenje informacija o dodijeljenim sredstvima i rezultatima u zemlji sudionici.
Tagged in:  Kreativna Europa